مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

1-4-1:وجود ضرر. 29
1-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر. 29
1-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه. 30
1-4-2:فعل زیانبار. 31
1-4-3:رابطه سببیت.. 32

پایان نامه

1-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب.. 33
1-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب.. 33
1-4-3-3:نظریه سبب متعارف و اصلی.. 33
1-5:منابع مسئولیت مدنی.. 34
1-5-1:منابع عام. 34
1-5-1-1:قانون مدنی.. 34
فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن. 37
2-1:مصادیق خون های آلوده. 37
2-1-1:ایدز. 38
2-1-2:هپاتیت.. 40
2-1-2-1:هپاتیت A.. 40
2-1-2-2:هپاتیت B. 41
2-1-2-3:هپاتیت C. 41
2-1-2-4:هپاتیت DوE. 42
2-2: اشخاص مسئول درانتقال خون. 42
2-2-1:اشخاص حقیقی مسئول. 42
2-2-1-1:مسئولیت پزشک… 42
2-2-1-2:مسئولیت عامل حادثه. 45
2-2-2:اشخاص حقوقی مسئول. 46
2-2-2-1:مسئولیت مراکز درمانی.. 46

یک مطلب دیگر :

2-2-2-2:مسئولیت دولت.. 48
2-2-2-3:مسئولیت سازمان انتقال خون. 53
2-3:مقایسه قواعد فقهی باآن. 54
2-3-1:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 54
2-3-2: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 55
2-3-3:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 56
2-3-3-1:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل.. 56
2-3-3-2:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده. 58
2-3-3-3:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور. 59
فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 61
3-1:شرایط مسئولیت.. 61
3-1-1:ورود ضرر به زیان دیده. 61
3-1-2:فعل زیانبار. 61
3-1-3:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت) 62
3-2:نحوه جبران خسارت.. 66
3-2-1:شیوه های عمومی جبران خسارت.. 66
3-2-1-1:جبران خسارات مادی.. 66
3-3-2:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده. 73
3-3-2-1:جبران خسارت مادی.. 73
3-3-2-2:جبران خسارت معنوی.. 78
3-3-3:نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده. 83
نتیجه گیری و پیشنهاد. 85
مراجع. 91

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*