مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی

۲-۱-۲-۱-۲-۱)سرمایه گذاری مشترک مستقیم قراردادی: ۱۵

۲-۱-۲-۱-۲-۲)سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی: ۱۵

۲-۱-۲-۲) سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی (FPI) 16

۲-۱-۳)نقش  FDIدر رشد و توسعه اقتصادی کشور سرمایه پذیر. ۱۷

۲-۲)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان: ۱۸

۲-۳)تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران: ۲۱

۲-۴)وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان وایران: ۲۵

۲-۵(  بررسی عملکرد کشور ترکیه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی: ۳۴

۲-۶)بررسی عملکرد کشورمالزی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی: ۴۲

۲-۷)عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی در یک کشور سرمایه پذیر: ۵۸

۲-۷-۱) عوامل طبیعی ۵۸

۲-۷-۱-۱) عوامل جغرافیائی ۵۹

۲-۷-۱-۲) منابع طبیعی ۵۹

۲-۷-۱-۳) نیروی کار ارزان و ماهر. ۵۹

۲-۷-۲) عوامل اقتصادی ۶۰

۲-۷-۲-۲) میزان باز بودن اقتصاد. ۶۱

۲-۷-۲-۳) تسریع در روند خصوصی سازی ۶۱

۲-۷-۲-۴) سیاست ها و مشوق های مالیاتی ۶۲

۲-۷-۲-۵)تقویت زیرساخت های اقتصادی ۶۳

۲-۷-۲-۶) تعدیل نرخهای بهره بانکی ۶۳

۲-۷-۲-۷) تثبیت سیاستهای ارزی ۶۴

۲-۷-۳) عوامل حمایتی ۶۵

۲-۸) بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران. ۶۶

۲-۸-۱)موانع اقتصادی: ۶۶

۲-۸-۲)موانع حقوقی: ۶۶

۲-۸-۲-۲) اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۶۷

۲-۸-۲-۳) اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۶۷

۲-۸-۲-۴) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن. ۶۸

۲-۸-۲-۵)قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران:: ۶۹

۲-۸-۲-۶)برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: ۷۱

۲-۸-۴)موانع سیاسی: ۷۲

۲-۸-۵)ریسکهای ایران برای سرمایه گذاری خارجی: ۷۲

۲-۸-۵-۱)ریسک امنیتی : ۷۳

۲-۸-۵-۲)ریسک ثبات سیاسی : ۷۳

۲-۸-۵-۳)ریسک کارایی دولت: ۷۳

۲-۸-۵-۴)ریسک نظام حقوقی، قوانین و مقررات: ۷۴

۲-۸-۵-۵)ریسک تجارت و پرداخت های خارجی ۷۴

۲-۸-۵-۶)ریسک سیاست مالیاتی ۷۴

۲-۸-۵-۷)ریسک بازار کار: ۷۵

۲-۸-۵-۸)ریسک مالی ۷۵

۲-۹) مناطق آزاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی: ۷۶

۲-۹-۱)معرفی منطقه آزاد: ۷۶

۲-۹-۲)روند تاریخی تاسیس و تحول مناطق آزاد تجاری: ۷۶

۲-۹-۳)مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه و ارزیابی عملکرد آنها ۷۸

۲-۹-۴)مناطق آزاد ایران و ارزیابی عملکرد آنها ۸۱

۲-۱۰) مبانی نظری و پیشینه تحقیق: ۸۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۸۶

۳-۱) مقدمه. ۸۷

۳-۲)روش شناسی تحقیق ۸۷

۳ -۲-۱)بررسی موردی(case study) 89

۳-۲-۱-۱)تحقیق کیفی و مطالعه موردی ۹۰

۳-۲-۱-۲) زمینه‌‌های کاربرد تحقیق موردی ۹۰

۳-۲-۱-۳) اهمیت و برد مطالعه موردی ۹۱

۳-۲-۱-۴) خصوصیات اصلی مطالعه موردی ۹۱

۳-۲-۱-۵)مزایای مطالعه موردی ۹۱

۳-۲-۱-۶)معایب مطالعه موردی ۹۲

۳-۲-۱-۷) مراحل مطالعه موردی ۹۳

۳-۲-۲)تحلیل محتوا(Content Analyis) 94

۳-۳) مصاحبه های انجام شده در این تحقیق: ۹۵

فصل چهارم:تجریه وتحلیل داده ها ۹۶

۴-۱)مقدمه: ۹۷

۴-۲)متن مصاحبه های انجام شده: ۹۸

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادها ۱۱۴

۵-۱) مقدمه. ۱۱۵

۵-۲) پیشنهادها و راهکارهای اجرائی رفع موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم در سطح کشور: ۱۱۹

مطلب دیگر :

۵-۳)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: ۱۲۱

۵-۴) سخن پایانی: ۱۲۲

فهرست منابع و ماخذ: ۱۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱)مقدمه

 سرمایه گذاری خارجی به سبب نقش مؤثری که در فرایند رشد اقتصادی ٬ و نیز در انتقال دانش فنی ٬ مهارتهای مدیریتی ٬ و رفع تنگناهای ارزی ایفا می کند و نیز به دلایل مختلفی مانند پایین بودن نرخ سود و فرصتهای سرمایه گذاری یا وجود منابع مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری در کشور مبدأ ٬همواره و از هر دو سوی کشورهای میزبان و نیز خود سرمایه گذاران موضوعی مهم و قابل توجه به شمار می آمده است هر چند نظریه واحدی درباره دلایل سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، پیش آمدن فرصتهای جدید برای سرمایه گذاران منافع قابل توجه آن برای کشورهای میزبان سبب شده است تا در دهه های اخیر کوشش چشمگیر برای یافتن معیارهایی برای افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ٬ و کنترل درجه تأثیر آن بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ رویکردهای سیاستی ویژه ای در زمینه شرایط ورود سرمایه٬ تنظیم و نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران٬و نیز درباره بازگرداندن اصل و فرع سرمایه های خارجی انجام شود.پژوهش پیش رو در همین راستاست و در آن کوشش شده است تا با بررسی موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران،راهکارهای رفع این موانع شناسایی شود.

یافته های این گزارش به یقین در فراهم کردن زمینه های لازم برای تدوین سیاستهای راهبردی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اهمیتی کاربردی خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*