علوم اجتماعی بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته …

2-9-1-اینترنت.. 14

3-9-1-آموخته. 18

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 19

1-2-مقدمه. 20

2-2-تاریخچه اینترنت.. 20

3-2-تاریخچه اینترنت در ایران. 21

4-2-دیدگاه های نظری در خصوص اینترنت.. 21

5-2-سیر تحول مفهوم جامعه اطلاعاتی.. 22

6-2-دیدگاههای موجود در رابطه با تاثیرات تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی.. 24

7-2-کاربردهای اینترنت.. 26

8-2-اهمیت اینترنت در دنیای امروز. 29

9-2-کاربرد اینترنت و تفاوت‌های جنسیتی.. 30

10-2-تأثیر اینترنت بر فرهنگ… 32

12-2-چهارچوب نظری پژوهش… 36

1-12-2-نظریه استفاده و رضامندی.. 37

2-12-2-مدل پذیرش فناوری.. 40

3-12-2-نظریه نشرنوآوری.. 43

4-12-2-نظریه یكپارچه پذیرش واستفاده از فناوری.. 45

13-2-پیشینه پژوهش… 46

1-13-2-پیشینه پژوهش در خارج.. 47

2-13-2-پیشینة پژوهش در ایران. 49

فصل سوم روش تحقیق.. 55

1-3-مقدمه. 56

2-3-روش تحقیق.. 56

3-3-جامعه آماری و حجم آن. 57

4-3-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 57

پایان نامه

5-3-اعتماد و روایی پرسشنامه. 58

1-5-3-قابلیت اعتماد 58

2-5-3- روایی.. 60

6-3-ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 61

7-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها 62

فصل چهارم یافته‏های پژوهش… 63

1-4-مقدمه. 64

2-4-توصیف دادها 64

1-2-4-سیمای پاسخگویان. 65

2-2-4-توصیف گویه ها 70

3-4-استنباط یافته ها 98

1-3-4-آزمون فرضیه ها 99

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 111

1-5-مقدمه. 112

2-5-نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق.. 112

3-5-جمع بندی فرضیه ها 113

4-5-تحلیل نظری یافته ها 113

5-5-پیشنهادات.. 115

1-5-5-پیشنهاد به محققان آینده 115

منابع و ماخذ 117

پیوست.. 121

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

جدول1-2: انواع کاربری اینترنت توسط نوجوانان امریکایی دختر و پسر. 31

جدول2-2: توزیع روند برگزاری روز ولنتاین از 1379 تا 1385. 34

جدول شماره 1-3 اعتبار شاخص‌های تحقیق.. 60

جدول شماره1-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت.. 65

جدول شماره2-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن. 66

جدول شماره3-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد 67

جدول شماره4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل. 68

جدول شماره5-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات.. 69

جدول شماره6-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره سطح کیفی امکانات دسترسی به اینترنت در دانشگاه 70

جدول شماره7-4:­توزیع­فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان رضایتشان از کیفیت اینترنت دانشگاه 71

جدول شماره8-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر رایانه. 72

جدول شماره9-4: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر زبان انگلیسی.. 73

جدول شماره 10-4  : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر اینترنت.. 74

جدول شماره11-4  : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره  لزوم شرکت در دوره های تخصصی آموزش اینترنت.. 75

جدول شماره 12-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تلقی اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای انجام تحقیقات علمی.. 76

یک مطلب دیگر :

جدول شماره13-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده برای انجام تحقیقات وتکالیف درسی  77

جدول شماره 14-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مکان مراجعه برای استفاده از اینترنت   78

جدول شماره15-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک استفاده از خدمات اینترنت.. 79

جدول شماره16-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده از اینترنت در طول روز  81

جدول شماره17-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده از اینترنت در طول روز در جهت امور پژوهشی و تحقیقاتی.. 82

جدول شماره18-4:توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان معرفی منابع الکترونیکی (کتاب ها و مجلات الکترونیکی) در زمینه های درسی توسط اساتید 83

جدول شماره19-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تشویقشان از سوی اساتید برای استفاده از اینترنت برای انجام تحقیقات و یا انجام تکالیف درسی.. 84

جدول شماره 20-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان ارتباطشان با اساتید خود از طریق اینترنت ( ایمیل یا چت) در زمینه های علمی.. 85

جدول شماره 21-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده آنها از اینترنت برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با متخصصین و پژوهشگران. 86

جدول شماره22-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره میزان تاثیر استفاده از اینترنت بر افزایش اطلاعات علمی.. 87

جدول شماره23-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک تاثیر اینترنت بر فراگیری بهتر دروس… 88

جدول شماره 24-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر وضعیت اجتماعی دانشجویان بر میزان کاربرد اینترنت.. 89

جدول شماره25-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر وضعیت اقتصادی دانشجویان بر میزان کاربرد  اینترنت.. 90

جدول شماره26 -4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر در اختیار داشتن رایانه خانگی بر میزان کاربرد  اینترنت.. 91

جدول شماره27-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر در اختیار داشتن اینترنت خانگی بر میزان کاربرد  اینترنت.. 92

جدول شماره28-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر مهارت های رایانه ای دانشجویان بر میزان کاربرد اینترنت.. 93

جدول شماره29-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر مهارت دانشجویان در زبان انگلیسی بر میزان کاربرد اینترنت.. 94

جدول شماره30-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر گذراندن واحد درسی آشنایی با کامپیوتر بر میزان کاربرد اینترنت.. 95

جدول شماره31-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر مطالعه در خصوص اینترنت بر میزان کاربرد اینترنت.. 96

جدول شماره32-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تاثیر کاربرد اینترنت بر افزایش آموخته های علمی دانشجویان. 97

جدول شماره33-4 : آزمون t یک نمونه ای جهت بررسی رابطه بین میزان کاربرد اینترنت و آموخته های علمی دانشجویان  99

جدول شماره 34-4: مقادیر مربوط به میانگین کاربرد اینترنت به تفکیک جنسیت.. 100

جدول شماره 35-4: آزمون t تک نمونه ای جهت بررسی ارتباط بین جنسیت دانشجویان ومیزان کاربرد اینترنت   100

جدول شماره 36-4: آزمون آنالیز واریانس برای بررسی میانگین استفاده از اینترنت به تفکیک سن  101

جدول شماره­37-4 :­آزمونTukey برای پیدا کردن­گروههای­سنی متفاوت در استفاده از اینترنت.. 101

جدول شماره 38-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی های اقتصادی دانشجویان و کاربرد اینترنت   103

جدول شماره 38-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی های اجتماعی دانشجویان و کاربرد اینترنت   103

جدول شماره 39-4 : آزمون آنالیز واریانس برای بررسی میانگین استفاده از اینترنت به تفکیک منابع علمی دانشجویان  104

جدول شماره 40-4 : آزمونTukey برای پیدا کردن منابع علمی متفاوت در استفاده از اینترنت.. 105

جدول شماره 41-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مهارت های رایانه ای دانشجویان و کاربرد اینترنت   106

جدول شماره 42-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مهارت دانشجویان در زبان انگلیسی و کاربرد اینترنت   107

جدول شماره 43-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین گذراندن واحد درسی آشنایی با کامپیوتر و کاربرد اینترنت   107

جدول شماره 44-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عملکرد پژوهشی دانشجویان و کاربرد اینترنت   108

جدول شماره 45-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین افزایش اطلاعات علمی دانشجویان و کاربرد اینترنت   109

جدول شماره 46-4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان کاربرد اینترنت و موفقیت در فراگیری دروس   109

فهرست  نمودار

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

نمودار شماره1-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک جنسیت.. 65

نمودار شماره2-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک سن. 66

نمودار شماره3-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد 68

نمودار شماره4-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک شغل. 69

نمودار شماره5-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات.. 70

نمودارشماره6-4 :توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره سطح کیفی امکانات دسترسی به اینترنت در دانشگاه 71

نمودار شماره7-4:­توزیع درصد پاسخگویان به­تفکیک میزان رضایتشان از کیفیت اینترنت دانشگاه 72

نمودار شماره8-4 : توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر رایانه. 73

نمودار شماره9-4: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر زبان انگلیسی.. 74

نمودار شماره 10-4: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک میزان تسلطشان بر اینترنت.. 75

نمودار شماره11-4: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره لزوم شرکت در دوره های تخصصی آموزش اینترنت.. 76

نمودار شماره12-4: توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره تلقی اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای انجام تحقیقات علمی.. 77

نمودار شماره13-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده برای انجام تحقیقات و تکالیف درسی  78

نمودار شماره14-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مکان مراجعه برای استفاده از اینترنت  79

نمودار شماره15 -4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک استفاده از خدمات اینترنت.. 80

نمودار شماره16-4:توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده از اینترنت در طول روز  81

نمودار شماره17 -4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان استفاده از اینترنت در طول روز در جهت امور پژوهشی و تحقیقاتی.. 82

نمودار شماره18-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان معرفی منابع الکترونیکی (کتاب ها و مجلات الکترونیکی) در زمینه های درسی توسط اساتید 83

نمودار شماره19 -4: توزیع فراوانی پاسخگویان به میزان تشویقشان از سوی اساتید برای استفاده از اینترنت برای انجام تحقیقات و یا انجام تکالیف درسی.. 84

نمودار شماره 20-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان ارتباطشان با اساتید خود از طریق اینترنت ( ایمیل یا چت) در زمینه های علمی.. 85

نمودار شماره21-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به میزان استفاده آنها از اینترنت برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با متخصصین و پژوهشگران. 86

نمودار شماره22-4: توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک نظرشان درباره میزان تاثیر استفاده از اینترنت بر افزایش اطلاعات علمی.. 87

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*