معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

بند دوم: ماهیّت عقد استصناع. ۱۴

گفتارچهارم:وجه افتراق بیع در حقوق مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین الملل. ۱۸

مبحث دوم:موضوع عقد بیع. ۱۹

گفتار اول:ویژگیهای مبیع. ۲۰

گفتار دوم: ویژگیهای ثمن. ۲۶

بند اول:لزوم تعیین ثمن. ۲۶

بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن. ۲۶

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث ۲۷

فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع ۲۸

مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع. ۲۸

گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها ۲۸

بند اول:قصد باطنی و ظاهری ۲۹

بند دوم :اعلام اراده ۳۰

گفتار دوم:اهلیّت طرفین. ۳۱

بند اول:تعریف اهلیّت ۳۱

بند دوم:اقسام اهلیّت ۳۱

گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد. ۳۲

گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله. ۳۳

بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد. ۳۳

بند دوم:اثبات جهت ۳۴

مبحث دوم:آثار عقد بیع. ۳۴

گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین. ۳۵

گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن. ۳۵

بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط) ۳۶

بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل. ۳۶

بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف ۳۷

گفتار سوم:تسلیم مبیع. ۳۷

بند اول: منافع مبیع. ۳۸

بند دوم :توابع مبیع. ۳۹

گفتار چهارم:تأدیه ثمن. ۳۹

بند اول:خیار تفلیس. ۴۰

بند دوم:خیار تأخیر ثمن. ۴۱

گفتار پنجم:ضمان دَرَک. ۴۱

مبحث سوم:احکام عقد بیع. ۴۲

بخش دوم: ایجاب،آثار و احکام مربوط به آن ۴۴

فصل اول:مفهوم،تعریف و شرایط تحقق و نفوذ ایجاب ۴۴

مبحث اول:تعریف توافق و تراضی ۴۴

گفتار اول:توافق دو اراده ۴۵

بند اول:تحلیل توافق و تمیز مرحله مقدّماتی ۴۵

بند دوم:آثار مرحله مقدّماتی ۴۶

گفتار دوم:شرایط صحت تراضی ۴۶

بند اول: مراحل و مقدّمات فعل ارادی ۴۶

مطلب دیگر :

بند دوم:جایگاه ایجاب در مراحل مختلف تراضی ۴۷

مبحث دوم:مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه. ۴۷

گفتار اول:تعریف ایجاب در کنوانسیون. ۴۸

گفتار دوم:تعریف ایجاب در قانون و فقه. ۴۸

مبحث سوم:شرایط تحقق و نفوذ ایجاب ۵۰

گفتار اول:خصوصیّات ایجاب ۵۰

بند اول:قصد التزام در موجب ۵۰

بند دوم:ایجاب باید مشخص باشد. ۵۲

بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد. ۵۵

بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد. ۵۶

گفتار دوم:ایجاب عام. ۵۶

بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام. ۵۷

بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام. ۵۸

بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام. ۶۰

فصل دوم:آثار و احکام ایجاب ۶۱

مبحث اول:آثار ایجاب ۶۲

گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون. ۶۲

بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است ۶۲

بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است ۶۳

گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران. ۶۴

بند اول:ایجاب ساده ۶۶

الف) آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است. ۶۷

ب) لزوم اعلام رجوب طرف مقابل . ۶۷

بند دوم:ایجاب همراه با التزام. ۶۸

مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب ۶۹

گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون. ۷۰

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. ۷۰

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) ۷۱

گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران. ۷۴

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا. ۷۵

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی) ۷۵

فصل سوم: زوال ایجاب ۷۷

گفتار اول:ردّ ایجاب از ناحیه مخاطب ۷۷

گفتار دوم:انقضای مدّتی که برای اعلام قبول معیّن شده است ۷۸

مبحث دوم:اسباب زوال ایجاب از دیدگاه حقوق مدنی ایران. ۷۸

گفتار اول:پایان مهلت اعتبار ایجاب ۷۸

گفتار دوم:مرگ و عدم اهلیّت گوینده ایجاب پیش از قبول. ۷۸

بخش سوم:قبول،آثار و احکام مربوط به آن ۸۱

فصل اول:تعریف،شرایط تحقق و اعتبار قبول ۸۱

مبحث اول:تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه. ۸۱

مبحث دوم:شرایط نفوذ و اعتبار قبول. ۸۳

گفتار اول:خصوصیّات قبول. ۸۳

بند اول:قبول باید قصد خود را اعلام نماید. ۸۳

بند دوم:قبول باید مطابق با ایجاب باشد. ۸۴

الف) جنبه های مختلف مطابقت بین قبول و ایجاب در حقوق مدنی ایران ۸۵

ب) دیدگاه کنوانسیون در خصوص تطابق قبول و ایجاب . ۸۹

بند سوم:توالی بین ایجاب و قبول. ۹۳

الف) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون . ۹۳

ب) توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه ۹۵

گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟. ۹۷

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*