قابلیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه و عملکرد نام تجاری

2-1-9- اهداف ارتباطات یكپارچه بازاریابی.. 22
2-1-10- ابزارهای نظام ارتباطات یكپارچه بازاریابی.. 23
2-1-11- تأثیر ارتباطی ارتباطات یکپارچه بازاریابی.. 24
2-1-12- تأثیرات سازمانی و بازاری بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی.. 26
2-1-13- فهرست کامل ارتباطات بازاریابی یکپارچه26
2-2- برند28
2-2-1- مفهوم برند29
2-2-2- هویت برند30
2-2-3- ابعاد هویت برند31
2-2-3-1- پیكر31
2-2-3-2- شخصیت.. 31
2-2-3-3- فرهنگ… 32
2-2-3-4- رابطه32
2-2-3-5- بازتابش… 33
2-2-3-6- خودانگاره 33
2-2-4- دیدگاه های تعیین هویت برند33

چگونه هیجان خود را کنترل کنیم؟ – جاویدان- شتابدهی ایده ها و استارتاپ ها

2-2-4-1- دیدگاه مبتنی بر منابع در تعیین هویت برند33
2-2-4-2- دیدگاه بازاریابی در تعیین هویت برند34
2-2-5- منابع هویت برند36
2-2-6- مدیریت نام تجاری.. 38
2-2-6-1- بیانیه مأموریت.. 38
2-2-6-2- تدوین استراتژی نام تجاری.. 39
2-2-6-3- ابعاد نام تجاری.. 40
2-2-6-4- ماتریس استراتژی های نام تجاری.. 40
2-2-7- برندمداری و رابطه اش با ارتباطات یکپارچه بازاریابی.. 41
2-3- پیشینه تحقیقات.. 42

مطلب دیگر :

2-3-1- تحقیقات خارجی.. 42
2-3-2- تحقیقات داخلی.. 44
جمع بندی.. 52
فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 54
مقدمه55
3-1- مفهوم تحقیق.. 55
3-2-انواع تحقیق.. 56
3-2-1-دسته بندی تحقیقات برحسب جهتگیری.. 56
3-2-2-دسته بندی تحقیقات برحسب هدف.. 56
3-2-3-دسته‌بندی تحقیق بر حسب روش اجرا 57
3-3-جامعه آماری تحقیق… 57
3-4-شیوه گردآوری داده‌ها… 57
3-5-ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری.. 58
3-5-1-مقیاس‌… 59
3-5-2- طیف… 60
3-5-3-روایی (اعتبار) و پایایی پرسشنامه61
3-6-قلمرو تحقیق.. 63
3-6-1-دوره زمانی و موضوعی تحقیق.. 63
3-6-2-مکان تحقیق.. 63
3-7-روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 64
3-8-قاعده رد یا قبول فرضیه های تحقیق و چگونگی تصمیم گیری.. 64
3-9-جمع بندی   65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 66
مقدمه67
4-1-تجزیه و تحلیل و توصیف یافته ها 67
4-2-توصیف مشخصات و ویژگی های اعضای نمونه68
4-3-توصیف پاسخ سوال های اصلی مربوط به متغیر تحقیق.. 69
4-4-آزمون توزیع نرمال72
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 78
مقدمه79
5-1- نتایج بررسی فرضیات با استفاده از آزمون های آماری.. 79
5-1-1- نتایج بررسی فرضیه اصلی.. 79

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*