علوم اجتماعی بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های …

2-1-1 عملیات روانی …………………………………………………………………………………..  30

2-1-1-1 اهداف مورد نظر در عملیات‌روانی ……………………………………………  30

 • تقسیم بندی عملیات‌روانی …………………………………………………… 30

2-1-1-3 تعریف کاربردی …………………………………………………………………….  32

2-1-2 جنگ روانی ……………………………………………………………………………………..  33

2-1-2-1 رابطه جنگ روانی و عملیات روانی ………………………………………….  34

2-1-2-2 شیوه‌های جنگ روانی …………………………………………………………….  34

2-1-2-3 عوامل مؤثر بر موفقیت جنگ روانی …………………………………………  34

2-1-2-4 اقسام جنگ روانی ………………………………………………………………….  34

2-1-2-5 اهداف جنگ روانی ………………………………………………………………..  35

 • تعریف کاربردی ………………………………………………………………… 35
 • تبلیغات …………………………………………………………………………………………. 36

2-1-3-1 عناصر تشكیل دهنده تبلیغات …………………………………………………  36

2-1-3-2 انواع تبلیغات ……………………………………………………………………….  37

2-1-3-3 تبلیغ از منظر اسلام ………………………………………………………………  37

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 38
 • افكار عمومی …………………………………………………………………………………. 38

2-1-4-1 تفاوت افکار عمومی و احساس جمعی …………………………………..  39

2-1-4-2 ویژگی های افکار عمومی ……………………………………………………..  39

2-1-4-3 اقسام افکار عمومی ………………………………………………………………  39

2-1-4-4 منشأ افكار عمومی ………………………………………………………………..  40

2-1-4-5 افكار عمومی در جنگ روانی …………………………………………………  40

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 41
 • مدیریت ادراک ……………………………………………………………………………….. 41

2-1-5-1 مفهوم شناسی مدیریت ادراك ………………………………………………..  43

2-1-5-2 روشهای مدیریت ادراك ………………………………………………………..  43

2-1-5-3 تکنیک ها ……………………………………………………………………………  44

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 44
 • شایعه ……………………………………………………………………………………………. 45

2-1-6-1 تعاریف شایعه ……………………………………………………………………..  56

2-1-6-2 تعریف کاربردی …………………………………………………………………..  47

پایان نامه

 • مفاهیم نظری مرتبط با دستگاه اموی ……………………………………………………………….. 48
  • فشار اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 48

2-2-1-1 فشار اجتماعی بر افکار عمومی ………………………………………………  49

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 49

2-2-2 نفوذ اجتماعی ………………………………………………………………………………………  49

2-2-2-1 پیامدهای رفتاری نفوذ اجتماعی ……………………………………………..  51

2-2-2-2 تعریف کاربردی …………………………………………………………………..  52

 • مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………… 53
  • نظریه ناهماهنگی شناختی …………………………………………………………………………. 53
   • مفهوم هماهنگی شناختی ……………………………………………………………………… 53
   • نظریه های مربوط به ناهماهنگی شناختی ……………………………………………….. 53
    • نظریه تعادل ……………………………………………………………………… 54
    • نظریه تقارن ………………………………………………………………………. 54
    • نظریه همخوانی …………………………………………………………………. 54
    • نظریه ناهماهنگی شناختی …………………………………………………… 55

3-1-2-4-1 چگونگی پیشرفت تئوری نظریه ……………………….  56

 • تحقیقات مربوط به ناهماهنگی شناختی ……………………………………………….. 57
 • چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………. 59

3-2-1 توصیف واژههای کلیدی نظریه ……………………………………………………………..  59

 • تشریح کاربردی نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر ……………………………….. 61
  • موقعیت های بروز ناهماهنگی ………………………………………….. 62
  • روابط متقابل در درون ساخت شناختی ……………………………… 64
 • جایگاه نظریه ناهماهنگی شناختی در عملیات روانی دستگاه اموی (مدل نظری) 65

فصل سوم- بنی امیه در بستر تاریخ ……………………………………………………………………………………………  69

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 69
 • زمینه های قدرت بنی امیه ………………………………………………………………………………………. 72

2-1 جریان سقیفه ………………………………………………………………………………………………….  72

2-2 خلافت عثمان، خون رگهای بنی امیه ………………………………………………………………..  74

 • پیراهن خونین عثمان، دروغ بزرگ بنی امیه ………………………………………………………………. 76

3-1 تثبیت حزب اموی ………………………………………………………………………………………….  76

4-1 نامه به طلحة بن عبیداللَّه  ………………………………………………………………………………..  80

4-2 نامه به زبیر بن عوام ………………………………………………………………………………………..  80

4-3 نامه به مروان بن حكم …………………………………………………………………………………….  81

4-4 نامه به سعید بن عاص‏ …………………………………………………………………………………….  81

4-5 نامه به عبداللَّه بن عامر بن كریز ……………………………………………………………………….  81

4-6 نامه به ولید بن عقبه ……………………………………………………………………………………….  82

4-7 نامه به یعلی بن منیه ………………………………………………………………………………………..  82

4-8 بازتاب نامه‏نگاری‏های معاویه …………………………………………………………………………..  82

 • جنگ صفَّین و حکمیت …………………………………………………………………………………………. 84

5-1 شهادت عمار و فئه باغیه …………………………………………………………………………………  85

5-2  قرآن های بر نیزه …………………………………………………………………………………………..  87

5-3 حکمیت و خوارج ………………………………………………………………………………………….  89

 • صلح طلبی معاویه، توطئه ای برای القای مشروعیت ………………………………………………….. 90
 • ولیعهدی یزید و مقدمات معاویه بر این امرشوم ………………………………………………………… 94

7-1 اقدامات تبلیغی و فرهنگی معاویه برای ولیعهدی یزید ……………………………………….  94

 • مرگ معاویه و خلافت یزید …………………………………………………………………………………… 97
 • پرافتخارترین فصل تاریخ اسلام ………………………………………………………………………………. 98

9-1 اقدام یزید در مكّه …………………………………………………………………………………………..  98

9-2 كوفیان و امتحان بزرگ ……………………………………………………………………………………  99

9-3 تغییر اوضاع اجتماعى كوفه ……………………………………………………………………………  100

9-4 بسیج عمومى برای جنگ ………………………………………………………………………………  101

9-5 رسانه های تبلیغاتی اموی پس از واقعه عاشورا …………………………………………………  102

 • پایان بنی امیه ……………………………………………………………………………………………….. 105

10-1 مروان بن حکم …………………………………………………………………………………………..  105

10-2 ولیدبن عقبه بن ابی معیط …………………………………………………………………………….  106

فصل چهارم – جایگاه شیوه های رفتاری امویان در مولفه های عملیات روانی ………………………………  107

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 107
 • فضای اجتماعی قلمرو حکومتی بنی امیه ……………………………………………………………….  108

2-1 نهاد اطلاع رسانی در زمان بنی امیه …………………………………………………………………  108

2-2 سلطه تبلیغاتی بنی امیه بر اذهان عمومی ………………………………………………………….  108

2-3 عملیات روانی معاویه برای تامین نیروی انسانی ……………………………………………….  109

2-4 عملیات روانی بنی امیه در قلمرو حکومتی ………………………………………………………  112

3- سطوح عملیات روانی بنی امیه ……………………………………………………………………………….  117

3-1 فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های القایی ……………………………………………………  117

3-2 فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های اقناعی …………………………………………………..  117

3-3 فرایند تغییر نگرش، پس از فریب رفتاری ………………………………………………………..  118

3-4 فرایند تغییر نگرش، پس از اجبار رفتاری …………………………………………………………  118

4- تکنیک های تبلیغاتی و عملیات روانی بنی امیه …………………………………………………………  120

4-1 سانسور خبری ……………………………………………………………………………………………..  120

4-2 شیعه ستیزی ………………………………………………………………………………………………..  120

4-3 جعل حدیث و روایت …………………………………………………………………………………..  120

4-4 احیاى عروبت ……………………………………………………………………………………………..  125

4-5 سد آگاهی مردم …………………………………………………………………………………………..  126

4-6 شایعه و تشنج آفرینی ……………………………………………………………………………………  126

4-7 اسطوره سازی …………………………………………………………………………………………….   128

4-8 سست کردن اعتقادات مذهبی ………………………………………………………………………..  128

4-9 احیاى جریان هاى اعتقادى انحرافى ………………………………………………………………   130

4-10 استفاده از جبر گرایی برای القای مشروعیت …………………………………………………..  132

4-11 مقدس نمایی و وجه دینی بخشیدن به حکومت اموی ……………………………………..  133

4-12 مصادره مفاهیم …………………………………………………………………………………………..  135

4-13 تبلیغات روانی جهت بسط سلطنت امویان ……………………………………………………..  136

4-14 استفاده تبلیغی از  شخصیت های موثر …………………………………………………………..  137

4-15 ارسال پارازیت …………………………………………………………………………………………..  138

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*