علوم سیاسی امت و امامت در اندیشه فارابی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم سیاسی ، گروه اندیشه های سیاسی در اسلام

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

امت و امامت در اندیشه فارابی

استاد راهنما :

مطلب دیگر :

دکتر رضا جلالی

استاد مشاور :

بهروز رشیدی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*