مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه۷گفتار اول- مفاهیم اساسی۷بند اول- تعریف پول کثیف۷الف- درحقوق ایران۷۱. معنای لغوی۷۲. معنای اصطلاحی۷ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی۸۱.معنای لغوی۸۲. معنای اصطلاحی۸بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران۹الف- معنای لغوی پول شویی۹ب- پولشویی در اصطلاح۹بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل۱۱الف- تعریف لغوی۱۱ب- تعریف اصطلاحی۱۳گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی۱۴بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی۱۴الف- در ایران۱۵۱.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه۱۵۲.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر۱۵۳.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی۱۷ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان۱۹فصل دوم- فرایند پول‏شویی۲۱گفتار اول – عملیات پول‏شویی۲۱بند اول-

 مراحل پول شویی۲۱الف- موقعیت‏یابی۲۱ب- تغییر وضعیت۲۲ج) ادغام و ترکیب۲۴گفتار دوم- روش های پولشویی۲۵بند اول- روش پولشویی سنتی۲۵الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)۲۵ب – حساب های وابستگان۲۶ج- حسابهای دسته جمعی۲۶د- حساب های انتقالی واسط۲۷ه- حواله های بانکی وغیره۲۷و- ترتیبات وثیقه‌ای وام۲۷ز- حساب های غیر فعال۲۸ح- شرکت های مجازی(کاغذی)۲۸ط- شرکت های بیمه۲۸ی – صرافی ها۲۹ک‌- تجارت بین الملل۲۹ل‌- بازار اوراق بهادار۲۹بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی۳۰الف‌- بانکداری پیوسته۳۱۱.افتتاح حساب با بهره گرفتن از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری۳۱۲.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال۳۲۳.استفاده از عاملین پولشویی۳۳ب- قمار اینترنتی۳۳ج- کارت های از پیش پرداخت شده۳۳د- حراج های پیوسته۳۴ه- بانکداری از طریق موبایل۳۴و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها۳۵ی- بازی های رایانه ای پیوسته۳۵بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن۳۵بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شوییفصل اول- جرم انگاری پول شویی۳۹گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری۳۹بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی۳۹بند دوم- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی۴۰بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی۴۱الف- قاعده ید۴۱ب- قاعده سوق۴۲ج- قاعده صحت۴۳گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی۴۴الف- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای۴۴۱. کنوانسیون­سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ وین۴۴۲. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو۴۵۳.کنوانسیون­راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰ استراسبورگ۴۶۴. گزارش گروه­کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف

مطلب دیگر :

تجزیه و تحلیل و اندازه گیری کمپین سئوی بین المللی

 به چهل توصیه)مصوب ۱۹۹۰ و اصلاحی۱۹۹۶۴۶ب- مستندات داخلی۴۶۱. مستندات فقهی۴۷۲. مستندات حقوقی۵۲فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی۵۴گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی۵۴بند اول- پیمان نامه وین (۱۹۸۸)۵۴بند دوم- اعلامیه بال (۱۹۸۸)۵۵بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(۲۰۰۰)۵۶بند چهارم-  گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی۵۷بند پنجم -گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی۵۸بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار ۱۹۹۲۵۹بند هفتم- انجمن بین المللی نظار بیمه۶۰بند هشتم- کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم۶۰بند نهم- قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت۶۱بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی۶۱الف)شناسایی مشتری۶۲ب)گزارش‏دهی معاملات مالی۶۲ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات۶۳د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان۶۳گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران۶۴بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی۶۴الف-قوانین۶۴۱. اجرای اصل۴۹قانون اساسی۶۴۲. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹خرداد ۱۳۵۹۶۴۳. قانون مجازات اسلامی۶۴۴. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷۶۷۵. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام۶۸ب- ضمایم۷۲۱.قوانین۷۲۲. آیین نامه ها و مقررات دولتی۷۳اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷۷۳دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۷۷۴سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ ۱۳۷۳۷۴چهارم- تصویب نامه مورخ ۱۰/۲/۱۳۵۸ در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر۷۵پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ واصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳۷۵ششم- آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۶۳۷۵هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ نخست وزیری۷۶بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی۷۸الف- قوانین۷۸ب- ضمائم۷۸گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی۸۳بند اول -راهکارهای مبارزه با پول‌شویی۸۳الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای­سالم­رقابتی­دراقتصاد، زمینه­رابرای­مبارزه با پول‌شویی فراهم می کند۸۳ب- با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها۸۳د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون۸۳ه- متناسب کردن جرم با مجازات۸۴و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی۸۴ز- استفاده ازگزارشات­آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن­برای­عملیات ضدپول‌شویی­وجود دارد۸۴ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی۱۰۸۸۴بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی۱۰۸۸۵الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی۱۰۹۸۵ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی۱۰۹۸۵ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم۱۰۹۸۶د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها۱۱۰۸۶ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها۱۱۰۸۶نتیجه گیری۸۷منابع و ماخذ۸۹چکیده انگلیسی۹۳

 

چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*