مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی                                                             ۲۲

۱-۲-۲- تضمین                                                                                    ۲۳

۲-۲-۲- تامین نقدینگی و منابع مالی                                                            ۲۵

۳-۲-۲- نزدیکی جهت اقامه دعوا                                                                ۲۵

مبحث سوم- معایب اعتبارات اسنادی                                                            ۲۶

۱-۳-۲- تاخیر                                                                                      ۲۶

۲-۳-۲- هزینه                                                                                      ۲۹

۳-۳-۲- تقلب                                                                                      ۳۰

مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک                       ۳۱

۴-۱-۲- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد                                                       ۳۲

۴-۲-۲- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد                                               ۳۶

۴-۳-۲- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک                                                    ۳۹

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی                                                   ۴۱

مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی                                                             ۴۴

۶-۱-۲- اعتبارات اسنادی تجاری                                                                 ۴۴

۶-۲-۲- اعتبارات اسنادی تضمینی                                                               ۴۵

۶-۳-۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت                                   ۴۶

۶-۴-۲- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال                                         ۴۷

 

۵-۶-۲- اعتبار اسنادی مدت دار                                                                  ۴۸

مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی                                                             ۴۹

مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی                                   ۴۹

۸-۱-۲- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                              ۵۱

مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                   ۵۵

۹-۱-۲- تلخیصی از ۷۲۵URR                                                                        ۵۵

۹-۲-۲- شرایط اعمال ۷۲۵URR    ۵۷

مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی                                                    ۵۷

مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی                                                  ۶۶

۱۱-۱-۲- اختلاف و ابهام در اسناد                                                              ۶۷

۱۱-۲-۲- یکپارچگی اسناد متعدد                                                                ۶۸

۱۱-۳-۲- همبستگی اسناد                                                                        ۶۹

مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی ۷۱

مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها                    ۷۶

۱۳-۱-۲- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله                                                 ۷۶

۱۳-۲-۲- اعتبارات اسنادی و قراردادها                                                          ۷۷

فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                                            ۷۹

مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                              ۸۱

۱-۱-۳- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)            ۸۱

 

 

۱-۲-۳- مالکیت محل                                                                             ۸۳

۱-۳ -۳- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات                                    ۸۴

مطلب دیگر :

۱-۴-۳- ویژگی استقلال                                                                          ۸۶

۱-۵ -۳- وصف تجاری                                                                           ۸۷

۱-۶-۳- خاصیت مبادله ای                                                                        ۸۸

۱-۷-۳- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی.                                       ۸۹

۱-۸-۳- وصف تجریدی                                                                          ۹۱

۱-۹-۳- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی                  ۹۲

۱-۱۰-۳- مفروض بودن حسن نیت                                                             ۹۳

۱-۱۱-۳- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه                                           ۹۴

۱-۱۲-۳- خاصیت تضامنی                                                                       ۹۵

۱-۱۳-۳- وصف تنجیزی                                                                         ۹۶

۱-۱۴-۳- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن                                         ۹۷

مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی                                                 ۹۹

۳-۲-۱- منابع حقوقی                                                                              ۹۹

۳-۲-۱-۱- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)                ۱۰۰

۳-۲-۱-۲- یو.سی.پی. الکترونیک(eucp)                                                     ۱۰۵

۱-۲-۱-۲-۳- کاربردای.یو.سی.پی.                                                           ۱۰۶

۳-۲-۱-۳- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی    ۱۰۸

 

۳-۲-۱-۴- ماده ۵ قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا(UCC)                           ۱۱۰

۲-۲-۳- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                     ۱۱۲

۲-۲-۱-۳- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی                                  ۱۱۳

۲-۳-۲-۲- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار                                          ۱۱۶

۲-۳-۳- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                            ۱۱۸

فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                          ۱۲۵

مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                 ۱۲۶

۱-۱-۴- قواعد ADR                                                                           ۱۲۷

۲-۱-۴- کارشناسی                                                                              ۱۲۹

۱-۲-۱-۴- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟                    ۱۳۰

۳-۱-۴- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی                             ۱۳۱

۱-۳-۱-۴- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی          ۱۳۱

۲-۳-۱-۴- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX                                                     ۱۳۲

۴-۱-۴- هیات های حل اختلاف                                                                ۱۳۳

۵-۱-۴- داوری                                                                                   ۱۳۴

۶-۱-۴- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)                                                          ۱۳۷

۱-۶-۱-۴- دادگاه صالح                                                                         ۱۳۷

مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                         ۱۳۸

۱-۲-۴- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                                 ۱۳۸

 

۲-۲-۴- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                             ۱۳۹

نتیجه                                                                                                 ۱۴۰

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*