مدل­سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف­پذیر

فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات   88
6- نتیجه گیری و پیشنهادات   89
6-1- نتیجه گیری   89
6-2- پیشنهادات   91
7- ضمیمه 93
7-1- دینامیک تحلیلی  93
7-1-1- مقدمه  93
7-2- قابلیتهای دینامیک تحلیلی  93
7-3- تعریف مجموعه کامل  94
7-4- تعریف مجموعه مستقل  94
7-5- تعریف درجه آزادی   94
7-6- قیود 95
7-6-1- فرم دیفرانسیلی در حالت کلی  95
7-7- تعریف تغییرات در حساب تغییرات   95
7-8- نیروهای پایستار  97
7-9- معادلات لاگرانژ برای سیستم های مقید 98
7-10- استخراج معادلات جسم صلب با استفاده از روش لاگرانژ  99
7-11- روش همیلتون  99
7-12- معادلات همیلتون  100
8- فهرست مراجع  103
 فهرست جداول
جدول ‏2‑1نیروی آیرودینامیکی برخی از اشکال هندسی ساده 36
جدول ‏2‑2نیروی تشعشع خورشیدی برخی از اشکال هندسی ساده 40
جدول ‏4‑1مزایا و معایب سیستمهای پیشرانش شیمیایی و الکتریکی. 65
جدول ‏5‑1مشخصات پارامترهای بدنه صلب ماهواره 73
جدول ‏5‑2مشخصات پارامترهای صفحات خورشیدی.. 73
فهرست شکل­ها
شکل ‏2‑1نحوه تعریف بردارهای جابجایی در اجسام انعطاف پذیر. 14
شکل ‏2‑2بلوک دیاگرام روش مدل سازی تعاملی صلب- انعطاف پذیر. 22
شکل ‏2‑3مدل ساده ماهواره به همراه دستگاه بدنی. 26
شکل ‏2‑4نیروی گرانشی اعمالی بر المان جرمی. 32
شکل ‏2‑5برخورد فوتون های نور با سطح ماهواره 38

پایان نامه

شکل ‏2‑6نیروی حاصل از تشعشع خورشید بر سطح ماهواره 38
شکل ‏2‑7مدل ماهواره با صفحات الاستیک در نرم افزار ADAMS. 42
شکل ‏2‑8صفحه مش بندی شده 43
شکل ‏2‑9تغییر شکل صفحه در مود خمشی. 44
شکل ‏2‑10مدل ماهواره در نرم افزار ADAMS. 45
شکل ‏3‑1نمودار بود یک فیلتر باریک… 48
شکل ‏3‑2نمایی از سیستم کنترلی. 49
شکل ‏3‑3 نمودار بلوکی سیستم تطبیقی مدل- مرجع. 53
شکل‏3‑4 نمایی از سیستم کنترل تطبیقی مدل مرجع. 59
شکل ‏4‑1 پالس مدولاتور PR. 68
شکل ‏4‑2 پالس مدولاتور PWPF. 68
شکل ‏4‑3 نمایش مکان تراسترها بر روی ماهواره 71
شکل‏5‑1 مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر بین مدل تحلیلی و نرم افزار ADAMS. 74
شکل‏5‑2مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ بدنه صلب ماهواره بین مدل تحلیلی و نرم افزار ADAMS. 74
شکل‏5‑3 مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ بدنه صلب ماهواره با استفاده از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن  75
شکل ‏5‑4مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با استفاده از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن  76
شکل‏5‑5 مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ بدنه صلب ماهواره با استفاده از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن در حالت تشدید 77
شکل‏5‑6مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با استفاده از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن در حالت تشدید 77
شکل‏5‑7 روند همگرایی الگوریتم شناسایی فرکانس صفحه انعطاف پذیر. 78
شکل‏5‑8سرعت زاویه ای کانال پیچ بدنه صلب ماهواره با استفاده از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک    78
شکل‏5‑9 مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ با استفاده از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن  79
شکل ‏5‑10مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با استفاده از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن. 80
شکل ‏5‑11 روند همگرایی الگوریتم شناسایی فرکانس صفحه انعطاف پذیر در حالت تشدید 81
شکل‏5‑12مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ با استفاده از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن در حالت تشدید 81
شکل ‏5‑13مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با استفاده از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن در حالت تشدید 82
شکل‏5‑14 گشتاور عکس العمل حاصل از تراستر بر روی بدنه صلب ماهواره 83
شکل ‏5‑15گشتاور عکس العمل حاصل از تراستر به صورت جزئی تر بر روی بدنه صلب ماهواره 83
شکل‏5‑16 مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ بدنه صلب ماهواره با استفاده از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن با عملگر تراستر. 84

یک مطلب دیگر :

شکل‏5‑17 مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با استفاده از حلقه کنترلی شامل فیلتر باریک و بدون استفاده از آن با عملگر تراستر. 84
شکل‏5‑18 گشتاور عکس العمل حاصل از تراستر بر روی بدنه صلب ماهواره 85
شکل‏5‑19گشتاور عکس العمل حاصل از تراستر به صورت جزئی تر بر روی بدنه صلب ماهواره 85
شکل‏5‑20 روند همگرایی الگوریتم شناسایی فرکانس صفحه انعطاف پذیر با عملگر تراستر. 86
شکل‏5‑21مقایسه سرعت زاویه ای کانال پیچ با استفاده از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن با عملگر تراستر. 86
شکل‏5‑22مقایسه جابجایی نوک صفحه خورشیدی انعطاف پذیر با استفاده از کنترل تطبیقی شامل الگوریتم شناسایی و فیلتر باریک و بدون استفاده از آن با عملگر تراستر. 87
فهرست علایم و نشانه‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان علامت اختصاری
انرژی میرایی صفحات (J)  
مدول الاستیسیته ( )  
ممان اینرسی ( )  
ضخامت صفحات (m)  
انرژی جنبشی ماهواره (J)  
گشتاور وارده از محیط (N.m)  
گشتاور کنترلی (N.m)  
انرژی پتانسیل ناشی از خاصیت ارتجایی صفحات (J)  
جابجایی الاستیک صفحات (m)  
مختصات تعمیم یافته مربوط به نوسان صفحات (m)  
زاویه یاو (rad)  
ضریب فراموشی الگوریتم شناسایی فرکانس  
ضریب پواسون  
ضریب دمپینگ صفحه  
چگالی صفحه ( )  
زاویه رول (rad)  
شکل مود ارتعاشی صفحات  
زاویه پیچ (rad)  
سرعت زاویه­ای بدنه (rad/s)  
ماتریس پادمتقارن سرعت زاویه­ای  
فرکانس طبیعی صفحات ( )  

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*