عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ (مورد …

1-7-9) اعتبار كلی برند.. 13
1-8) قلمرو تحقیق.. 13
1-8-1) قلمرو موضوعی… 13
1-8-2) قلمرو مکانی… 13
1-8-3) قلمرو زمانی… 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه. 15
2-2) برند.. 15
2-3) ارزش برند.. 17
2-4) ویژگیهای برند.. 18
2-5) رویکردهای مالی سنجش ارزش برند.. 20
2-6) ارزش ویژه برند.. 21
2-7) اعتماد برند.. 23
2-8) اعتبار برند.. 24
2-9) ارتباطات خاص برند.. 25
2-10)  ادراك و برداشت برند عمومی… 25
2-11) تعهدات و درگیری برند.. 26
2-12) تصویر ذهنی از برند.. 27
2-13) تصویر ذهنی از کشور مبداء برند.. 27
2-14) وفاداری به برند.. 30
2-15) رفتار مصرف كننده 31
2-15-1) تصمیم خرید.. 32
2-16) تاثیر كیفیت ادراك شده بر رضایتمندی از برند.. 33

پایان نامه

2-17) تاثیر ارزش ادراك شده بر رضایتمندی از برند.. 33
2-18) رضایتمندی از برند و تمایل به وفاداری… 34
2-19) تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان.. 34
2-20) نقش برند در حوزه خدمات…. 36
2-21) پیشینه تحقیق.. 38
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه. 41
3-2) روش تحقیق.. 41
3-3) جامعه و نمونه آماری… 42
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 42
3-4-1) روش جمع آوری داده ها 42
3-5) رواییو پایایی ابزار گردآوری داده ها 43
3-5-1) روایی ابزار گردآوری داده ها 43
3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها 44
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها 45
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه. 49
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی… 50
4-3) توصیف متغیر مستقل تحقیق.. 54
4-3-1) توصیف متغیر تصویر کشور مبداء برند.. 54
4-4) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش….. 55
4-4-1) توصیف متغیر در دسترس بودن.. 55
4-4-2) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده 56
4-4-3) توصیف متغیر آگاهی برند.. 57
4-4-4) توصیف متغیر وفاداری برند.. 58
4-4-5) توصیف متغیر تصویر برند.. 59
4-4-6) توصیف متغیر آشنایی با برند.. 60
4-5) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش….. 61
4-5-1) توصیف متغیر اعتبار کلی برند.. 61

یک مطلب دیگر :

4-6) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق.. 62
4-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش….. 65
4-7-1) مدل پژوهش تحقیق در حالت برآورد. 65
4-7-2) مدل پژوهش در حالت استاندارد. 66
4-7-3) مدل پژوهش  در حالت معنی داری… 67
4-7-4) مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد و معنی داری… 68
4-7-5) شاخصهای برازش مدل.. 69
4-7-6) آزمون فرضیه های پژوهش….. 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و  پیشنهادات
5-1) مقدمه. 76
5-2) نتیجه گیری بر اساس فرضیه های پژوهش….. 76
5-3) پیشنهادات پژوهش….. 77
5-5) محدودیتهای پژوهش….. 79
منابع و مأخذ.. 81
فهرست جداول
عنوان                                                                      صفحه
جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ.. 45
جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان.. 50
جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان.. 51
جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان.. 52
جدول 4-4) توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد پاسخگویان.. 53
جدول4-5) توصیف تصویر کشور مبداء برند.. 54
جدول4- 6) توصیف متغیر در دسترس بودن.. 55
جدول4- 7) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده 56
جدول4- 8) توصیف متغیر آگاهی برند.. 57
جدول4- 9) توصیف متغیر وفاداری… 58
جدول4-10) توصیف متغیر تصویر برند.. 59
جدول4-11) توصیف متغیر آشنایی با برند.. 60
جدول4-12) توصیف متغیر اعتبار کلی برند.. 61
جدول 4-13) نتایج تحلیل عاملی برای مدل اندازه گیری تحقیق.. 64
جدول 4-14) شاخصهای برازش مدل پژوهش….. 69
جدول 4-15) ضرایب مسیرها در حالت استاندارد و غیر استاندارد و مقدار معناداری… 70
جدول 4-16) بررسی اثر مستقیم و  غیر مستقیم متغیرها بر اعتبار کلی برند.. 71
فهرست نمودارها
عنوان                                                           صفحه
نمودار 4-1) هیستوگرام جنسیت پاسخگویان.. 50
نمودار 4-2) هیستوگرام سن پاسخگویان.. 51
نمودار 4-3) هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان.. 52
نمودار 4-4) هیستوگرام میزان درآمد پاسخگویان.. 53
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر تصویر کشور مبداء برند.. 54
نمودار4-6) هیستوگرام متغیر در دسترس بودن.. 55
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر کیفیت ادراک شده 56
نمودار4-8) هیستوگرام متغیر آگاهی برند.. 57
نمودار4-9) هیستوگرام متغیر وفاداری… 58
نمودار4-10) هیستوگرام متغیر تصویر برند.. 59
نمودار4-11) هیستوگرام متغیر آشنایی با برند.. 60
نمودار4-12) هیستوگرام متغیر اعتبار کلی برند.. 61
نمودار 4-13) مدل مربوط به بار عاملی  سوالات پژوهش در حالت استاندارد. 62
نمودار 4-14) مدل مربوط به آماره t در تحلیل عاملی سوالات پژوهش….. 63
نمودار 4-15) مدل پژوهش در حالت برآورد. 65

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*