مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و …

2-5-نتیجه— 31

فصل سوم : محاسبات شیمیایی

3-1-مقدمه– 34

عنوان                                                                                                              صفحه

3-2-محاسبات شیمیایی—— 35

3-2-1- روش‌های محاسباتی براساس مکانیک کلاسیک—————- 36

3-2-2- روش‌های محاسباتی براساس مکانیک کوانتومی—————- 39

3-2-2-1-روش­های نیمه تجربی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 40

3-2-2-2-روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین——– 42

3-3- تقریب بورن اپنهایمر– 43

3-4- روش‌های مبتنی بر اوربیتال مولکولی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 45

3-4-1- روش هارتری- فاک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 45

3-4-1-1-محدودیت‌های روش هارتری- فاک——— 47

3-4-2- روش‌های ارتباط الکترونی(EC)————— 48

3-5- روش‌های مبتنی بر توابع دانسیته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 50

3-5-1- تقریب دانسیته موضعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 53

3-5-2- تصحیح شیب دانسیته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54

3-5-3-روش پیوستگی آدیاباتیک( ACM)————- 55

3-6-سری‌های پایه———- 57

3-6-1- اوربیتال‌های اسلیتری و گوسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 58

3-6-2-طبقه‌بندی سری‌های پایه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 60

3-6-2-1- سری‌های پایه کمینه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 62

عنوان                                                                                                             صفحه

3-6-2-2- سری‌های پایه پاپل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 63

3-6-2-2-1- توابع پلاریزه‌کننده و پخش‌کننده——- 65

3-6-2-3-سری‌های پایه پتانسیل‌های مغزی مؤثر——- 66

3-6-2-4-سری پایه دانینگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 67

پایان نامه

3-7-اوربیتال‌های پیوند طبیعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 67

3-7-1- ساختار برنامه NBO-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70

3-8-مقایسه روش‌های مکانیک کوانتومی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 71

3-9-روش کار————— 73

3-9-1- تهیه فایل داده­ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 73

3-9-2- نحوه محاسبات برنامه MOPAC————- 74

3-9-3- بهینه سازی ساختار هندسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 74

3-9-4- شرح روش کار محاسبات کامپیوتری———– 75

3-10- روش کار با نرم افزار گوسین-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 79

3-10-1- هدف اصلی از انجام محاسبات————— 80

3-10-2- روش محاسبه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 80

3-10-3- مجموعه پایه– 80

3-10-4-طرز کار——– 80

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل چهارم : نتایج وبحث

4-1- مقدمه—————– 85

4-2-  نتایج حاصل از محاسبات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89

4-2-1- بررسی انرژی آزاد گیبس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 89

4-2-2- بررسی اثر آنومری تعمیم یافته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 90

4-2-3- بررسی ممان دوقطبی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 97

4-2-4- بررسی پارامترهای ساختاری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 100

4-3- نتیجه گیری——— 103

مراجع

چکیده انگلیسی

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل 1-1- طرحی از مولکول­های مورد مطالعه در پیکربندی­های سیس و ترانسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 5

شکل 2-1- اولین دی­فسفن پایدار سنتز شده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 14

شکل 2-2- سیستم HX=XH  دارای پیوند دوگانه———– 16

شکل 2-3- ایزومریزاسیون سیس- ترانس آزوینزن———– 19

شکل 2-4- شماتیک حالات انتقالات برای ایزومریزاسیون حرارتی سیس-ترانس آزوینزنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 20

شکل 2-5- واریانس انرژی(a) و جمعیت الکترونی (b)مربوط به اوربیتال­های HOMO و LUMO نسبت به زمان         20

شکل 2-6- واریانس زوایای پیچشی CNNC (a) و زوایای پیوندی CNN (b) نسبت به زمان————– 21

شکل 2-7- طیف UV/vis آزوینزن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 21

شکل 2-8- ΔE(E-Z) پیوند دوگانه X=Y-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 22

شکل 2-9- پارامترهای مهم هندسی ترانس-دی­فنیل دی­فسفن (Ph-P=P-Ph)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 24

شکل 2-10- شماره گذاری اتم­ها برای دی­فنیل دی­فسفن و همچنین برای دی­فنیل دی­آزنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 27

شکل 2-11- زاویه و طول پیوند در ترانس و سیس آزوبنزن– 29

شکل 2-12- پارامترهای ساختاری برای فرم ترانس مولکول Ph-E = E-Ph– 30

یک مطلب دیگر :

شکل 2-13- پارامترهای ساختاری برای فرم ترانس مولکول Ph-E = E-Ph – 30

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل 3-1- مقایسه توزیع اوربیتال‌های اسلیتری (a) و گوسی (b) در اطراف هستهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 60

شکل 3-2- مقایسه یک تابع STO با اوربیتال‌های نوع گوسی—————60

شکل 3-3-  مقایسه سری‌های پایه  STO-nG با یکدیگر—– 63

شکل 3-4-  سری پایهSTO-3G  به عنوان متداول­ترین سری پایه کمینه—– 63

شکل 3-5- انحراف برهم‌کنش donor-acceptor ———- 69

شکل 3-6- ساختار برنامه NBO-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 70

شکل 3-7- نمایی از محیط کار در نرم افزار Chem3D——- 75

شکل 3-8- نمایی از Z-ماتریکس برای مولکول 1و2-دی­فنیل دی­فسفن—– 76

شکل 3-9- نمایی از محیط کار در نرم افزار Chem3D——- 76

شکل 3-10- نمایی از پنجره ورودی اطلاعات برای انجام محاسبات در مولکول 1و2-دی­فنیل دی فسفن — 77

شکل 3-11- نمایی از پنجره اطلاعات خروجی بعد از محاسبات در مولکول 1و2-دی­فنیل دی­فسفن ——- 77

شکل 3-12- نمایی از پنجره ورودی اطلاعات برای انجام محاسبات  NBOدر مولکول 1و2-دی­فنیل دی­آرسن- 78

شکل 3-13- نمایی از اطلاعات خروجی از محاسبات  NBO در مولکول  1و2-دی­فنیل دی­فسفن——— 78

شکل 3-14- نمایی از محیط کار گوسین-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 79

شکل 3-15- نمایی از محیط کار در گوسین برای وارد کردن اطلاعات اولیه و اصلیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 81

 

شکل 4-1- انتقالات مورد بررسی در پیکربندی سیس و ترانس ترکیبات 1 تا 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 91

شکل 4-2- مقادیر انرژی پایداری حاصل از انتقالات الکترونی (E2) مربوط به ترکیبات 1 تا 4————– 92

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل 4-3- اثر آنومری تعمیم یافته GAE  در ترکیبات 1 تا 4————— 96

شکل 4-4- جهت بردارهای ممان دوقطبی در پیکربندی سیس و ترانس ترکیبات 1 تا 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 99

شکل 4-5- شماره گذاری اتم­ها در پیکربندی سیس و ترانس ترکیبات 1تا 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 100

شکل 4-6- طول پیوند برای پیکربندی سیس و ترانس 1و2-دی­فنیل دی­آزنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 102

شکل 4-7- طول پیوند  برای پیکربندی سیس و ترانس 1و2-دی­فنیل دی­فسفنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 102

شکل 4-8- طول پیوند برای پیکربندی سیس و ترانس 1و2-دی­فنیل دی­آرسنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 102

شکل 4-9- طول پیوند برای پیکربندی سیس و ترانس 1و2-دی­فنیل دی­استیبنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 103

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول 2-1-  طول پیوند و زاوایای پیوندی چندین نمونه بررسی شده  از دی­فسفنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 15

جدول 2-2- طول پیوند و زاوایای پیوندی چندین نمونه بررسی شده  از دی­آرسن و دی­استیبن————– 16

جدول 2-3- انرژی­های کل و نسبی سیستم­های HX=XH— 17

جدول 2-4- پارامترهای ساختاری برای سیستم­های HX=XH————— 17

جدول 2-5- مقایسه طول پیوند تعادلی (Re)   و زاویه (Φx) برای سیستم­های  HX=XHبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 17

جدول2-6- محاسبه پارامترهای ساختاری برای دی­فسفن و دی­آرسن­های مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 25

جدول2-7- پارامترهای ساختاری و ممان دوقطبی برای ترانس و سیس آزوبنزنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 26

جدول2-8- پارامترهای مهم ساختاری بهینه شده دی­فنیل دی­فسفن———– 27

جدول2-9- پارامترهای مهم ساختاری بهینه شده دی­فنیل دی­آزن————- 28

جدول2-10- پارامترهای ساختاری بهینه شده برای RE=ER- 28

جدول 2-11- خواص فیریکی و مقادیر طول پیوند دوگانه تجربی برای مولPh-E=E-Phبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31

 

جدول 4-1- مقادیر توابع ترمودینامیکی برای ساختارهای بهینه شده ترکیبات 4-1بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 106

جدول 4-2- انرژی رزونانسی انتقالات الکترونی دهنده-گیرنده برای ساختارهای بهینه شده ترکیبات 4-1- 107

جدول 4-3- انرژی ΔEijوانتگرال همپوشانی(Fij) انتقالات الکترونی دهنده-گیرنده برای ترکیبات 4-1— 108

جدول 4-4- مقادیر ممان دوقطبی(µ) برای ساختارهای بهینه شده ترکیبات 4-1بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 109

جدول 4-5- جمعیت الکترونی اوربیتال­های دهنده-گیرنده برای ساختارهای بهینه شده ترکیبات 4-1—– 110

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول4-6- انرژی اوربیتال های پیوندی و ضد پیوندی برای ساختارهای بهینه شده ترکیبات 4-1——– 111

جدول4-7-  پارامترهای ساختاری برای ترکیبات 4-1—— 112

چکیده

مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و       –دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO

توسط: وحید مرادی

بر پایه روش (B3LYP/Def2-TZVPP) و تحلیل NBO خواص پیکربندی 1و2-دی­فنیل دی­آزن(1) ،  1و2-دی­فنیل دی­فسفن(2) ، 1و2-دی­فنیل دی­آرسن(3) و 1و2-دی­فنیل دی­استیبن(4)  بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که اختلاف انرژی آزاد گیبس (GTrans-Cis)Δ در دمای 298.15 درجه کلوین و فشار یک اتمسفر بین پیکربندی ترانس و سیس از ترکیب 1 به ترکیب 4 کاهش می­یابد. روش B3LYP/Def2-TZVPP پایداری  پیکربندی ترانس ترکیبات 1 تا 4 نسبت به پیکربندی سیس مربوطه را نشان داد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*