مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون …

 

2-3-3- بازاریابی پارتیزانی………………………………………………………………………………………………. 15

4-2-اهمیت فروش و قیمت­گذاری محصولات……………………………………………………………………… 16
2-4-1- کالا و خدمات…………………………………………………………………………………………………… 17
2-4-2- قیمت گذاری…………………………………………………………………………………………………….. 19
2-5-بازاریابی و تبلیغات…………………………………………………………………………………………………. 20
2-5-1-انواع تبلیغات و اثر آن…………………………………………………………………………………………… 22
2-5-2- روش­های اجرای تبلیغات……………………………………………………………………………………… 23
2-5-3-تبلیغات اینتـرنتی…………………………………………………………………………………………………. 25
2-5-3-1-ایجاد ارتباط دوطرفه……………………………………………………………………………………….. 25
2-5-3-2- توانایی هدفگیری ایستا و پویا ی مشتریان……………………………………………………………. 26
2-5-3-3-دسترسی جهانی و شبانه روزی……………………………………………………………………………. 26
2-5-3-4- قابلیت اندازه گیری و ردگیری بالا……………………………………………………………………… 26
2-5-3-5-طراحی پیام آگهی…………………………………………………………………………………………… 26
2-5-3-6- ارسال، نگهداری و به روز رسانی آسان……………………………………………………………….. 26
2-5-3-7-قابلیت فروش………………………………………………………………………………………………… 26
2-5-3-8- ایجاد یك پیوند مستقیم به لیست محصولات………………………………………………………… 27
2-6- بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………………………… 27
2-6-2- تعریف بازاریابی الکترونیک………………………………………………………………………………….. 29
2-6-3- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………… 30
2-7- نیاز به بازار الکترونیک…………………………………………………………………………………………….. 30
2-8- اهداف، مزایا و چالش­های بازاریابی الکترونیکی…………………………………………………………….. 31
2-8-1- اهداف بازاریابی الکترونیک…………………………………………………………………………………… 32

2-8-2- مزایای استفاده از بازاریابی الکترونیک……………………………………………………………………… 32

 

2-9- برنامه ریزی و پیاده­سازی بازاریابی الکترونیکی………………………………………………………………. 33

 

2-10- روش­های بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………….. 35

 

2-10-1- بازاریابی زنجیره­ای……………………………………………………………………………………………. 35

2-10-2-پست الکترونیکی………………………………………………………………………………………………. 35
عنوان                                                                                             صفحه
2-10-3- موتورهای جستجو گر………………………………………………………………………………………… 36
2-10-3-1- قدرت موتورهای جستجوگر…………………………………………………………………………….. 36
2-10-3-2- تبلیغات هدفدار…………………………………………………………………………………………….. 36
2-10-4- بازاریابی ویروسی…………………………………………………………………………………………….. 37
2-11- پیشینه­ی تحقیق­……………………………………………………………………………………………………. 38
2-12-خلاصه­ی فصل…………………………………………………………………………………………………….. 39

فصل سوم:روش انجام تحقیق
3-1- مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………… 41
3-2- سوالات و فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 41
3-3-روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 42
3-3-1- نـوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 42
3-3-2-جامعه­ی آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………… 43
3-3-3- نمونه­ی آماری تحقیق و روش نمونه گیری………………………………………………………………… 43
3-3-4- روش و ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق………………………………………………………………….. 44
3-3-4-1- تجربه­های آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………….. 44
3-3-4-2- بررسی میدانی………………………………………………………………………………………………… 45
3-3-4-3- تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………………………………. 45
3-4- متغیرها و مولفه­های موثر بر بازاریابی الکترونیکی…………………………………………………………… 45
3-5- مقیاس اندازه­گیری و طیف پرسشنامه…………………………………………………………………………… 48
3-6- ابزار سنجش و گـردآوری داده­ها……………………………………………………………………………….. 49
3-6-1- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 49
3-6-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 49

3-7- ابـزار و روش­های آماری تحقیق………………………………………………………………………………… 51

 

3-8-خلاصه­ی فصل………………………………………………………………………………………………………. 51

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه ­ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 53
عنوان                                                                                             صفحه
4-2- گردآوری داده­ها و آماره­های توصیفی تحقیق……………………………………………………………….. 53
4-3-آزمون فرضیه­های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………………. 58
4-3-1- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………………………….. 60
4-3-2- آزمون فرضیه­ی دوم……………………………………………………………………………………………. 61
4-3-3- آزمون فرضیه­ی سوم……………………………………………………………………………………………. 61
4-3-4- آزمون فرضیه­ی چهارم…………………………………………………………………………………………. 62

4-4-خلاصه­ ی فصل………………………………………………………………………………………………………. 63

 
فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1- مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………… 65
5-2-یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 65
5-3-محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 68
5-4- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 68
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………… 69
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده…………………………………………………………………………. 69
منابع و مآخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 71
منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………… 72
پیوست ها
نمونه­ی پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 74
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… 77
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                             صفحه
جدول2-1-حیطه­ی بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………… 34
جدول 3-1- چارچوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………… 42
جدول 3-2-مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه………………………………………………………. 46
جدول3-3- مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه……………………………………………………… 47
جـدول3-4-طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق……………………………………………………… 48
جـدول 3-5- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… 49
جـدول 3-6-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه…………………………………………….. 50
جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. 53
جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… 54
جدول 4-3-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. 54

جدول 4-4- پراکندگی در وضعیت شغلی پاسخگویان…………………………………………………………… 54

 

جـدول4-5- تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک آمار توصیفی……………………………………………………….. 55

 

جـدول 4-6- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی اول………………………………………….. 56

 

جـدول 4-7- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی دوم………………………………………….. 57

 

جـدول4-8- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی سوم………………………………………….. 57

 

جـدول 4-9- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی چهارم………………………………………. 58

 

جدول4-10- اولویت بندی شاخص­های اثرگذار بر اجرای بازاریابی الکترونیکی…………………………… 59

جدول 5-1- مولفه­های راهبردی درون سازمانی……………………………………………………………………. 66
جدول5-2- مولفه­های عملیاتی درون سازمانی……………………………………………………………………… 66
جدول 5-3-مولفه­های راهبردی برون سازمانی………………………………………………………………………. 67
جدول5-4- مولفه­های عملیاتی برون سازمانی……………………………………………………………………….. 67
 
چکیـده
هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران بنگاه­های اقتصادی استان خوزستان است. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ی آماری شامل 152 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین چهار فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­ Z به کمک نرم­افزارهای SPSS و Excel انجام شده است. شاخص­های بررسی شده به عنوان عوامل اثر گذار بر اجرای بازاریابی الکترونیک 24 مولفه بوده که به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار فرضیه­ی تحقیق تایید می­شود. یعنی از دیدگاه پاسخ دهندگان مولفه­های درون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی و همچنین مولفه­های برون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی موثر هستند.
واژه­های کلیدی: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، اینترنت
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقـدمه
از اوایل قرن بیستم تحقیقات علمی زیادی در زمینه­ پیشرفت­های تکنولوژیکی انجام شده و با ایجاد فرصت­های مناسب بیشتری برای تحقیقات علمی، این امر به شکل یک چرخه­ی طبیعی درآمده است. این چرخه تاثیر با اهمیتی بر ساختارهای جاری در زندگی فردی و اجتماعی افراد و موسسات تجاری و ادارات دولتی داشته و عنصر اصلی در این چرخه « فناوری اطلاعات » بوده است. پیشرفت های فن­آوری اطلاعات که تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد و واحدهای تجاری داشته است، بر بازاریابی و نحوه­ی فروش محصولات و خدمات مختلف نیز بی تاثیر نبوده و از جنبه­های مختلف از جمله مفاهیم و گستره­ی فعالیت­ها بر آن موثر بوده است. بنگاه­های تجاری برای افزایش دامنه­ی فروش و حجم فعالیت­های خود ناگزیر به سرمایه­گذاری بر بازاریابی و تبلیغات از جنبه­های مختلف شده­انـد. در ایـن تحقیق سعی شده است تـا به ایـن سوال پاسخ داده شود که چه عواملی بر به کارگیری مطلوب بازاریابی الکترونیک در فضای کسب و کار ایران موثرند و برای این منظور عوامل موثر از یک منظر به دو گروه راهبردی و عملیاتی و منظری دیگر به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتیجه­ی این تحقیق می­تواند کاربردی عملی ارائه نماید و هم چنین راهگشایی برای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

1-2- بیان مساله­ ی تحقیق
بازاریابی الكترونیكی جدیدترین روش بازاریابی به معنی استفاده از اینترنت و دیگر تكنولوژی­های تعاملی در جهت ایجاد و طرح­ریزی یك گفتگو بین مشتریان شناخته شده و شركت است. این نوع بازاریابی در برگیرنده­ی بازاریابی فرد به فرد بوده و به شركت­ها اجازه می­دهد كه در جهت سفارشی سازی انبوه متناسب با نیاز مشتریان حركت كنند (کوویلو و همکاران[1]، 2003).
بازاریابی الكترونیكی پدیده­ای است كه داد و ستدهای تجاری مبتنی بر روابط پایدار را در محیط­های تعاملی و شبكه­های دیجیتالی امكانپذیر می­كند. پیاده­سازی مؤثر بازاریابی الكترونیكی، نیازمند نگرش بازارگرایی است. پژوهش­ها نشان می­دهند، بین نگرش بازارگرایی و عملكرد رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد (دژپسند، 1382).
در نگرش بازارگرایی یا بازارمدارانه، سازمان به مثابه­ی یك “سیستم هوشمند بازاریابی[2] ” فرض می­شود كه با توجه به نیازها و خواسته­های آتی و فعلی مشتریان یا خریداران بالقوه و بالفعل و مسئولیت پذیری نسبت به محیط خارجی فعالیت خود عمل می­كند. برای آغاز فرآیند پیاده­سازی بازاریابی الكترونیكی، باید به این پرسش پاسخ داده شود: چه  كسانی طرح بازاریابی الكترونیكی را پیاده خواهند كرد؟ و چگونه آن را انجام خواهند داد؟ (فرخزاد و آقازاده، 1383). برای پیاده­سازی یک بازاریابی الکترونیکی موفق باید به عوامل مختلفی شامل عوامل سخت افزاری و نرم افزاری توجه نمود. یکی از موارد با اهمیت سرمایه­گذاری مناسب بر تکنولوژی اطلاعات است.
تحقیقات متعددی نشان داده­اند که با افزایش سرمایه­گذاری بر فناوری اطلاعات، بهره­وری نیروی کار و سودآوری شرکت نیز افزایش یافته است. زیرا، با سرمایه­گذاری بر فناوری اطلاعات و استفاده از کامپیوترها و نـرم افـزارهای مختلف در زمینه تولید کالا و خدمات و نحـوه­ی ارائه­ی آن بـه مشتری، در زمان به شدت صرفـه­جویی شده و خطـا و اشتباهات از جانب نیروی انسانی کمتر می­شود. ایـن امـر کارایی تولید افزایش می­دهد، سهم شرکت را در بازارهای ملی و بین المللی بالا برده و در نهایت به ارزش شرکت ارتقا می­بخشد (گو و گرا[3]، 2004).
امروزه بـه­كارگیری روش­های الكترونیكی بازاریابی از عـوامل كلیدی موفقیت شركت­ها به شمار می­رود و بنگاه­های تجاری ناگزیر به استفاده از روش­های یادآوری شده جهت حفظ بقا در محیط رقابتی هستنند (آقازاده، مهرنوش و استیری، 1390)؛ بنابراین، شناسایی بسترهای به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی، ضروری می­نماید. بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤالهای اساسی است كه ماهیت بازاریابی الكترونیكی چیست؟ بسترهای به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی در یك بنگاه اقتصادی كدامند؟ مؤلفه­های مؤثر در به­كارگیری بازاریابی الكترونیكی کدامند؟ و میزان اهمیت هر یك از مؤلفه­ها تا چه حد است (اولویت­بندی مؤلفه­های مؤثر در به كارگیری بازاریابی الكترونیكی)؟

تعداد صفحه :85
قیمت : 14700تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

 

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

***  *** ***

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق
گرایش : جزا و جرم شناسی
موضوع:
مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی
استاد راهنما:

پایان نامه

استاد مشاور:
سال تحصیلی: 92-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف: بیان مسأله 2
ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه 3
د: اهداف تحقیق 3
ه: سؤالات تحقیق 4
و: فرضیه‏های تحقیق 4
ر: روش تحقیق 5
ز: سازماندهی تحقیق 5
فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع
مبحث اول: تبیین مفاهیم 7
گفتار اول: حد 7
الف: حد در لغت 7
ب: حد در اصطلاح 8
گفتار دوم: قلمرو حدود 9
الف: حد زنا 11
ب: حد سرقت 11
ج: حد قذف 12
د: حد محارب 12
گفتار سوم: مبانی حدود 13
گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی 15
مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها 21
گفتار اول: ویژگی های حدود 21
گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود 21
مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود 22
گفتار اول: شرایط عامۀ تكلیف 22
الف: عقل 23
ب: بلوغ 23
ج: اختیار 23
د: علم مرتكب 23

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم: تكرار و تعدد در حدود 24
مبحث چهارم: اصول حاكم بر اجرای حدود 25
گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد 25
گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود 25
گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود 26
گفتار چهارم: اصل عدم كفالت در حد 26
مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود 26
گفتار اول: تأخیر در اجرای حد 26
الف: باردار بودن زن محكوم به حد 26
ب: بیماری محكوم و مستحاضه بودن محكوم‌علیها 27
ج: پناه بردن به حرم مكه 28
گفتار دوم: عدم اجرای حد 29
الف: حد برای غیر اهل کتاب 29
ب: اضطرار 29
ج: عفو مجرمان در زمان جنگ 30
د: سرزمین دشمن 31
ه: عفو زنان بی شوهر 32
و: توبه محكوم و عفو وی در جریان اجرای حكم 32
1-توبه بعد از اقامه بینه 32
2- توبۀ بعد از اقرار 32
گفتار سوم: تغییر كیفیت اجرای حد 33
فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی 36
مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی 38
مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی 39
مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد 42
مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی 43
مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران 44
گفتار اول: جرم زنا 46
گفتار دوم: مسكر 48
گفتار سوم: جرم سرقت 49
مبحث هفتم: علم قاضی 50
فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامی
مبحث اول: تعریف و موارد حد 53
مبحث دوم: شرایط عمومی حد 54
مبحث سوم: راههای اثبات حد 56
مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدی 58
مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد 60
مبحث ششم: تعدد و تكرار جرم حدی و غیر حدی 65
مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی 69
گفتار اول: زنا و ملحقات آن 69

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*