فلسفه براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و …

خداباوری (Thesim)
وحدت باوری (mionism)
آیا وجود خدا نیاز به اثبات دارد
راه های اثبات حق تعالی
نظری بر براهین اثبات وجود خدا

بخش دوم: شیخ اشراق
گفتار اول: مقدمه
فصل اول: زندگی نامه شیخ اشراق
فصل دوم: فلسفه نوری سهروردی و مبانی و ساختار علم الانوار
فصل سوم: حکمت اشراق از نظر سهروردی
فصل چهارم: هستی شناسی اشراقی (قاعده الواحد لا یصدر عن الا الواحد)

پایان نامه

فصل پنجم: از دیدگاه شیخ اشراق خداوند نور مطلق است
فصل ششم: راه رسیدن به عالم انوار
گفتار دوم: تصور خدا
فصل اول: صفات خدا
مبحث اول: نورالانوار
مبحث دوم: قدرت خدا
مبحث سوم: علم خدا
مبحث چهارم: رحمت خدا (غنی مطلق)
مبحث پنجم: از دیدگاه سهروردی حق تعالی فاعل بالرضاست
فصل دوم: توحید و ( یگانگی )خداوند
گفتار سوم: اثبات خدا
روش شیخ اشراق در اثبات وجود واجب تعالی
مبحث اول: برهان اول شیخ اشراق از طریق اثبات نفس
مبحث دوم: برهان دوم شیخ اشراق از طریق اثبات نیازمندی و فقر اجسام
مبحث سوم:برهان سوم شیخ اشراق از طریق اثبات واجب بالذات و ابطال تسلسل
مبحث چهارم: برهان چهارم شیخ اشراق از طریق علیّت
مبحث پنجم: برهان پنجم شیخ اشراق از طریق حركت
گفتار چهارم: اثبات وحدت خدا
برهان اول شیخ اشراق در اثبات وحدت خداوند
برهان دوم شیخ اشراق در اثبات وحدت خداوند
فصل ششم : نقد و بررسی

بخش سوم: لایب نیتس
گفتار اول: مقدمه
فصل اول: زندگی نامه لایب نیتس
فصل دوم: فلسفه لایب نیتس
فصل سوم: سابقه آشنایی ایرانیان با فلسفه لایب نیتس
گفتار دوم: تصور خدا
فصل اول: صفات خدا
مبحث اول: کمال خداوند

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم: علم خداوند
مبحث سوم: اراده خداوند
فصل دوم: جوهر
مبحث اول: نظریه جدید در مورد منادها، ادراکات منادها
مبحث دوم: جوهر در فلسفه لایب نیتس
مبحث سوم: مفهوم جوهر فرد در الهیات
مبحث چهارم: اثبات خدا
گفتار سوم: براهین اثبات خدا از دیدگاه لایب نیتس
فصل اول: براهین اثبات
مبحث اول: برهان حرکت (محرک و متحرک)
مبحث دوم: برهان ضرورت و امکان(یا برهان جهان شناختی)
مبحث سوم: برهان مبتنی بر حقایق ازلی و سرمدی
مبحث چهارم: برهان مبتنی بر غایت
مبحث پنجم: برهان مبتنی بر هماهنگی پیشین بنیاد
فصل دوم: آنسلم و برهان وجودی ایشان
مبحث اول: برهان وجودی
مبحث دوم: آنسلم قدیس
مبحث سوم: تکامل تدریجی برهان وجودی آنسلم
تقریر اول : برهان وجودی آنسلم به بیان خود آنسلم
تقریر دوم : برهان وجودی آنسلم
مبحث چهارم: برهان وجودی لایب نیتس

بخش چهارم: مقایسه
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
کلیات

چکیده
از مباحث مطرح شده در میان فلاسفه، بحث وجود خداوند می‏باشد. سهروردی از فیلسوفان مسلمان است که معتقد می‏باشد خداوند نورالانوار است و مافوق همه نورها قرار دارد و از براهین متعددی همچون برهان حرکت، علیت، امکان، نیازمندی و فقر اجسام و… هم در اثبات وجود خدا و هم در اثبات صفات خدا استفاده می‏کند. وی بالاترین معرفت را معرفت شهودی می‏داند و لایب نیتس به عنوان یک فیلسوف غربی و موحد نیز قائل به وجود خداوند است و با براهینی همچون ضرورت و امکان، حرکت و هماهنگی پیشین بنیاد و برهان وجودی، خداوند را اثبات می‏کند و صفاتی چون علم، اراده و قدرت را برای آن قائل است که در بحث اثبات خداوند این دو فیلسوف با هم اختلافات و شباهت‏هایی دارند که بیشتر روششان شبیه به هم است، چرا که هر دو برای اثبات خدا در براهین علیت و حرکت و هماهنگی پیشین بنیاد یا هم اشتراک دارند و در این مختصر سعی شده به این تفاوت‏ها و شباهت‏ها پرداخته شود و مباحث موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*