مقایسه اثر تمرینات ایروبیک و یوگا بر آمادگی جسمانی و برخی عوامل فیزیولوژیک زنان غیر ورزشکار

۱-۸-۱- تعاریف مفهومی۱۰

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی.۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه.۱۴

۲-۲- یوگا.۱۴

۲-۲-۱- تاریخچه یوگا.۱۵

۲-۲- ۲- فلسفه یوگا۱۶

۲-۲- ۳- فواید یوگا.۱۶

 

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه 

۲-۲- ۴- انواع یوگا۱۸

۲-۲- ۵- مراحل هشت­گانه یوگا۱۹

۲-۲- ۶- تمرینات یوگا۲۰

۲-۲- ۶- ۱-آسانا۲۱

۲-۲- ۶- ۱-۱- تفاوت بین تمرینات بدنی یوگا(آسانا) و دیگر تمرینات بدنی۲۲

۲-۲- ۶- ۱-۲- مشخصات یک آسانای مطلوب. ۲۳

۲-۲- ۶ – ۲- اصل ریلکس یا شاواسانا۲۳

۲-۲- ۶- ۲-۱- کاربرد شاواسانا۲۴

۲-۲- ۶- ۳- پرانایاما۲۴

۲-۲- ۶- ۳-۱- کاربرد پرانایاما.۲۵

۲-۳- ایروبیک(هوازی)۲۶

۲-۳- ۱- مشخصات تمرین هوازی.۲۷

۲-۳- ۲- تأثیر تمرینات استقامتی بر روی اکسیداسیون چربی.۲۸

۲-۳- ۳- تأثیر تمرینات استقامتی بر حداکثر اکسیژن مصرفی.۳۰

۲-۳- ۴- تأثیر تمرینات استقامتی بر روی فشارخون۳۱

۲-۳- ۵- تأثیر تمرینات استقامتی بر روی ضربان قلب.۳۳

۲-۳- ۷- تأثیر تمرینات استقامتی بر روی ذخایر کراتین فسفات۳۶

۲-۳-۸- تأثیر تمرینات استقامتی بر روی سطح مقطع تارهای عضلانی۳۷

۲-۴ – ترکیب بدن۳۸

۲-۴-۱- عوامل اثرگذار بر ترکیب بدنی۳۹

۲-۴-۲- روش­های ارزیابی ترکیب بدن۴۱

۲-۴-۳- کاهش وزن .۴۱

۲-۴-۳-۱- راه­های کاهش وزن و کنترل آن۴۲

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

۲-۴-۳-۱-۱- کاهش وزن با شیوه­ی رژیم غذایی۴۲

۲-۴-۳-۱-۲- کاهش وزن با فعالیت ورزشی همراه با اصلاح الگوی تغذیه.۴۲

۲-۴-۳-۱-۳- کاهش وزن از طریق افزایش فعالیت بدنی۴۳

۲-۴-۴- مکانیزم  کاهش اشتها بر اثر ورزش.۴۳

۲-۵- استقامت قلبی- عروقی۴۴

۲-۵-۱- حداکثر اکسیژن مصرفی.۴۵

۲-۵-۲- عوامل موثر بر حداکثر اکسیژن مصرفی۴۶

۲-۶- فشارخون۴۸

۲-۶-۱- عوامل موثر بر فشارخون.۴۸

۲-۶-۲- پرفشارخونی۴۹

۲-۷- عوامل موثر بر ضربان قلب.۵۱

۲-۷-۱- مکانیزم­های کنترل کننده قلب.۵۲

۲-۷-۱-۱- مکانیزم­های عصبی۵۲

۲-۷-۱-۲- مکانیزم­های کنترلی هورمون­ها.۵۳

۲-۷-۱-۳- درون­دادهای محیطی۵۳

۲-۸- تنفس۵۴

۲-۸-۱-ظرفیت حیاتی بافشار۵۴

۲-۸-۲- حجم هوای بازدمی با فشار در یک ثانیه.۵۴

۲-۸-۳- تهویه­ی ارادی بیشینه.۵۵

مطلب دیگر :

۲-۸-۴- تغییرات حجم ریوی۵۶

۲-۹- توان بی­هوازی.۵۶

۲-۹-۱- عوامل موثر بر توان بی­هوازی.۵۶

۲-۱۰- انعطاف­پذیری.۵۸

۲-۱۰-۱- روش­های توسعه­ی انعطاف­پذیری۵۸

 

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

۲-۱۰-۲- کاربردهای انعطاف­پذیری.۵۹

۲-۱۰-۳- عوامل اثر گذار بر انعطاف­پذیری.۵۹

۲-۱۱- قدرت عضلانی.۶۱

۲-۱۱-۱- عوامل موثر بر قدرت عضلانی۶۱

۲-۱۲- پیشینه تحقیق.۶۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه.۶۹

۳-۲- نوع پژوهش.۶۹

۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری۶۹

۳-۴- مراحل انجام تحقیق۷۰

۳-۵- متغیرهای تحقیق۷۰

۳-۵-۱- متغیر مستقل۷۰

۳-۵- ۲- متغیرهای وابسته۷۰

۳-۶- ابزار اندازه ­گیری و جمع آوری داده­ ها.۷۱

۳-۶-۱- روش اندازه ­گیری متغیرهای مورد بررسی۷۱

۳-۶-۱-۱- قد۷۱

۳-۶-۱- ۲- وزن۷۱

۳-۶-۱-۳- ضخامت چین پوستی ۴ موضع سه سر، فوق خاصره، شکم، ران.۷۱

۳-۶-۱-۳-۱- ضخامت چین پوستی ناحیه­ پشت بازو۷۲

۳-۶-۱-۳-۲- ضخامت چین پوستی ناحیه­ فوق خاصره۷۲

۳-۶-۱-۳-۳- ضخامت چین پوستی ناحیه­ شکمی.۷۲

۳-۶-۱-۳-۴- ضخامت چین پوستی ناحیه­ جلوی ران.۷۲

۳-۶-۱-۴- نسبت کمر به لگن.۷۲

 

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

۳-۶-۱-۵- توان هوازی.۷۳

۳-۶-۱-۶- ضربان قلب۷۳

۳-۶-۱-۷- فشارخون.۷۴

۳-۶-۱-۸- شاخص­های ریوی۷۴

۳-۶-۱-۹- توان بی­هوازی عضلات پا.۷۴

۳-۶-۱-۱۰- انعطاف­پذیری.۷۵

۳-۶-۱-۱۰-۱- انعطاف­پذیری بشین و برس۷۵

۳-۶-۱-۱۰-۲- انعطاف­پذیری خیزتنه.۷۵

۳-۶-۱-۱۱- قدرت دست۷۶

۳-۷- روش انجام تمرینات۷۶

۳-۷-۱- گروه ایروبیک.۷۶

۳-۷-۲- گروه یوگا۷۷

۳-۸- روش­های آماری.۷۸

فصل چهارم: یافته­ های تحقیق

۴-۱- مقدمه.۷۹

۴-۲- یافته­ های توصیفی تحقیق.۷۹

۴-۳- آزمون فرضیه ­های پژوهش۸۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه.۹۷

۵-۲- خلاصه تحقیق۹۷

۵-۳- یافته­ های تحقیق.۹۸

۵-۴- بحث.۹۹

 

عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

۵-۴-۱- عوامل ترکیب بدنی۹۹

۵-۴-۲- توان بی­هوازی و توان هوازی۱۰۱

۵-۴-۳- فشارخون سیستولی و فشارخون دیاستولی۱۰۳

۵-۴-۴- ضربان قلب.۱۰۴

۵-۴-۵- شاخص­های ریوی۱۰۶

۵-۴-۶- انعطاف­پذیری۱۰۷

۵-۴-۷- قدرت دست۱۰۹

۵-۵- نتیجه گیری۱۱۰

۵-۶- پیشنهادهای تحقیقی۱۱۰

۵-۶- پیشنهادهای کاربردی.۱۱۰

پیوست۱. رضایت­نامه۱۱۱

پیوست۲. مشخصات فردی نمونه­ها.۱۱۲

منابع ومأخذ.۱۱۳

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*