علوم اجتماعی بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات …

1-5محل اجرای مطالعه موردی………………………………………………… 7

1-6سوالات تحقیق……………………………………………………………………… 7

1-7فرضیه های تحقیق……………………………………………………………… 7

1-8تعریف واژه ها………………………………………………………………….. 8

1-8-1رسانه های فردی……………………………………………………………. 8

1-8-1-1اینترنت……………………………………………………………………… 8

1-8-1–11ایمیل…………………………………………………………………………… 8

1-8-1–12شبکه های اجتماعی……………………………………………………… 8

1-8-1-2تلفن همراه………………………………………………………………….     8

1-8-2ارتباطات چهره به چهره………………………………………………. 9

1-9محدوده مکانی تحقیق………………………………………………………… 9

1-10محدوده زمانی تحقیق………………………………………………………. 9

فصل دوم

2-11بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………. 10

2-12رسانه های فردی…………………………………………………………….. 10

2-13اینترنت…………………………………………………………………………… 10

2-14شبکه های اجتماعی…………………………………………………………. 17

2-15پست الکترونیک……………………………………………………………….. 20

2-16تلفن همراه…………………………………………………………………….. 22

2-16-1تماس صوتی…………………………………………………………………… 22

2-16-2تماس تصویری……………………………………………………………….. 22

2-16-3پیام کوتاه…………………………………………………………………. 22

2-16-4بلوتوث…………………………………………………………………………. 22

mms5-16-2……………………………………………………………………………….. 23

2-17ارتباطات – کامپیوتر واسط((cmc……………………………………   31

2-17-1تعاملات اجتماعی و اینترنت………………………………………..   31

2-17-1-1ماهیت cmcخوب ،بد و زشت………………………………………. 33

2-17-1-1-1رویکرد های ناقص………………………………………………… 34

2-17-1-1-1-1حضور ، فقدان سر نخ و غنا…………………………… 34

2-17-1-1-1-2مدل حضور اجتماعی………………………………………….. 35

2-17-1-1-1-3مدل فاقد سر نخ………………………………………………. 36

2-17-1-1-1-4مدل غنای رسانه ای………………………………………… 36

2-18ارتباطات چهره به چهره……………………. 38

2-18-1ارتباط مستقیم و شخصی……………………………………………… 38

2-18-2ارتباط غیر مستقیم و غیر شخصی……………………………… 38

2-18-3ارتباط غیر مستقیم از طریق مطبوعات……………………. 38

2-18-4ارتباط تعاملی شخصی و غیر شخصی……………………………. 38

2-18-1ارتباط…………………………………………………………………………. 38

2-18-1-1ارتباط به عنوان ابزاری برای اقناع………………… 39

2-18-1-2ارتباط به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات…. 40

2-18-1-3ارتباط به عنوان ابزاری برای تشکیل گروهها…… 41

2-18انواع ارتباط…………………………………………………………………. 42

2-18ارتباط از لحاظ محتوا و کارکرد……………………………….. 42

2-18-1جدول 2-1 مقایسه مجاری ارتباط فردی و جمعی………. 43

2-18ارتباطات انسانی…………………………………………………………… 43

2-18-1جدول 2-2 سطوح وضعیتی انواع ارتباطات انسانی…… 45

پایان نامه

2-18-1-1ارتباط با خود یا ارتباط درون فردی………………… 45

2-18-1-2ارتباط میان فردی………………………………………………….. 47

2-18-1-3تعریف ارتباط میان فردی……………………………………… 48

2-18-1-4مدل شماره 2-3ارتباطات میان فردی پیتر هارتلی 49

2-19چهارچوب نظری…………………………………………………………………. 51

2-19-1نظریه برلو…………………………………………………………………. 51

2-19-1-1معنی…………………………………………………………………………. 51

2-19-1-2فراگرد……………………………………………………………………… 52

2-19-2نظریه پنجره جوهری……………………………………………………. 56

2-20مدل شماره 2-4 مدل پژوهشی محقق………………………………… 58

2-21شاخص های برگرفته از نظریات……………………………………… 59

2-22متغییر ها ، مقیاس ها و گویه های تحقیق………………… 60

2-23پیشینه تحقیق…………………………………………………………………. 61

2-23-1تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………….. 61

2-23-2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………. 63

2-24جمع بندی…………………………………………………………………………. 65

فصل سوم

3-25روش شناسی………………………………………………………………………. 67

3-26روش تحقیق………………………………………………………………………. 67

3-27مدل متغییر های مورد بررسی……………………………………….. 67

3-28روش جمع آوری دادها……………………………………………………… 68

3-29تعاریف عملیاتی…………………………………………………………….. 68

3-29-1اعتماد بنفس……………………………………………………………….. 68

3-29-2مهارت کلامی…………………………………………………………………. 68

3-29-3مهارت غیر کلامی…………………………………………………………. 68

3-29-4مهارت گوش دادن…………………………………………………………. 68

3-29-5ارتباط فرد با جمع……………………………………………………. 69

3-30جامعه آماری…………………………………………………………………… 69

3-31روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………….. 69

3-32روایی تحقیق…………………………………………………………………… 70

3-33پایایی تحقیق…………………………………………………………………. 70

3-34محدودیت ها…………………………………………………………………….. 70

فصل چهارم

4-35 یافته های تحقیق و جداول…………………………………………. 72

4-35-1مقدمه…………………………………………………………………………… 72

4-35-1-1بخش اول : توصیف یافته ها………………………………….. 72

4-35-1-2بخش دوم:تحلیل یافته های تحقیق……………………….. 92

فصل پنجم :

یک مطلب دیگر :

5-36نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………. 95

5-36-1مقدمه……………………………………………………………………………..   95

5-36-1-1نتیجه گیری……………………………………………………………… 95

5-36-1-2تحلیل داده ها………………………………………………………. 100

5-37پیشنهاد ها……………………………………………………………………. 104

منابع وماخذ ………………………………. 106

پیوست :

ضمیمه 1 پرسشنامه……………………………………………………………….. 107

چکیده لاتین………………………………………………………………………………   110

کلیات تحقیق:

چکیده:

افزایش استفاده از رسانه های فردی (اینترنت و تلفن همراه ) دگرگونی های گسترده ای را به دنبال خود آورده و بسته به ویژگی های فردی پیا مدهای متفاوتی بر جای گذاشته است . در این پژوهش بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی به تعداد 4383 ، حجم نمونه 384،روش تحقیق از نوع پیمایشی و به صورت تصادفی ساده ، ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه ، وداده های خام پژوهش با استفاده از نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل و به دست آمده است . بدین منظور 5 فرضیه مطرح شد که بین کاهش یا افزایش اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی ،  میان استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره ، بین استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره ، میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش مهارت گوش دادن در فرد و میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق در خصوص کاهش یا افزایش اعتماد بنفس با توجه به آزمون دوجمله ای ، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود . به عبارت دیگر میان کاهش یا افزایش اعتمادبنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی رابطه ای وجود ندارد  . در مورد استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره نتایج بدست آمده نشان می دهند که طبق آزمون دوجمله ای با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش مهارت های کلامی در ارتباط چهره به چهره می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره طبق نتایج بدست آمده  طبق آزمون دوجمله ای ، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر استفاده از رسانه های فردی موجب تضعیف مهارت های غیرکلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و کاهش مهارت گوش دادن در فرد نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر می توان گفت ، استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش مهارت گوش دادن در فرد می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و کاهش ارتباط فرد با جمع نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود . به عبارت دیگر بین استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع رابطه ای وجود ندارد .

مقدمه :

با توسعه تکنولوژی های ارتباطی مثل استفاده از اینترنت هر فرد می تواند با داشتن یک نام کاربری به صورت خصوصی از اینترنت استفاده نماید و همچنین میتواند از طریق تلفن همراه تماس صوتی ، تصویری و پیام متنی داشته باشد . رسانه های فردی رسانه هایی هستند که یک فرد به تنهایی از آن استفاده میکند . همواره به نظر می رسد همه صنایع ارتباطی قبلی ضمن فردی بودن ، به حوزه فردی فرد استقلال نمی بخشیده و بستر توسعه فردی را فراهم نمی کرده است . اینترنت و تلفن همراه مهمترین تکنولوژی فردی است که ضمن «خلوت مستقل فردی» رابطه اجتماعی فرد را در یک بستر شبکه ای معنا دار کرده است . اگر عناصر مادی نیاز های فردی را در یک تعامل اجتماعی عناصری مثل لباس ، وسیله حمل و نقل و وسایل شخصی زندگی فرد بدانیم اینترنت و تلفن همراه نیز به نیاز های فردی و اجتماعی فرد اظافه شده است .

ارتباط انواعی دارد که در طول تاریخ از ارتباط چهره به چهره یا رو در رو به عنوان ساده ترین و بی واسطه ترین ارتباط میان انسان ها آغاز شده تا به پیچیده ترین گونه های ارتباط با واسطه و بی واسطه تصنعی امروزین رسیده است . (دوران ، 1381 ، 27) بنابراین اقتضای وضعیت و شرایط حاکم بر جامعه به لحاظ دانش و ابزار کار ، در هر عصری از زندگی انسان ایجاب میکند . تا مردم با توجه به موقعیتی که در آن به سر می برند ارتباط های خود را مطابق با امکانها و شرایط موجود تنظیم کنند . ) محسنیان راد ،1378،487) ارتباط کلامی را می توان با اهمیت ترین نوع ارتباط های انسانی بشمار آورد . از جمله ویژگی های ارتباط کلامی نسبت به سایر ارتباط ها توام بودن ارائه ی کلمه ها با احساس های گوینده است شاید در یک تماس با تلفن همراه و یا فرستادن یک متن از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی بتوان به مدد ذهن و با استفاده از توانایی هایی در به کار گیری کلمه ها به توصیف اعجاب انگیز صحنه هایی از واقعیت ها و هستی پرداخت اما بدیهی است خواندن یا شنیدن از طریق تلفن همراه و اینترنت هر چند که با توصیف استادانه ای همراه باشد لیکن فاقد آن جنبه های احساسی است که در ارتباط کلامی وجود دارد . محیط پیرامونی ، همواره به عنوان یک محرک در انسان تاثیر می گذارد و احساس را تحت تاثیر قرار می دهند . احساس انسان از طریق تحریک عامل های خارجی صورت می گیرد و اندام های درونی مثل گوش با شنیدن ، زبان با چشیدن ، چشم با دیدن و بینی با بوییدن و سایر اندام های دیگر با وظایفی که بر عهده دارند با انتقال محرکهای بیرونی به درون بدن احساس را در انسان ایجاد می کند . (ساروخانی ،1371،19) از همین منظر مطالعات مربوط به رسانه های فردی و ارتباطات چهره به چهره ساز و کارهای متفاوتی را نیاز دارد .[1]

 

 

 

بیان مسأله:

پژوهش حاضر کوششی است در پاسخ به این سوال که : « رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره ار نظر دانشجویان چگونه است؟ »

امروزه فناوری های نوین که بخش عظیمی از آنها در قالب رسانه های جمعی یا فردی نمود پیدا می کند ، دل مشغولی عمده نسل های جوان است . به عبارتی جوانان بیشترین مصرف کنندگان رسانه های فردی مانند : اینترنت و تلفن همراه هستند .

جوانان نیاز به کسب آگاهی و اطلاعات و کسب تجارب عاطفی و لذت بخش دارند . آنها خواستار تقویت پایگاه اجتماعی خود و نیزکسب اعتماد بیشتر اطرافیان و دوستان خود هستند از سوی دیگر با توجه به گسترش قارچ وار تکنولوژی ارتباطی و تسهیل شدن راه های ارتباط با دیگران هنوز هم ارتباطات چهره به چهره بیشترین اثر را دارد و فرد به دنبال آن است که چنین ارتباطی را گسترش دهد اگر چه گاهی فرد به روشهای جایگذین برای خلاء این ارتباط چنگ میزند اما در نهایت ارتباطات چهره به چهره جایگاه خودش را حفظ کرده است .

امروزه افراد به انواع وسایل ارتباطی دسترسی دارند آنها با تلفن همراه شخصی با دوستانشان صحبت میکنند ، پیام کوتاه متنی یا تصویری می فرستند ، ارتباط تصویری با هم دارند ، عکس و فیلم میگیرند و به موسیقی گوش میدهند آنها از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی با افراد بیشتری ارتباط برقرار میکنند . افرادی که آنها را نمی شناسند و خود نیز میتوا نند هویتشان را به راحتی پنهان کنند . اینگونه ارتباط میتواند لذت بخش باشد . استفاده از رسانه های فردی که افراد در اختیار دارند . در روابط شان با دوستان و آشنایان تاثیر میگذارد  آنها به این ارتباط فردی عادت کرده و خشنود می شوند . به همین دلیل آنها استفاده فردی از رسانه ها را به کنار دوستان بودن را ترجیح خواهند داد . بدیهی است یک فرد در مقابل اوضاع ، مسأله و رویداد های محیط خود احساسات ، نگرش ها و واکنش های خاصی نشان میدهد .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*