مطالعه تاثیر فروش­گرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد

2-2-4) قابلیتهای بازاریابی………………………………………….39
2-2-5) عملکرد……………………………………………………………..41
2-2-5-1) تعاریف عملکرد…………………………………….41
2-2-5-2) حوزه­های 9 گانه ارزیابی عملکرد…………………………………………….42
2-3) پیشینه پژوهش………………………..…………………………….60
2-3-1) پیشینه داخلی……………………………………………..60
2-3-2) پیشینه خارجی…………………………………………………………….63
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه………………………………………………………..66
3-2) نوع و روش پژوهش……………………………66
3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری…………………………………67
3-3-1) جامعه آماری …………………………………………………..67

خرید ریمل اورال از شیک فام

3-3-2) نمونه آماری و حجم آن ……………………………………………..67
3-4) روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………….68
3-5) روایی و پایایی پرسشنامه………………………………….69
3-5-1)روایی…………………………………………………70
3-5-2) پایایی…………………………………………………….71
3-6) روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها………………………………….72
3-6-1) مدل معادلات ساختاری………………………………………………………….73
فصل چهارم: تحلیل داده­های پژوهش
4-1) مقدمه…………………………………………………………………….80
4-2)­ بخش اول: آمار توصیفی………………………………………80

مطلب دیگر :

4-3) آزمون نرمال بودن داده­ها…………………………………………………..84
4-4) آزمون همبستگی…………………………………………………….85
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه……………………………………………………….101
5-2) نتایج تجربی استنباطی…………………………………………………………..101
5-3) پیشنهادها……………………………………………………………………103
5-3-1)پیشنهادهای كاربردی……………………………………………………….103
 5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده…………………………………………….105
5-4) محدودیت­های پژوهش…………………………………………… 105
منابع
منابع فارسی……………………………………………………….106
منابع لاتین…………………………………………………..107
پیوست­ها
پرسش­نامه……………………………………………………..113
خروجی نرم­افزار…………………………………………………………..116
چکیده:
هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر فروش­گرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد براساس مدل معادلات ساختاری در بانک تجارت شهر کرمانشاه می­باشد. روش پژوهش با توجه به هدف ، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار آموس می­باشد. جامعه آماری  پرسنل بانک تجارت شهر کرمانشاه می­باشد که حجم جامعه آن 253 نفراست، روش نمونه­گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 155 نفر می­باشد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی صوری و محتوای آن  به تأیید پنج تن از استادان دانشگاه رسید، پایایی کلی پرسشنامه 861/0می­باشد. یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که ضریب رگرسیون بین استراتژی بازاریابی بر عملکرد (64/0) همچنین ضریب رگرسیونی ما بین فروش گرایی بر عملکرد در مدل نهایی(51/0 )می­باشد. در مدل مورد بررسی مقدارشاخص­های برازش (973/00CFI=­  و 958/00NFI=  و   0096/0 = RMSEA) نشان­دهنده مناسب بودن مدل است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*