مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان

۱- ۶-۴ –  باشگاه ۷

۱-  ۶ – ۵-  باشگاه فوتبال لیگ برتر. ۷

۱- ۷-  مدل مفهومی تحقیق. ۸

۱- ۸-  روش شناسی تحقیق. ۹

۱- ۸ -۱- از نظر هدف ۹

۱-  ۸ -۲- از نظر روش ۹

۱-  ۹-  جامعه ی آماری تحقیق. ۹

۱- ۱۰-  نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری ۹

۱- ۱۱- ابزار گردآوری اطلاعات ( داده ها) ۱۰

۱- ۱۲- روش تحلیل داده ها ۱۰

۱- ۱۳-  قلمرو تحقیق. ۱۱

۱- ۱۳- ۱- قلمرو موضوعی. ۱۱

۱- ۱۳-۲- قلمرو مکانی. ۱۱

۱- ۱۳- ۳ – قلمرو زمانی. ۱۱

۱- ۱۴- محدودیت های تحقیق. ۱۱

۱۵-  تبدیل واحد پولی. ۱۲

۱۶- زمانبندی اجرای تحقیق. ۱۲

فصل دوم. ۱۳

۲- ۱-  مقدمه ۱۳

۲- ۲- مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی ۱۳

۲- ۳-  تامین مالی. ۱۴

۲- ۴- اهمیت تامین مالی. ۱۴

۲- ۵-  برنامه ریزی مالی. ۱۵

۲- ۵- ۱-  برنامه ریزی مالی باید چه اهدافی را دنبال کند. ۱۵

۲- ۶ – مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی ۱۶

۲- ۷-  نحوه ی پیدایش و رشد ورزش های تجاری ۱۷

۲- ۸- مقدمه ایی برابعاد پنهان تجاری ‏شدن ورزش ۱۸

۲- ۹-  تاریخچه فوتبال در ایران. ۱۹

۲-  ۱۰ – منابع تامین مالی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران. ۲۰

۲- ۱۱-  منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ایران. ۲۰

۲- ۱۲-  منابع مالی سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران در سه فصل ۱۳۸۰ تا۱۳۸۳. ۲۱

۲-  ۱۳ – معرفی لیگ برتر انگلستان. ۲۳

۲- ۱۳- ۱-  تاریخچه لیگ برتر انگلستان. ۲۳

۲- ۱۳- ۲ –  ساختار اداری سازمان لیگ برتر انگلستان. ۲۴

۲- ۱۳ -۳-  ساختار باشگاه های حاضر در لیگ  برتر انگلستان. ۲۴

۲- ۱۴ –  صنعت فوتبال. ۲۵

۲-  ۱۵-  بررسی نقش اقتصادی فوتبال. ۲۶

۲- ۱۶-  مروری بر منابع مالی در لیگ برتر انگلستان. ۲۷

۲- ۱۷-  باشگاه منچستر یونایتد. ۲۹

۲- ۱۷ – ۱- بررسی مالی باشگاه منچستر یونایتد در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴. ۳۰

۲- ۱۷- ۲- روش های تامین مالی در باشگاه منچستر یونایتد. ۳۰

۲- ۱۷- ۲- ۱-  تامین مالی از طریق سهام و هدایا در سال ۲۰۱۱. ۳۰

۲- ۱۷- ۲-۲-  تامین مالی از طریق دولت محلی  در سال ۲۰۱۰. ۳۱

۲- ۱۷- ۲ -۳-  تامین مالی از طریق وام ۳۱

۲- ۱۷- ۲ -۴-  تامین مالی از طریق سرمایه توسعه ۳۱

۲- ۱۷- ۲- ۵-  تامین مالی ازطریق هدایا و بخشش ها ۳۱

۲- ۱۷- ۲- ۶- کمک های مالی انجمن منچستر سیتی. ۳۱

۲- ۱۷- ۳- مدیریت ریسک در باشگاه ها منچستر یونایتد. ۳۲

۲- ۱۸-  بررسی انواع روش های تامین مالی در ورزش ۳۲

۲- ۱۸- ۱-  تامین مالی سرمایه ای ۳۲

۲- ۱۸ – ۱-۱-  بخشش های(هدایا) دولت ۳۲

۲- ۱۸- ۱-۲ –  وام ها و قرض ها ۳۳

۲- ۱۸- ۱- ۳ – انتشار سهام جدید. ۳۳

۲- ۱۸- ۱ -۴-  درآمدهای تقسیم نشده ( د رآمدهای نگهداری شده ) ۳۳

۲- ۱۸- ۲ – تامین مالی بازگشتی ۳۳

۲- ۱۸- ۲- ۱-  حق عضویت ۳۳

۲- ۱۸- ۲- ۲ –  هزینه ی ورود تماشاچیان. ۳۴

۲- ۱۸- ۲- ۳-  تسهیلات شرکتی. ۳۴

۲- ۱۸ – ۲- ۴-  حق الزحمه ی بازیکنان و هزینه هایی شامل حق وردی ها ( ورودی ها ) ۳۴

۲- ۱۸- ۲- ۵- اقدامات افزایش سرمایه ایی خاص ۳۴

۲- ۱۸- ۲- ۶-  لاتاری و قمار ۳۵

۲- ۱۸- ۲- ۷-  تجارت ۳۵

۲- ۱۸- ۲ – ۸ – حامیان مالی و پشت نویسی ۳۵

۲- ۱۸- ۲ – ۹- کترینگ ۳۵

۲- ۱۸ -۲ -۱۰ – حق پخش رسانه ۳۶

۲- ۱۸ – ۲- ۱۱- درآمد سرمایه ای ۳۶

۲- ۱۸-۲ -۱۲-  بخشش های دولت ۳۶

۲- ۱۹-  تامین مالی باشگاه های فوتبال. ۳۶

۲- ۲۰-  تامین مالی باشگاه های فوتبال اروپا ۳۷

۲- ۲۰- ۱-  فوتبال حرفه ایی در غرب اروپا بر چهار منبع تامین مالی اصلی تاکید می کند. ۳۷

۲-  ۲۱ –  منابع مالی و هزینه های سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ژاپن. ۳۷

۲- ۲۲-   سودآوری باشگاه های فوتبال انگلیس. ۳۷

۲- ۲۳-  بررسی انواع روش های تامین مالی در باشگاه ی فوتبال. ۳۸

۲- ۲۳ – ۱-  تامین مالی از طریق بورس ۳۸

۲- ۲۳- ۲-  فروش پیراهن بازیکنان به حامیان مالی. ۴۰

۲- ۲۳- ۴- کترینگ. ۴۲

۲- ۲۳- ۵-  تامین مالی از طریق تبلیغات  و جذب حامیان مالی. ۴۲

۲- ۲۳- ۵- ۱ –  حمایت های مالی و رقابت های تجاری ۴۵

۲- ۲۳- ۵- ۲- انواع شرکت های تجاری حامی ورزش ۴۶

۲- ۲۳ – ۵-۳ – انواع حمایت های مالی از ورزش ۴۶

۲- ۲۳- ۵- ۳- ۱- منابع حمایت مالی ورزش های شبه حرفه ای ۴۷

۲- ۲۳- ۵- ۳- ۲ –  منابع حمایت مالی ورزش های حرفه ای ۴۷

۲- ۲۳-  ۶-  تامین مالی از طریق اعانات و یارانه های دولتی. ۴۸

۲- ۲۳- ۷-  تامین مالی از طریق تجارت کالاها و تجهیزات ورزشی. ۴۸

۲- ۲۳ – ۷ – ۱ –  بررسی وضعیت تجارت کالا و تجهیزات ورزشی در ایران. ۴۹

۲- ۲۳- ۸-  تامین مالی از طریق فروش محصولات به هواداران. ۵۰

۲- ۲۳- ۸- ۱ –  تامین مالی از طریق فروش پیراهن بازیکنان فوتبال. ۵۰

۲- ۲۳ – ۹ –  تامین مالی از طریق مدارس فوتبال  و آموزشگاه های ورزشی. ۵۰

۲- ۲۳- ۱۰-  تامین مالی از طریق خرید و فروش بازیکنان ( نقل و انتقالات ) و چالش های پیش رو. ۵۱

۲- ۲۳- ۱۱-  تامین مالی از طریق فروش بلیت (ورودی ها) ۵۱

۲- ۲۴ –  تاثیر مسابقات جام جهانی بر تامین مالی باشگاه های فوتبال. ۵۲

۲- ۲۵-  تاثیر ورزش فوتبال بر دولت ها ۵۲

۲- ۲۶-  قوانین کلی در مورد تامین مالی باشگاه های فوتبال. ۵۲

۲- ۲۷ – نتیجه گیری ۵۳

۲- ۲۸ – پیشینه پژوهش. ۵۴

۲- ۲۸ – ۱-  مروری بر مطالعات داخلی. ۵۴

۲- ۲۸- ۱- ۱-  تامین مالی و ساختار سرمایه ۵۴

۲- ۲۸ – ۱- ۲-  تامین مالی فوتبال. ۵۶

۲- ۲۸ -۲  –  مروری بر مطالعات خارجی. ۶۱

۲- ۲۸- ۲- ۱-  تامین مالی و ساختار سرمایه ۶۱

فصل سوم. ۶۸

۳- ۱-  مقدمه ۶۸

۲- ۳ –  سوالات تحقیق. ۶۸

۳- ۳-  مدل مفهومی. ۶۸

۳- ۴ – روش تحقیق. ۶۹

۳- ۴- ۱ – از نظر هدف ۶۹

۳- ۴ -۲ –  از نظر روش ۶۹

۳- ۴- ۳-  جامعه ی آماری تحقیق. ۶۹

۳- ۵-  نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری ۶۹

۳- ۶- روش های گردآوری داده ها ۷۰

۳- ۷- اعتبار یابی ابزار پژوهش. ۷۱

۳- ۸-  روش آزمون فرضیات و تحلیل داده ها ۷۲

۳-  ۹-  قلمرو تحقیق. ۷۲

۳- ۹- ۱-  قلمرو موضوعی. ۷۲

۳- ۹- ۲-  قلمرو مکانی. ۷۲

۳- ۹ -۳- قلمرو زمانی. ۷۲

فصل چهارم. ۷۲

۴- ۱- مقدمه ۷۲

۴- ۲- روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران. ۷۳

۴- ۲- ۱- مقدمه ۷۳

۴- ۲- ۳- وضعیت تراز مالی باشگاه های های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل ۸۵-۸۶. ۷۴

۴- ۲- ۴- وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در سال ۱۳۹۰. ۷۵

۴- ۳- روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلستان. ۹۰

۴- ۳-۱ –  بررسی وضعیت تامین مالی لیگ حرفه ایی فوتبال انگلستان. ۹۰

۴- ۳- ۱- ۱- مقدمه ۹۰

۴- ۳- ۲-  منابع تامین مالی عمده ی باشگاه  های منتخب لیگ برتر انگلستان  از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹. ۹۵

۴- ۳- ۳-  منابع تامین مالی عمده ی باشگاه  های منتخب لیگ برتر انگلستان  از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰. ۹۷

۴- ۳- ۴-  بررسی اجمالی مهم ترین منابع تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلستان. ۱۰۰

۴- ۳-۴ – ۱-  حق پخش تلویزیونی. ۱۰۰

۴- ۳-۴ – ۳-  درآمد روز مسابقه ۱۰۴

۴-۳ – ۴- ۴-  تامین مالی از طریق استادیوم های فوتبال و درآمد روز مسابقه ۱۰۵

۴- ۳- ۴  – ۴ – ۱- مقدمه ۱۰۵

۴- ۳- ۴- ۵-  حامیان  مالی. ۱۰۷

۴- ۳- ۴- ۵- ۱-  مقدمه ۱۰۷

۴-  ۳- ۴ – ۶  –  تامین مالی از طریق جذب سرمایه گذاران خارجی. ۱۰۹

۴- ۳-۴ – ۶- ۱-  مقدمه ۱۰۹

۴- ۳- ۴- ۷  –  تامین مالی از طریق وام ۱۱۰

۴- ۳- ۴  – ۷ – ۱- مقدمه ۱۱۰

۴- ۳ – ۵-  نگاهی به وضعیت تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد. ۱۱۲

۴- ۴-  مقایسه بین روش های تامین مالی باشگاه های لیگ های برتر فوتبال حرفه ای ایران و انگلستان. ۱۱۵

فصل پنجم. ۱۲۱

۵- ۱-  مقدمه ۱۲۱

۵- ۲- پاسخ به سوالات کلی. ۱۲۱

۵- ۲ – ۱ چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟. ۱۲۱

۵- ۳-  پاسخ به سوالات جزئی. ۱۲۲

۵- ۳- ۱-  روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران چیست؟. ۱۲۲

۵- ۳- ۲ روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلستان چیست؟. ۱۳۳

۵- ۳- ۳-  تفاوت ها و شباهت ها ی لیگ حرفه ایی فوتبال کشور و انگلستان. ۱۳۷

۵- ۴- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات قبلی. ۱۴۰

۵- ۵ – نتیجه گیری ۱۴۳

۵- ۵- ۱-  مقدمه ۱۴۳

۵-۵ – ۲-  برخی از نقاط ضعف پیش روی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور ۱۴۳

۵- ۵- ۳-  نتیجه گیری کلی. ۱۴۴

۵- ۶-  پیشنهادات ۱۴۵

۵- ۶- ۱-  پیشنهادات کاربردی ۱۴۵

۵- ۶ -۲- پیشنهادات پژوهشی. ۱۴۷

منابع ۱۴۹

الف- منابع  فارسی. ۱۴۹

ب- منابع لاتین. ۱۵۱

فهرست جداول :

جدول (۱-۱) تبدیل واحدهای پولی کشورهای مختلف در پژوهش. ۱۲

جدول شماره (۱-۱) : منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ای ایران در سه فصل پیاپی. ۲۱

جدول (۴-۱):درصد سهم  هر یک از روش تامین مالی در درآمدزایی  باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران در سال ۱۳۹۰. ۷۶

جدول(۴-۲) : وضعیت تامین مالی حاصل از تبلیغات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل ۹۰-۱۳۸۹. ۷۸

جدول(۴-۳) : وضعیت تامین مالی ازطریق استادیوم  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل ۹۰-۱۳۸۹. ۷۸

جدول(۴-۴) : وضعیت تامین مالی ازطریق پخش رسانه  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران  در ۹۰-۸۹. ۷۹

جدول(۴-۵) : وضعیت تامین مالی ازطریق حق پخش آگهی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در۹۰-۸۹. ۷۹

جدول(۴-۶) : وضعیت تامین مالی ازطریق نقل و انتقالات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹. ۸۰

جدول(۴-۷) : وضعیت تامین مالی ازطریق مسابقات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹. ۸۰

جدول(۴-۸) : وضعیت تامین مالی ازطریق  فرو شگاه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹. ۸۱

جدول(۴-۹) : وضعیت تامین مالی ازطریق  کمک ها در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹. ۸۱

جدول(۴-۱۰) : وضعیت تامین مالی ازطریق  کمک های طرفداران  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در ۹۰-۸۹. ۸۲

جدول(۴-۱۱) : وضعیت تامین مالی ازطریق  وام در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹. ۸۲

جدول (۴-۱۲) : وضعیت تامین مالی ازطریق  فروش بلیط  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹. ۸۳

جدول(۴-۱۳) : وضعیت تامین مالی ازطریق  برند  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹. ۸۳

جدول(۴-۱۴) : وضعیت تامین مالی ازطریق  فعالیت های فرهنگی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران درفصل۹۰-۸۹. ۸۴

جدول(۴-۱۵) : وضعیت تامین مالی ازطریق  سهام در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل۹۰-۸۹. ۸۴

جدول (۴-۱۶) : وضعیت تامین مالی ازطریق آورده ی سهامداران در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در۹۰-۸۹. ۸۵

جدول(۴-۱۷) : وضعیت تامین مالی ازطریق حامیان مالی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹. ۸۵

جدول(۴-۱۸) : وضعیت تامین مالی ازطریق کمک های  دولت در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در ۹۰-۸۹. ۸۶

جدول(۴-۱۹) : وضعیت تامین مالی ازطریق شرکت مادر در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در۹۰-۸۹. ۸۶

جدول(۴-۲۰) : وضعیت تامین مالی ازطریق مدارس فوتبال در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹. ۸۷

جدول(۴-۲۱) : وضعیت تامین مالی ازطریق فدراسیون در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹. ۸۷

جدول(۴-۲۲) : وضعیت تامین مالی ازطریق سود سپرده های در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹. ۸۸

جدول(۴-۲۳) : وضعیت تامین مالی ازطریق تسعیر ارز در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹. ۸۸

مطلب دیگر :

جدول(۴-۲۴) : وضعیت تامین مالی ازطریق ارائه خدمات ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در ۹۰-۸۹. ۸۹

جدول(۴-۲۵) : وضعیت تامین مالی ازطریق لیزینگ  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در ۹۰-۸۹. ۸۹

جدول (۴-۲۶) : منابع تامین مالی که بالاترین درصد را در افزایش درآمد  لیگ برتر انگلیس در سال ۲۰۰۹ داشته اند. ۹۱

جدول(۴-۲۷):  روش های تامین مالی عمده   باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال ۲۰۱۰. ۹۱

جدول (۴-۲۸) : رتبه بندی منابع تامین مالی لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس در سال ۲۰۱۱- ۲۰۱۰. ۹۲

جدول شماره (۴-۲۹) :  درآمد حاصل از پخش زنده تلویزیونی در فصل ۹۸-۱۹۹۷لیگ برترفوتبال انگلستان. ۱۰۰

جدول شماره(۴-۳۰) : اطلاعات مربوط به فروش حق پخش تلویزیونی لیگ برترفوتبال انگستان از سال ۱۹۸۳ به بعد. ۱۰۱

جدول(۴-۳۱) تامین مالی از طریق  حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برترفوتبال انگلستان طی سال های مختلف. ۱۰۱

جدول (۴-۳۱)  تامین مالی از طریق حق پخش تلویزیونی در لیگ برتر فوتبال انگلستان را از سال ۱۳۹۲ تا ۲۰۱۰. ۱۰۱

جدول(۴-۳۲) :   پخش درآمد حاصل از پخش تلویزیونی در فصل ۲۰۰۶-۲۰۰۵ لیگ برترفوتبال انگلستان. ۱۰۳

جدول(۴-۳۳) : اطلاعات مربوط به درآمد روز مسابقه لیگ برتر فوتبال انگلستان ( فصل ۲۰۰۶-۲۰۰۵) ۱۰۴

جدول(۴-۳۴) : ظرفیت استادیوم ها باشگاه های لیگ برترفوتبال  انگلستان در طی فصل های ۹۸-۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷-۲۰۰۶. ۱۰۶

جدول(۴-۳۵) تامین مالی حامیان مالی پیراهن باشگاه های لیگ برترفوتبال انگلستان ۲۰۰۵-۲۰۰۴. ۱۰۸

جدول(۴-۳۶) : اطلاعات مربوط به برخی سرمایه گذاران خارجی لیگ برتر انگلستان در سال های اخیر. ۱۱۰

جدول(۴-۳۷)  : میزان و مبلغ استفاده از انواع وام در باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلیس. ۱۱۰

جدول(۴-۳۸):درصد افزایش استفاده لیگ های برتر فوتبال انگلستان از وام های بانکی در سال ۲۰۱۰ نسبت به ۲۰۰۹. ۱۱۱

جدول (۴-۳۹) : درصد افزایش سطح تسهیلات بانکی در سال ۲۰۱۰. ۱۱۱

جدول (۴-۴۰) : میزان روبرو شدن لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس با مشکلات تامین مالی در سال ۲۰۱۰. ۱۱۱

جدول(۴-۴۱)  :درصد سختی جذب منابع مالی توسط لیگ های برتر،قهرمانی انگلیس و لیگ برتر اروپا در سال ۲۰۱۱. ۱۱۲

جدول(۴-۴۲) :  منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰. ۱۱۲

جدول (۴-۴۳):  منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد  از حامیان مالی مختلف در سال ۲۰۱۰. ۱۱۳

جدول (۴-۴۴) : درآمد روز مسابقه در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳  در باشگاه منچستریونایتد. ۱۱۳

جدول (۴-۴۵) : تامین مالی ازطریق رسانه در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ درباشگاه منچستر یونایتد. ۱۱۴

جدول (۴-۴۶) : تامین مالی از طریق تجارت و بازرگانی در باشگاه منچستریونایتد. ۱۱۴

جدول(۴-۴۷) مقایسه برخی از  مولفه های کلی باشگاه  های لیگ برترفوتبال حرفه ایی  ایران و انگلیس. ۱۱۵

جدول(۴-۴۸)  : مقایسه برخی مولفه ها در خصوص وضعیت تامین مالی لیگ های حرفه ایی مورد مطالعه ۱۱۶

جدول(۴-۴۹):  مقایسه مهم ترین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در ۱۳۸۸-۱۳۸۷. ۱۱۹

فهرست نمودار ها :

نمودار(۴-۱) : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های های لیگ برتر فوتبال ایران در ۸۶-۸۵. ۷۴

نمودار(۴-۲) : وضعیت تراز مالی باشگاه های های لیگ برتر فوتبال ایران در ۸۶-۸۵ با احتساب کمک های دولتی. ۷۵

نمودار (۴-۳) : وضعیت تراز مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران بدون احتساب کمکهای دولتی. ۷۵

نمودار  (۴-۴)  : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در سال ۱۳۹۰. ۷۷

نمودار  (۴-۶) : تقسیم بندی منابع تامین مالی لیگ برتر فوتبال حرفه ای انگلستان در سال ۲۰۰۲. ۹۳

نمودار (۴-۷) : سهم هریک از منابع تامین مالی اصلی از کل درآمد های لیگ برتر انگلستان ( فصل۲۰۰۶-۲۰۰۵) ۹۴

نمودار(۴-۸) روش های تامین مالی اصلی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال ۲۰۱۰. ۹۴

نمودار(۴-۹) : منابع عمده تامین مالی ۵ ساله  گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال ۲۰۰۵ تا۲۰۰۹. ۹۵

نمودار(۴-۱۰) : منابع عمده تامین مالی ۵ ساله گذشته  باشگاه آرسنال  به همراه درآمدهای آن از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹. ۹۵

نمودار (۴-۱۱) : منابع عمده تامین مالی ۵ ساله گذشته  باشگاه چلسی  به همراه درآمدهای آن از سال ۲۰۰۵ تا۲۰۰۹. ۹۶

نمودار(۴-۱۲) : منابع عمده تامین مالی ۵ ساله  گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰. ۹۷

نمودار(۴-۱۳) : منابع عمده  تامین مالی ۵ ساله  گذشته باشگاه آرسنال به همراه درآمدهای آن از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰. ۹۸

نمودار(۴-۱۴) : منابع عمده  تامین مالی ۵ ساله  گذشته باشگاه چلسی به همراه درآمدهای آن از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰. ۹۹

نمودار(۴-۱۵) تامین  مالی از طریق حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان در۱۹۹۸ تا۲۰۰۶. ۱۰۲

نمودار(۴-۱۷) : میانگین درآمد هر مسابقه در لیگ برترفوتبال انگلستان به ازای یک تماشاگر. ۱۰۵

نمودار(۴-۱۷) : هزینه باشگاه های لیگ برتر فوتبال انگلستان در خصوص امکانات و فضاهای ورزشی. ۱۰۶

نمودار (۴-۱۸) : روند تامین مالی از طریق  درآمد روزمسابقه در فصل های متوالی لیگ برتر انگلستان( ۱۹۹۸-۲۰۰۵) ۱۰۷

نمودار(۴-۱۹) : روند کسب درآمد حاصل از تامین مالی حامیان مالی در فصل های متوالی لیگ برترفوتبال انگلیس. ۱۰۹

نمودار(۴-۲۳) :  مقایسه سهم منابع تامین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران  و انگلستان در۹۰-۸۹. ۱۱۸

نمودار (۴-۲۴) : مقایسه ی مهم ترین منابع تامین مالی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در ۸۸-۱۳۸۷. ۱۱۹

فهرست اشکال :

شکل شماره(۲-۱) : یک نوع سیستم اداره ی باشگاه ها ی فوتبال یا عنوان اداره  به صورت شرکت سهامی. ۲۵

شکل شماره (۳-۱) : مدل مفهومی پژوهش. ۶۸

 

فصل اول

۱ – ۱- مقدمه

علیرغم توجه اروپا از دهه پنجاه میلادی به مطالعه فوتبال بعنوان یک صنعت، اما در ایران ، این جذابترین بخش اقتصاد ورزش ، آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است.با این که بیش از ۱۰ سال از حرکت فوتبال ایران در مسیر حرفه‌ای‌گری می‌گذرد، اما در کشورمان فوتبال به‌عنوان یک صنعت مطرح نیست و چرخ اقتصاد در این رشته ورزشی برخلاف سایر کشورهای مطرح در فوتبال به کندی حرکت می‌کند. کمبود منابع مالی و وابستگی شدید باشگاه‌های فوتبال کشورمان به دولت از مهم‌ترین دلایل این اتفاق است، تکیه باشگاه‌ها به بودجه دولت از آنها مجموعه‌هایی هزینه‌بر و زیانده ساخته است که از نظر اقتصادی حتی با وجود کمک‌های دولتی توان ارائه یک ترازنامه مالی مثبت در پایان یک سال ورزشی را ندارند. ادامه این وضعیت در طول سال‌هایی که از حیات لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران می‌گذرد کنفدراسیون فوتبال آسیا را وادار کرده تا برای چندمین بار پیاپی باشگاه‌های فوتبال ما را به سازماندهی مجدد در امر درآمدزایی دعوت کند. تاکید دوباره AFC نشان‌دهنده آن است که باشگاه‌های فعال در سطح اول فوتبال ایران نتوانستند تاکنون از ظرفیت‌های موجود در درآمدزایی بهره ببرند تا با دستیابی به آن از کمک‌های دولتی بی‌نیاز شوند و به استقلال مالی برسند. از این رو این پژوهش به منظور شناسایی چگونگی تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر در کشور طراحی گردید و برای اینکه بتوانیم وضعیت خودمان را با کشورهای توسعه یافته در زمینه ی درآمدزایی در امر فوتبال مقایسه نماییم از موفق ترین باشگاه ها در امر تامین مالی فوتبال بهره گرفته و به بررسی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان پرداختیم.چراکه این باشگاه ها جزو موفق ترین باشگاه ها بر روی زمین و همچنین جزو پولدارترین باشگاه ها در اروپا محسوب می شوند. البته در این امر به بررسی تمامی باشگاه ها نپرداختیم، باشگاه هایی را انتخاب کردیم که از نظر جایگاه در جدول مسابقات در دوره های مختلف در صدر بود و هم از نظر درآمد زایی و تامین مالی از روش های متنوع و کاربردی استفاده می کردند. لذا در این پژوهش باشگاه منچستر یونایتد، آرسنال، چلسی انتخاب گردید.درکل هدف ما از پژوهش مطالعه ی تطبیقی چگونگی وضعیت تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان می باشد.در پایان نیز با مقایسه ی وضعیت باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان پیشنهاداتی کاربردی ارائه و همچنین مدلی پیشنهادی برای تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ برتر ایران ارائه می گردد.امیدوایم یافته های این پژوهش کلیدی برای بازگشایی مشکلات مالی باشگاه ها یفوتبال لیگ حرفه ایی ایران باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*