مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

گفتار دوم :واژگان فرعی ۲۶

بند اول : عقد ازدواج ۲۷

۱- ازدواج از دیدگاه اسلام. ۲۷

۲- ازدواج در ایران باستان. ۲۸

۳ – ازدواج در ایران بعد از اسلام. ۲۹

۴ – خاتمه یافتن ازدواج ۲۹

بند دوم   : باروری از طریق مساحقه. ۲۹

بند سوم : ناباروری ۳۱

گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین ۳۲

مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث. ۳۶

گفتار اول : مفهوم نسب. ۳۶

۱ – ماهیت نسب در حقوق ایران. ۳۷

۲ – نسب نامشروع. ۳۸

۳ – احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع. ۳۹

گفتار دوم : مفهوم ارث. ۵۳

بند اول : ارث در ایران باستان. ۵۳

بند دوم : ارث در شریعت مسیح ۵۵

بند سوم : دین زرتشت. ۵۶

بند چهارم : دین یهود. ۵۷

بند پنجم : ارث در دین اسلام. ۵۸

۱ – ارث پسرخوانده‏ ۵۸

۲ – ارث هم پیمان‏. ۵۸

۳ – ارث مهاجرین (عقد اخوت ) ۵۹

بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسیحیت. ۶۰

بند هفتم :  مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان. ۶۰

۱ – تمدن رم. ۶۰

۲ – تمدن بابل ۶۱

۳ – تمدن ایران باستان. ۶۱

۴ – تمدن چین و ژاپن ۶۱

۵ – تمدن هند. ۶۱

فصل دوم: واکاوی جایگاه نسب دراهدای جنین ۶۲

مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین ۶۳

گفتار اول : نسب در تلقیح با اسپرم شوهر. ۶۳

گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف. ۶۳

مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین ۶۵

گفتار اول : علل ناباروری در مردان. ۶۵

گفتار دوم : علل ناباروری در زنان. ۶۵

گفتار سوم : IUI. 66

گفتارچهارم : IVF 68

بند اول : مرحله تحریک تخمدانها ۶۸

بند دوم : مرحله جمع آوری تخمک. ۶۹

بند سوم : مرحله جمع آوری اسپرم. ۶۹

بند چهارم : مرحله لقاح و کشت جنین ۶۹

مطلب دیگر :

گفتار پنجم : اهدای تخمک. ۷۰

گفتار ششم : اجاره رحم. ۷۱

گفتار هفتم: ICSI. 75

مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی ۷۵

گفتار اول : جواز مطلق ۷۵

گفتار دوم : ممنوعیت مطلق ۷۵

گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط ۷۶

گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق ۷۶

گفتار پنجم : حرمت مطلق ۷۷

گفتار ششم : نظریه توقف در مسأله. ۷۷

مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین ۷۷

گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین ۷۷

گفتار دوم: نظر مخالفان اهدای جنین ۷۸

گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین ۸۲

گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی ۸۳

گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت. ۸۴

مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها ۸۶

گفتار اول : بررسی آیات. ۸۶

بند اول : نظریه مادر بودن صاحب تخمک. ۸۹

بند دوم : نقد نظریه نظریه مادر بودن صاحب تخمک. ۹۰

گفتار دوم : بررسی روایات. ۹۱

گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان. ۹۳

بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی ۹۵

بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی ۹۵

گفتار چهارم : بررسی سایر ادله. ۹۶

بند اول : بررسی آیات. ۹۶

بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان. ۹۹

مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی ۱۰۰

گفتار اول : اماره فراش. ۱۱۱

گفتار دوم : نظریه اعراض ۱۱۲

فصل سوم : واکاوی نظرات مختلف در باب نسب ناشی از اهدای جنین ۱۱۶

مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر. ۱۱۷

گفتار اول : دیدگاه قرآن. ۱۱۷

گفتار دوم : در روایات. ۱۱۸

مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بیان نظرات. ۱۱۹

گفتار اول : کتاب. ۱۲۱

گفتار دوم : سنت. ۱۲۲

گفتار سوم : نظر علم پزشکی ۱۲۳

گفتار چهارم : بیان نظریه ها ۱۲۴

بند اول : بی مادری ۱۲۶

بند دوم : دو مادری ۱۲۶

بند سوم : انتساب به صاحب تخمک. ۱۳۱

بند چهارم : بی پدری ۱۳۲

بند پنجم : نظر برگزیده ۱۳۷

فصل چهارم : بررسی مسائل مستحدثه در اهدای جنین ۱۳۹

مبحث اول : میراث جنین ناشی از اهدای جنین ۱۴۰

مبحث دوم : وضعیت ارث جنین لقاح یافته بعد از وفات صاحب اسپرم. ۱۴۰

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده ۱۴۵

مبحث چهارم : تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت. ۱۴۹

مبحث پنجم : بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. ۱۵۰

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*