مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

مبحث دوم : نظریات تکرار جرم                                                                               ۲۹

گفتار نخست : نظریه کلاسیک                                                                                 ۲۹

گفتار دوم : نظریه حالت خطرناک                                                                             ۳۲

فصل سوم : تحولات تقنینی                                                                                    ۳۶

مبحث نخست : حقوق ایران                                                                                    ۳۶

گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب                                                                           ۳۶

الف : قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴                                                                             ۳۸

سیاست های کیفری ۳۹

تحلیل ها و ارزیابی ها ۴۱

ب : قانون مجازات اصلاحی ۱۳۱۰                                                                           ۴۲

سیاست های کیفری اصلاحی ۴۲

تحلیل ها و ارزیابی ها                                                                                          ۴۴

ج : قانون مجازات عموی ۱۳۵۲                                                                               ۴۴

سیاست های کیفری ۴۵

تحلیل ها و ارزیابی ۴۷

گفتار دوم : دوران پس از پیروزی انقلاب                                                                      ۴۸

الف : قانون مجازات ۱۳۶۱                                                                                     ۴۸

سیاست های کیفری ۴۸

تحلیل ها و ارزیابی ها ۴۹

ب : قانون مجازات ۱۳۷۰                                                                                       ۵۱

سیاست های کیفری ۵۲

تحلیل ها و ارزیابی ها ۵۵

مبحث دوم : حقوق فرانسه                                                                                ۵۹

گفتار نخست : قانون جزای ۱۸۱۰ (قانون قدیم )                                                    ۵۹

مطلب دیگر :

گفتار دوم : قانون جزای جدید ۱۹۹۴ و اصلاحات پس از آن                                        ۶۰

الف : تحلیل و ارزیابی                                                 ۶۱

ب : سیاست های کیفری ۶۲

بخش دوم : شرایط تحقق و واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                                            ۶۵

فصل نخست : شرایط تحقق                                                                                    ۶۶

مبحث نخست : در حقوق ایران                                                                                ۶۶

گفتار نخست : در دوران قبل از انقلاب                                                                        ۶۷

الف : شرایط محکومیت پیشین ۶۷

ب : شرایط مرتبط با جرم جدید ۷۰

گفتار دوم : در دوران پس از انقلاب                                                                           ۷۵

الف : سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و باز دارنده ۷۶

ب : اجرای حکم محکومیت پیشین ۷۸

ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر ۸۰

مبحث دوم : در حقوق فرانسه                                                                                 ۸۰

گفتار نخست : شرایط عمومی تحقق تکرار جرم                                                          ۸۱

گفتار دوم : شرایط و صور تکرار جرم در قانون جزای فرانسه                                          ۸۶

الف : تکرار جرم بسیط ۸۷

تکرار جرم عام دایم ۸۷

تکرار جرم عام موقت            ۸۹ فصل دوم : واکنش کیفری در قبال تکرار جرم                      ۹۰

مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران                                                              ۹۲

گفتار نخست : دوران قبل از انقلاب                                                                           ۹۲

گفتار دوم : دوران پس از انقلاب                                                                               ۹۴

الف : ویژگی های تشدید مجازات ۹۴

ب : حدود تشدید مجازات ۹۶

مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق فرانسه                                                           ۱۰۱

گفتار نخست : در تکرار جرم ساده                                                                         ۱۰۱

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه                                         ۱۰۲

گفتار نخست تکرار جرم و اسباب تشدید                                                                ۱۰۳

الف : تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص          ۱۰۳

ب : اقتران تکرار جرم با تعدد جرم                  ۱۰۴

گفتار دوم : تکرار جرم و اسباب مخففه مجازات                                                             ۱۰۵

الف : تکرار و معاذیر مخففه قانونی          ۱۰۵

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*