مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

گفتار نخست: واژه شناسی.۷الف: مفهوم لغوی.۷ب: مفهوم فقهی۸ج: مفهوم حقوقی۱۰گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه۱۲الف: تفکیک محاربه ازبغی۱۲ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی.۱۳ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض.۱۵مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه.۱۷گفتار نخست: مبانی شرعی۱۷الف: مبانی قرآنی .۱۷۱- شأن نزول آیه۱۸۲- دیدگاه های مفسرین.۲۰۱-۲- دیدگاه نخست۲۰۲-۲- دیدگاه دوم.۲۲ب: مبانی روایی محاربه۲۳ج: محاربه در اقوال فقها.۲۵گفتار دوم: مبانی عرفی.۲۹الف: وجود بروز خطر شدید۲۹ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه۲۹فصل دوم: ارکان بزه محاربه.۳۲مبحث نخست: رکن قانونی۳۳گفتار نخست: تحولات تقنینی۳۴الف: در قانون حدود و قصاص۳۴ب: در قانون مجازات اسلامی۳۶ج: در قانون جدید مجازات اسلامی.۳۸گفتار دوم: نارسائی های تقنینی۴۰الف: ابهامات تقنینی موجود.۴۰– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض.۴۰۲- در زمینه تحقق شرایط محاربه۴۲ب: در اختلاط محاربه بابغی۴۶مبحث دوم: رکن مادی.۴۷گفتار نخست: رفتار مجرمانه۴۸الف: لزوم فعل مثبت۴۸ب: لزوم توانایی ایجاد ترس.۴۸گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم.۵۰الف: اهمیت وسیله در محاربه۵۰ب: اهمیت موضوع جرم۵۱گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه.۵۳الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه.۵۳ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه.۵۳مبحث سوم: رکن روانی.۵۵گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه۵۵گفتار دوم: اجزاء رکن روانی۵۶الف: سوء نیت عام.۵۶ب: سوء نیت خاص۵۷گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید.۵۸فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه.۶۰مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها۶۱گفتار نخست: رویکردهای فقهی در

 زمینه کیفیت اعمال مجازات ها.۶۱الف: نظریه تخییر.۶۲ب: نظریه تنویع یا ترتیب.۶۴گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه۷۰الف: اجرای قتل.۷۰ب: اجرای به صلیب کشیدن۷۳ج: اجرای قطع دست و پا۷۶د: اجرای تبعید۷۸مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه۸۵گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه.۸۶الف: مشارکت در محاربه.۸۶ب: معاونت در محاربه۸۸گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه.۹۱الف: توبه.۹۱ب: جنون و مرگ۹۶نتیجه گیری.۱۰۰پیشنهادات.۱۰۴منابع و مآخذ.۱۰۶  


مطلب دیگر :

بایگانی‌های فناوری – پارک علم و فناوری هامون – آموزش و تجربه

               علائم و نشانه های اختصاری  
بی تاریخ نشر، بدون تاریخ نشر بی تا
بی محل نشر، بدون جای نشر بی جا
جلد. ج
صفحه ص
صفحات صص
شماره ش
هجری شمسی. ه.ش
هجری قمری. ه.ق
هجری. هم
همان نویسنده، همان اثر همان
میلادی. م

چکیده

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*