مدل طراحی ماهواره­های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری

5-1-1) تعریف زیر مجموعه تأمین انرژی[17] 75
5-1-2) اجزای زیر مجموعه تأمین انرژی.. 76
5-2) طراحی آماری زیرمجموعه تامین انرژی ماهواره ها 77
5-2-1) روش طراحی آماری.. 77
5-2-2) روندنمای طراحی آماری.. 78
5-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه. 84
5-3-1) نتایج محاسبات آماری.. 85
فصل 6) زیر مجموعه کنترل حرارت… 86
6-1) معرفی بخش کنترل حرارت[16] 86
6-1-1) روشهای کنترل دما 86
6-1-2) معرفی اجزای زیرمجموعه کنترل دما 87

پایان نامه

6-2) طراحی آماری.. 93
6-2-1) روند نمای طراحی.. 93
6-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه. 96
6-3-1) نتایج محاسبات آماری.. 96
فصل 7) زیر مجموعه سازه 98
7-1) معرفی زیر مجموعه سازه ی ماهواره 98
7-1-1) سازه اولیه. 98
7-1-2) سازه ثانویه. 98
7-1-3) سازه ثالثیه. 99
7-1-4) طراحی سازه ماهواره 99
7-2) طراحی آماری.. 100
7-2-1) روند نمای طراحی.. 101
7-2-2) انتخاب پرتابگر (حامل فضائی) 102
7-3) حل مثال نمونه و ارزیابی نتیجه. 104
7-3-1) نتایج محاسبات آماری.. 105
فصل 8) ارائه روند نما وجمع بندی.. 106
8-1) تشریح روندنما 106
8-2) حل مثال نمونه. 110
فصل 9) پیوست 1: بانک اطلاعات جمع آوری شده 112
فصل 10) مراجع.. 193

یک مطلب دیگر :

فصل 1) مقدمه
با پیشرفت سریع علم، بشر به فناوری‌های جدیدی دست پیدا كرده است. سیستم ماهواره نیز، كه یكی از اختراعات مهم و سرنوشت‌ساز برای بشر است، منبع جدیدی را، برای دستیابی سریع‌تر و بهتر به منابع علمی خصوصاً منابع فضایی در اختیار انسان قرار داده است. در عین حال، سعی متخصصان امر بر آن است كه از علوم و تجهیزات روز و توانایی‌های بشری جهت استفاده هر چه بیشتر از قابلیت این ماشین فضایی بهره‌برداری شود.
ماهواره‌ها بر حسب نوع مأموریت، اندازه و وزن، به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شوند. ماهواره‌ها به طور كلی از دو قسمت اصلی تشكیل شده‌اند که عبارتند از:[1]
1- قسمت تجهیزات خدماتی
2- قسمت بار محموله[1]
قسمت بار محموله همان قسمت عملگر ماهواره است، كه وظیفه انجام مأموریت اصلی ماهواره را بر عهده دارد.
قسمت باس[2]  ماهواره در واقع همه تجهیزات و خدماتی را كه قسمت بار محموله به آن نیاز دارد، تا بتواند مأموریت خود را به خوبی انجام دهد، در اختیار آن قرار می‌دهد.
قسمت باس یا تجهیزات ماهواره شامل، مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌های مختلفی است كه عبارتند از:
مجموعه كنترل وضعیت[3]، , مجموعه ارتباطی[4]، مجموعه جلو برندگی[5]، مجموعه كنترل دما[6]، مجموعه تأمین انرژی[7]، سازه[8] و غیره در زیر مجموعه ماهواره به همراه زیرمجموعه‌ها به ‌طور شماتیك در شکل ‏1‑1 نشان داده شده است.

كنترل و تشخیص وضعیت
ماهواره
مأموریت (بارمحموله)
مجموعه تأمین انرژی
مخابراتی
مجموعه تجهیزات خدماتی
مجموعه ارتباطی ماهواره

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*