مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری

گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری ۴۴

گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری ۴۵

مبحث پنجم: کشتار جمعی ۴۶

گفتار اول: عنصر مادی ۴۷

گفتار دوم: عنصر روانی ۴۷

مبحث ششم: جنایـت علیه بشـــریت ۴۹

گفتار اول: عنصر مادی. ۵۰

گفتار دوم: عنصر روانی. ۵۱

مبحث هفتم: جنایات جنگی‌ ۵۱

مبحث هشتم: جنایت تجاوز. ۵۲

فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. ۵۳

مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران. ۵۳

مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری ۵۵

گفتار اول: مفهوم عام. ۵۶

گفتار دوم: مفهوم خاص. ۵۶

مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری ۵۶

مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری ۵۷

فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری ۵۹

مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری ۵۹

مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری ۶۰

گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان. ۶۰

گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان. ۶۴

فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. ۶۴

مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری ۶۴

گفتار اول: روش دادرسی اتهامی ۶۴

گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی ۶۶

گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی ۶۸

گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی ۷۲

گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. ۸۱

مطلب دیگر :

مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری ۸۳

گفتار اول: قانون. ۸۳

گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. ۸۴

گفتار سوم: رویه قضایی. ۸۴

گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. ۸۴

بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)

فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. ۸۵

مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. ۸۵

مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری   ۸۷

مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری ۹۰

مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری ۹۱

فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. ۹۲

مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. ۹۲

گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی ۹۲

گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی ۹۴

گفتار سوم: استقلال دادستان. ۹۵

گفتار چهارم: صدور رای ۹۸

گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. ۹۹

گفتار ششم: اعاده دادرسی ۱۰۰

مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. ۱۰۱

گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم ۱۰۲

گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا ۱۰۴

گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. ۱۰۵

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*