مطالعه رابطه بین محافطه¬کاری حسابداری، بازده سرمایه¬گذاری و مالکیت نهادی- قسمت ۲۰- قسمت 3

فصل پنجم

 

 

نتیجه گیری وپیشنهادهای

 

 

پژوهش

 

 

۵-۱- مقدمه

 

مدیران به عنوان مسئولان تهیه­ صورت­های مالی با اشراف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با دارا بودن سطح آگاهی بیشتر نسبت به سایر کاربران از صورت های مالی، به طور بالقوه­ای سعی می­نمایند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. به طور مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه­ های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کم­گویی هزینه­ها و گزارش سود بیشتر در صورت­های مالی شوند. نیز ممکن است دارایی­ ها و سرمایه­ واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر برسد و انگیزه­ تزریق سرمایه و منافع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می­یابد.
در چنین شرایطی، اصول و رویه­ های حسابداری به پشتوانه­ی مراجع تدوین­کننده ی استاندارهای حسابداری با هدف متعادل کردن خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه­ منصفانه­ی صورت­های مالی، مفهوم محافظه ­کاری را به کار می­بندند.
حسابداری

 

۵-۲-تحلیل نتایج آزمون فرضیه ­ها

 

در این تحقق برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش داده ­های ترکیبی استفاده شده است. در روش داده ­های ترکیبی داده ­های مربوط به کلیه­ شرکت­ها برای سال­های مختلف، به صورت همزمان برای تخمین مدل­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. در روش داده ­های ترکیبی، مدل­ها در طی یک دوره­ زمانی تخمین زده می‌شوند و تغییرات سالانه در این روش هموار می­ شود.

 

۵-۲-۱-نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه اول پژوهش

 

جهت آزمون این فرضیه که می­گوید بین محافظه کاری و بازده سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود دارد. در این فرضیه به علت معنی داری شدن آزمون لیمر، برای آزمون فرضیات از روش تلفیقی و اثرات تصادفی استفاده می­ شود. در جدول ۴-۹ مشاهده می­ شود که مقدار دوربین واتسون رعایت شده(۰۴/۲) پس می توانیم مطمئن باشیم خطای متغیرها با هم رابطه نداشته و مستقل از همدیگر می باشند. در این فرضیه میزان تبیین مدل (دقت) ۳۳/۰ درصد است که این مقدار قابل اتکا نبوده و می توان گفت مدل توسط متغیر مستقل تبیین نشده است و از طرف دیگر میزان خطای محاسبه شده برای آزمون فیشر بیشتر از ۵ درصد است که این نشان از عدم رابطه خطی بین دو متغیر این فرضیه می­باشد .از طرفی سطح معنی­داری(میزان خطا) آزمون t بیشتر از ۵ درصد(۷۱۱/۰) بنابراین می توان گفت متغیر مستقل نتوانسته متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار دهد . با توجه به نتایج پیش فرضها و معنی دار نشدن آزمون t می توان گفت که بین محافظه کاری و بازده سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین این فرضیه رد می شود. در پژوهش جیمی ماتائو[۱۳۸] (۲۰۱۰) با عنوان تاثیر محافطه­کاری حسابداری و سرمایه گذاری به بررسی آثار محافظه­ کاری حسابداری بر انگیزه­ های سرمایه­ گذاری توسط مدیران پرداخت. نتایج بیانگر رابطه منفی بین محافظه­ کاری و سرمایه­­گذاری شرکت و عملکرد عملیاتی آتی برای شرکت­ هایی بود که با محدودیت مالی مواجه بودند. این همبستگی منفی بین سرمایه­­­گذاری و محافظه ­کاری را می توان با بهره گرفتن از ادبیات توجیه کرد. به این صورت که محافظه­­کاری می ­تواند موجب ایجاد انگیزه­­های ناسالم در جهت سرمایه ­گذاری توسط مدیران شود و آنها از پذیرش پروژه­­هایی با خالص ارزش فعلی مثبت صرف­ نظر کنند.این فرضیه با نتایج تحقیق ماتائو مطابقت ندارد.

 

۵-۲-۲-نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه دوم پژوهش

 

جهت آزمون این فرضیه که می­گوید عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه کاری و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کنند. در این فرضیه به علت معنی داری شدن آزمون لیمر، برای آزمون فرضیات از روش تلفیقی و اثرات ثابت استفاده می­ شود. در جدول ۴-۱۰ مشاهده می­ شود که مقدار دوربین واتسون رعایت شده (۴/۲) پس می توانیم مطمئن باشیم خطای متغیرها با هم رابطه نداشته و مستقل از همدیگر می­باشند. در این پژوهش میزان تبیین مدل (دقت) ۷/۷۱ درصد است که این مقدار قابل اتکا بوده و می توان گفت مدل توسط متغیرهای مستقل تبیین شده است و از طرف دیگر میزان خطای محاسبه شده برای آزمون فیشر کمتر از ۵ درصد است که این نشان از رابطه خطی بین متغیرهای این فرضیه می باشد .از طرفی سطح معنی داری(میزان خطا) آزمون t برای محافظه ­کاری کمتر از ۵ درصد(۰۱۷۰/۰) بنابراین می­توان گفت متغیرهای مستقل توانسته ­است متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار دهد . در فرضیه اول مشاهده شد که محافظه ­کاری بر بازده سرمایه گذاری تاثیر معنی­داری نداشت و در این فرضیه با وجود دخالت عدم تقارن ،محافظه کاری بر بازده سرمایه گذاری تاثیر معنی داری داشت بنابراین می­توان گفت عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه کاری و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند، بنابراین، این فرضیه تایید می­ شود. چن و سو (۲۰۱۳)[۱۳۹] مالکیت غیر مستقیم سرمایه ­گذاری شرکت­ها برشرکت­های سرمایه­پذیر بر هزینه بدهی و نقش محافطه­کاری حسابداری را در کاهش هزینه بدهی را بررسی نمودند. آن­ها نشان دادند در شرکت­هایی که ساختار سرمایه ­گذاری در آن­ها پیچیده است، هزینه کارگزاری و عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و اعتبار­دهندگان زیاد است. آن­ها معتقد هستند که در چنین شرکت ­هایی تضاد منافع میان سهامداران و اعتبار­دهندگان زیاد است و هزینه بدهی نیز بالاست. آن­ها دریافتند که محافطه­کاری حسابداری در شرکت­ها با لایه ­های غیر مستقیم سرمایه ­گذاری، موجب کاهش بدهی خواهد شد. نتایج این پزوهش با پژوهش چن و سو همسو می باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

۵-۲-۳ –نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه سوم پژوهش

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*