مطالعه تأثیر اعتماد بر قصد خرید مجدد اینترنتی کتاب و مقالات

2-3-2 پژوهش های داخلی.. 40
3-1- مقدمه: 44
3-2- روش تحقیق: 44
3-3- جامعه آماری: 45
3-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: 45
3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 46
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 47
3-6-1- روایی پرسشنامه47
3-6-2- پایایی پرسشنامه47
3-7- روش‌ها و ابزار تجزیه تحلیل داده‌ها: 48
3-7-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف: 49
3-7-2 ضریب همبستگی پیرسون: 49

شناسایی و برطرف کردن نقایص در صفحه ی فرود

3-7-3 ضریب همبستگی اسپیرمن: 50

مطلب دیگر :

3-7-4 رگرسیون خطی: 51
3-7-4-1 رگرسیون  ساده: 51
3-7-4-2 رگرسیون چندگانه: 53
3-7-5 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA.. 54
4-1 مقدمه. 57
4-2 آمار توصیفی نمونه آماری.. 57
4-2-1 تحصیلات پاسخگویان57
4-2-2 جنسیت پاسخگویان58
4-2-3 سن پاسخگویان59
4-3 آزمون فرضیات… 60
4-3-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 60
4-5 مدل کلی.. 72
5-1 مقدمه. 76
5-2 نتیجه گیری.. 76

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*