مقایسه اقتصادی راهکارهای کنترل و پیشگیری با کرم ساقه خوار برنج در …

1-4-2- سوالات.. 5

1-5 – محدوده تحقیق. 5

1-5-1- محدوده موضوعی.. 5

1-5-2- محدودهمکانی.. 6

1-5-3 – محدوده زمانی.. 6

1-6 – محدودیت تحقیق. 6

1-7 –واژه های کلیدی.. 6

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق .8

2-1- مقدمه. 9

2-2- شکل شناسی (مرفولوژی) کرم ساقه خواربرنج: 10

2-2-1- حشره بالغ: 10

2-2-2- تخم: 11

2-2-3- لارو: 11

2-2-4- شفیره: 11

2-3- مناطق انتشار: 11

2-4-  بیولوژی (زیست شناسی): 12

2-5- طرزخسارت: 14

2-6- مبارزه: 15

2-6-1-  مبارزه زراعی پاییزه وزمستانه: 15

2-6-2-  مبارزه بیولوژیک: 16

2-6-2-1- کنترل کرم ساقه خواربرنج درخزانه بااستفاده اززنبورتریکوگراما: 17

پایان نامه

2-6-2-2- مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی درنوبت دوم بااستفاده اززنبورتریکوگراما: 18

2-6-3-  مبارزه شیمیایی: 18

2-6-3-1-  کنترل ومبارزه باکرم ساقه خواردرخزانه: 18

2-6-3-2-  مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی: 19

2-6-3-3-  مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج درزمین اصلی درنوبت دوم: 19

2-6-3-4-   مبارزه برعلیه کرم ساقه خواربرنج دردیرکاشت هاوارقام دیررس: 19

2-7- پیشینه تحقیق. 20

فصل سوم ..27

متدولوژی تحقیق .28

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 29

3-1-1- معرفی استان گیلان. 29

3-1-2- شهرستانهای استان گیلان. 30

3-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت.. 31

3-2- روش تحقیق. 31

3-3- جامعه ونمونه آماری.. 31

3-4- ابزارگردآوری داده 32

3-4-1- ابزارپژوهش… 32

3-5- روایی وپایایی ابزاراندازه گیری.. 34

3-5-1- روایی (اعتبار) 34

3-5-2- پایایی.. 34

3-6- متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی.. 35

3-6-1- متغیرهای مستقل. 35

3-6-1-1- ویژگی های فردی.. 35

3-6-1-2- ویژگی های نظام زراعی.. 35

3-6-1-3- ویژگی های اقتصادی شالیکاران. 35

3-6-1-4- دانش کنترل ساقه خواربرنج. 36

3-6-1-5- نفوذپذیری اجتماعی شالیکاران. 36

3-6-1-6- مشارکت اجتماعی شالیکاران. 36

3-6-1-7 – فعالیتهای آموزشی–ترویجی شالیکاران. 36

3-6-1-8- دانش فنی.. 37

3-6-1-9- نوع کانال­های ارتباطی.. 37

3-6-1-10- اثرات زیست محیطی کنترل ساقه خواربرنج. 37

3-6-2- متغیروابسته. 37

3-7- فرضیه های تحقیق. 37

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها 38

3-8-1- آمارتوصیفی.. 39

3-8-2- آماراستنباطی.. 39

فصل چهارم:

یک مطلب دیگر :

تجزیه و تحلیل داده­ها:40

4-1- مقدمه. 41

4-2- یافته هایت وصیفی.. 41

4-2-1- ویژگیهای فردی.. 41

4-2-2- ویژگیهای نظام زراعی.. 43

4-2-3- ویژگیهای اقتصادی.. 45

4-2-4- دانش کنترل آفت ساقه خواربرنج. 47

4-2-4-1- دانش کنترل شیمیابی آفت ساقه خواربرنج. 47

4-2-4-2- دانش کنترل بیولوژیک آفت ساقه خواربرنج. 49

4-2-5- نفوذپذیری اجتماعی.. 51

4-2-6- مشارکت اجتماعی.. 52

4-2-7- فعالیتهای آموزشی-ترویجی.. 53

4-2-8- دانش فنی.. 54

4-2-9- اثرات زیست محیطی کنترل کرم ساقه خواربرنج. 55

4-3- آماراستنباطی.. 56

4-3-1- مقایسه ویژگیهای فردی،زراعی واقتصادی کشاورزان دوگروه بااستفاده ازآزمونt 56

4-3-2- مقایسه هزینه های کنترل شیمیایی باکنترل بیولوژیک… 58

فصل پنجم:59

بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها:60

5-1- مرورکلی برتحقیق. 61

5-1-1- مقدمه. 61

5-1-2- اهداف وسؤالات.. 61

5-1-3- محدوده تحقیق. 62

5-1-4- محدودیت تحقیق. 62

5-1-6- متغیرهای تحقیق. 62

5-1-7- فرضیه های تحقیق. 62

5-2- نتیجه گیری.. 63

5-2-1- یافته های توصیفی.. 63

5-1-2- یافته های استنباطی.. 68

5-3- بحث.. 68

5-4- پیشنهادها 70

5-4-1- پیشنهادهای پژوهش حاضر. 70

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 71

منابع: 72

پیوست ها 77

فهرست جداول

جدول2-1-چارچوب نظری تحقیق. 24

جدول  3-1- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه. 33

جدول  3-2- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه. 33

جدول  3-3- ارزشهای عددی گویه های پرسشنامه. 33

جدول 3-4- میزان اعتماد (پایایی) پرسشنامه بااستفاده ازروش آلفای كرونباخ. 34

جدول 4-1-توزیع فراوانی ویژگی های فردی شالیکاران (320=n) 42

جدول 4-2-توزیع فراوانی ویژگی های نظام زراعی شالیکاران. 44

جدول 4-3-توزیع فراوانی ویژگی های اقتصادی شالیکاران. 46

جدول 4-4-توزیع فراوانی شالیکاران براساس دانش کنترل شیمیایی آفت ساقه­خواربرنج. 48

جدول 4-5-توزیع فراوانی شالیکاران براساس دانش کنترل بیولوژیک آفت ساقه­خواربرنج. 50

جدول 4-6-میزان نفوذپذیری اجتماع یشالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (320n= ) 52

جدول 4-7- توزیع فراوانی شالیکاران موردمطالعه برحسب میزان نفوذپذیری اجتماعی(320n= ) 52

جدول 4-8-میزان مشارکت اجتماعی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (320n= ) 53

جدول 4-9- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان مشارکت اجتماعی.. 53

جدول 4-10-میزان فعالیت های آموزشی- ترویجی شالیکاران به­ترتیب اهمیت موضوع (320n= ) 54

جدول 4-11- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان فعالیتهای آموزشی (320n= ) 54

جدول 4-12-میزان دانش­فنی شالیکاران به ترتیب اهمیت موضوع (320n= ) 55

جدول 4-13- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان دانش فنی.. 55

جدول 4-14-اثرات زیست محیطی کنترل کرم ساقه خواربرنج به ترتیب اهمیت موضوع (320n= ) 56

جدول 4-15- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان اثرات زیست محیطی.. 56

جدول 4-16- توزیع فراوانی شالیکاران مورد مطالعه برحسب میزان اثرات زیست­محیطی…………………….57

فهرست اشکال

نقشه 3-1- نقشه استان گیلان 29

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*