علوم اجتماعی بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام …

ب: فمنیسم مارکسیستی

ج: فمنیسم سوسیالیستی تخیلی

د: زن بعنوان دیگری

هـ: موج دوم

و: پاسخ فمنیسم مارکسیستی وسوسیالیستی

ز: فمنیسم خانواده گرا و زن گرا

ح: نتیجه گیری

۴- نظریه های فمنیستی از دیدگاه جامعه

الف: نظریه فمنیستی لیبرالی یا اصلاح طلب

ب: فمنیسم مارکسیستی

 

ج: نظریه فمنیستی رادیکال یا انقلابی

د: فمنیسم سوسیالیستی

هـ: نتیجه گیری

۵-  فمنیسم در ایران

الف: مشخصه های عمومی فمینیسم در ایران

ب: راهبردها

ج: نتیجه گیری

د: طلایه داران جنبش زنان

هـ: زنان درمقابل مجلس

پایان نامه

و: زن ایرانی و بیداری

ز: نتیجه گیری

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۱-  روش تحقیق

۲-  جامعه آماری

۳-  شیوه انتخاب نمونه

۴-  واحد تحقیق

۵-  مقوله های تحقیق

۶-  تعریف مفاهیم ومقوله های تحقیق

۷-  تعریف مقوله های تحقیق

 

فصل چهارم: چهارچوب عملی تحقیق

۱- ترسیم جداول بصورت مقایسه ای

موضوع

منبع

جهت گیری

منطقه رویداد

 

سبک مطلب

سطح زیرچاب

تیتر مطلب

عکس و طرح شماره های مجله

جنسیت نویسنده

۲-  ترسیم جداول بصورت مقایسه توزیع فراوانی در مقولات بالا

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱-  یافته های تحقیق

۲-  ا ثبات یا رد فرضیات

یک مطلب دیگر :

۳-  نتیجه گیری کلی

۴-  پیشنهادات

۵-  منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

 

6-  چكیده انگلیسی

چكیده

فیمینیسم یکی از پدیده‏های معرفتی و اجتماعی عصر جدید است که با زمینه‏های تاریخی ویژه شکل گرفته، در سیر تکاملی خود در مغرب زمین و کشورهای اسلامی تاثیر بسیار داشته و عکس العمل‏های نظری و عملی متفاوتی را موجب شده است.

مطالعه این پدیده  براساس گفته‏ها و نوشته‏های مدعیان آن، برای پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی ضروری می‏نماید.

در این مطالعه باید از زمینه‏های تاریخی، مبانی معرفتی و اجتماعی، جنبش‏های اجتماعی و سیاسی آگاهی کافی داشت.

این مجموعه در پی آن است که گزارش واقعی و عملی از این پدیده نوظهور به دست داده، بدور از هر گونه داوری و قضاوت، مسائل مربوط به آن را به اجمال مورد مطالعه قرار دهد. از این رو گزیده‏ای از مقالات در زمینه تاریخچه، مبانی و تلقی‏های رایج از فمینیسم با دیدگاه‏های سیاسی، اجتماعی و تا حدودی اسلامی بررسی شده است.

از بررسی تاریخچه این پدیده، به مکاتب مختلف در نگرش به فمینیسم پرداخته شده و در ادامه پس از نگاهی به پیدایش و روند شکل گیری این پدیده در ایران، با تحلیل محتوای دو مجله زنان و پیام زن به جایگاه اندیشه فمینیستی در نشریات زنان توجه نموده است. با امید به اینکه این مجموعه علاقمندان را مورد پسند و فایده قرار گیرد.

واژه های كلیدی

زنان، فمنیسم، غرب، ایران

مقدمه

بررسی فمنیسم

این تحقیق با هدف بررسی موضوع فمنیسم كه یكی از پدیده های اجتماعی و بعضاً سیاسی عصر جدید است شكل گرفته و در آن به بررسی و پیشینه تاریخی آن و نگاه مكاتب مختلف پرداخته و چگونگی ورود آن به ایران و نحوه برخورد جامعه ایرانی با این مسئله و نحوه پذیرش آن مورد مداغه قرار گرفته و به موازات آن بررسی دیدگاههای افراطی موجود در این زمینه و نتایج مثبت و منفی آنها مورد نظر قرار گرفته است.

تاثیر جوامع و فرهنگ بر آن و نقش زنان در هر عصر برای پذیرش و رد آن و چگونگی سیاسی شدن آن نیز مورد توجه بوده است.

و با نگاه به قوانین اسلامی كه صدها سال قبل از این پدیده تدوین شده بسیاری از این حقوق ملحوظ است.

در این پژوهش، ابتدا به بررسی نظریه فمنیستی با دیدگاه سیاسی می پردازیم كه شامل موارد ذیل می گردد:

الف: فمنیسم لیبرال اولیه

ب: فمنیسم ماركسیستی

ج: فمنیسم سوسیالیتی تخیلی

د: زن به عنوان «دیگری»

هـ: موج دوم

سپس به بررسی فمنیسم و مشخصات عمومی آن در ایران می پردازیم.

الف: تأكید بر اشتغال

ب: تأكید بر تقابل زن و مر

ج: عدم توجه به تنوع گروههای زنان در ایران

د: تبلیغ و تأیید مشابهت كامل زن و مرد

و طرح شوالاتی از این دست كه آیا دنبال روی صرف و تقلید یك جانبه از شعارها و اصول فمنیسم غربی می تواند برای زن ایرانی مفید باشد؟

بررسی نقش سنتی زنان؟

نقش مادری و همسری؟

آیا تقابل بهتر است یا مكمل بودن؟

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*