عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه

۴ – بررسی میزان مهارتهای مدیران در استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها

۵ – بررسی تاثیر میزان اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنان

۶ – بررسی تاثیر میزان هوش و خلاقیت مدیران

۷ – بررسی تاثیر سن و میزان خلاقیت مدیران

۸ – بررسی تاثیر جنسیت بر میزان خلاقیت مدیران

۹ – بررسی تاثیر انگیزه بر میزان خلاقیت مدیران

 

سوالات :

۱ –  آیا بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟

۲ – آیا بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها رابطه منفی وجود دارد ؟

۳ – آیا بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران رابطه مثبت وجود دارد؟

۴ – آیا بین مهارت های مدیران در استفاده از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟

۵ – آیا بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۶ – آیا بین هوش مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۷ – آیا بین سن مدیران و خلاقیت مدیران رابطه منفی وجود دارد؟

۸ – آیا خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر است؟

۹ – آیا بین انگیزه و خلاقیت در مدیران رابطه مثبت وجود دارد .؟

 

فرضیات :

۱ – بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد

۲ – بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها رابطه منفی وجود دارد

۳ – بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران رابطه مثبت وجود دارد

۴ – بین مهارت های مدیران  در استفاده از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد

مطلب دیگر :

۵ – بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد

۶ – بین هوش مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد

۷ – بین سن مدیران و خلاقیت مدیران رابطه منفی وجود دارد

۸ – خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر است

۹ – بین انگیزه و خلاقیت در مدیران رابطه مثبت وجود دارد .

رضایت شغلی : به عاملی گفته می شود که با افزایش کارایی فرد موجب احساس رضایت فرد از شغلش می شود. رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل است.(در این تحقیق نمره ای که آزمودنی در آزمون استاندارد فیلد رودث رضایت شغلی به دست می آورد).

 

 

 

تعریف مفهومی خلاقیت:

خلاقیت عبارت است از توانایی فرد در ارائه راه‌حل‌های ابتکاری و غیر متعادل در برابر مسائل.(شریفی،۱۳۸۰،ص۹۰)

 

تعاریف عملیاتی:

خلاقیت : در این تحقیق برای سنجش خلاقیت از پرسش نامه سنجش خلاقیت (cree ) که توسط تی ، جی ، ترسون و جی ، جی ، میلین جه تهیه شده است .

الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت عابدی نمره بالاتر از میانگین نمونه کسب کند.

ب) خلاقیت پایین: کسی که در آزمون خلاقیت عابدی پایین تر از میانگین نمونه کسب کند

سن : منظور از سن در این پژوهش همان سن تقویمی ( سن شناس نامه ای است که میانگین سن دانشجویان تقریباً ۳۵سال است .

تعریف عملیاتی عزت نفس:

نمره ای که آزمودنی در آزمون  استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت بدست آورند.

تعریف عملیاتی هوش :

در این تحقیق توسط آزمون هوش وکسلر مورد سنجش قرار می گیرد .

سنوات خدمت : در قانون ادارات به تعداد سالهای خدمت یک فرد در یک سازمان گفته می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*