مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق …

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟
مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام ………………………………………………………………….66
اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  ، تضادها و اشتراکات ……………..76

یک مطلب دیگر :

پایان نامه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*