مدلسازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها

3 – 6 ) ابزار جمع آوری داده ها                                                  63
3 – 7 ) اعتبار و روایی پرسشنامه                                                 63
3 – 8 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها                                           65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1  ) مقدمه                                   67

4-2  )تجزیه و تحلیل داده ها                       67

4 – 3 ) بررسی اثرات متغیر ها بر یکدیگر               76

4 – 4 )  برآورد مدل و ارزشیابی برازندگی                                                        77
5-4  نتایج رد یا قبول فرضیات                                                         79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5 – 1 ) مقدمه                                                                        90
5- 2 ) نتایج تحقیق                                                                  90
5– 3) پیشنهادات پژوهشی تحقیق                                              92
5 –4 ) پیشنهادات به محققان آتی                                               94
5– 5 ) محدودیتهای تحقیق                                                       95
منابع
منابع فارسی                                                                               98
منابع لاتین                                                                                101
پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه                                                              108
پیوست ب: خروجی نرم افزار                                                            111

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*