مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 چکیده
2 فصل اول: مقدمه
3 1-1- گل رز
3 1-1-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل رز
3 1-1-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز
3 1-1-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده رز
4 1-2- گل داودی
4 1-2-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل داودی
4 1-2-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل داودی
5 1-2-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده داودی
5 1-3- گل ژربرا
5 1-3-1- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل ژربرا
5 1-3-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل ژربرا
6 1-3-3- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا
6 1-4- بیان مسئله و هدف از انجام تحقیق
7 فصل دوم: بررسی منابع
8 2-1- شرایط دوام گل
8 2-1-1- تامین آب
9 2-1-2- انسداد آوندی
9 2-1-2-1- انسداد آوندها توسط هوا
10 2-1-2-2- انسداد آوندها توسط میکروارگانیسم‌ها
10 2-2- تیمار با ترکیبات تمدید کننده عمر گلجایی گل‌های بریده
10 2-2-1- آب
11 2-2-2- آب آشامیدنی (شهری)
11 2-2-3- آب دیونیزه
12 2-2-4- آب مقطر
12 2-2-5- آب مغناطیسی
13 2-3- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر آب‌های مختلف روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل‌های بریده
14 فصل سوم: مواد و روش‌ها

15 

15

3-1- مواد گیاهی 

3-2- پیاده کردن طرح آزمایشی

15 3-3- سنجش و اندازه‌گیری عناصر آب
16 3-4- نحوه‌ی آماده‌سازی محلول‌ها و انجام تیمارها
16 3-5- ارزیابی صفات
16 3-5-1- عمر گلجایی
16 3-5-2- ماده خشک
17 3-5-3- روند تغییرات جذب آب
17 3-5-4-  روند تغییرات وزن تر
18 3-5-5- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)
18 3-5-6- کاروتنوئید گلبرگ
18 3-5-7- اندازه‌گیری کلروفیل a، b  و کل
18 3-5-8- پروتئین گلبرگ
19 3-5-9- فعالیت آنزیم پراکسیداز
19 3-5-10- پراکسیده شدن لیپیدها (مالون‌دی‌آلدئید)
19 3-6- تجزیه و تحلیل داده‌ها
20 فصل چهارم: نتایج و بحث
21 4-1- عمر گلجایی
26 4-2- روند تغییرات جذب آب روز سوم، ششم و آخر
27 4-3- روند تغییرات وزن تر روز اول، سوم، ششم و آخر
28 4-4- کاهش وزن تر
29 4-5- درصد ماده خشک
30 4-6- کاهش درجه بریکس
31 4-7- کاروتنوئید گلبرگ
32 4-8- شاخص کلروفیل b, a و کل
34 4-9- پروتئین گلبرگ
35 4-10- آنزیم پراکسیداز
36 4-11- مالون دی آلدئید
36 بحث
39 نتیجه‌گیری نهایی
39 پیشنهادها
40 منابع

 

فهرست شکل‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
شکل 1-1- گل بریده رز 3
شکل 1-2- گل بریده داودی 4
شکل 1-3- گل بریده ژربرا 5
شکل 2-1- سیستم تهیه آب دیونیزه 11
شکل 2-2- سیستم تهیه آب مقطر 12
شکل 2-3- سیستم تهیه آب مغناطیسی 12
شکل 3-1- قرار دادن گل‌های بریده در محلول گلجا پس از بازبرش 15
شکل 3-2- انتقال محلول استوک به گلجاها 16
شکل 3-3 – اندازه‌گیری وزن‌ تر 17
شکل 3-4- اندازه‌گیری درجه بریکس 18
شکل 3-5- دستگاه اندازه‌گیری پروتئین 19
شکل 4-1- تاثیر تیمارهای مختلف روی عمر گلجایی 21
شکل 4-2- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات  جذب آب روز سوم، ششم و آخر 27
شکل 4-3- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات وزن‌تر روز اول، سوم، ششم و آخر 28
شکل 4-4- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش وزن تر 29
شکل 4-5- تاثیر تیمارهای مختلف روی ماده خشک 30
شکل 4-6- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش درجه بریکس 31
شکل 4-7- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاروتنوئید گلبرگ 32
شکل 4-8- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل a 33
شکل 4-9- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل b 33
شکل 4-10- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل کل 34
شکل 4-11- تاثیر تیمارهای مختلف روی پروتئین گلبرگ 35
شکل 4-12- تاثیر تیمارهای مختلف روی فعالیت آنزیم پراکسیداز 35
شکل 4-13- تاثیر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید 36

فهرست جدول‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

   
جدول 3-1- خصوصیات آب‌های مورد استفاده در آزمایش 16
جدول 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‌گیری شده 22
جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‌گیری شده 23
جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز 24
جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز 24

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*