مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد

پایان نامه زیست شناسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات آتش سوزی در اکوسیستم های جنگلی روی جمعیت برخی خانواده های نماتدهای انگل گیاهی و آزادزی موجود در ریزوسفر دو گونه درختی زبان گنجشک و آزاد انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه جنگل ابر شهرستان شاهرود در استان سمنان بوده که در سال ۱۳۸۹دچار آتش سوزی از نوع سطحی

مطلب دیگر :

پایان نامه نقش مدرسه در اجتماعی شدن – نامور | مرکز نوآوري های آموزشی

 گردیده بود که پس از تعیین منطقه سوخته و سالم با جمع آوری ۷۲۰ نمونه خاک از ریزوسفر درخت سالم و درخت سوخته از اعماق ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتیمتری خاک سایه انداز با رعایت شرایط یکسان ارتفاع و موقعیت جغرافیایی، سن درخت و زمان نمونه برداری برای هر گونه ، در مرز ناحیه سوخته و سالم در طی سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفت. پس از انتقال نمونه‌‌ها به آزمایشگاه، شستشوی خاک و استخراج نماتدها با بهره گرفتن از سری الکهای خاکشوئی، سانتریفوژ ، تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین انجام گرفت. ضمن تهیه اسلاید میکروسکوپی نسبت به شمارش نماتدها بر اساس خصوصیات مرفولوژیک و با بهره گرفتن از منابع علمی معتبر به تفکیک خانواده های Tylenchidae، Criconematidae، Belonolaimidae، Hoplolaimidae، Aphelenchidae، Longidoridae، Cephalobidae، Rhabditidae، Cephalobidae و Mononchidae انجام شد.

نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده از عمق های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتیمتری خاک سایه انداز درخت زبان گنجشک و آزاد بر اساس آزمون مقایسات میانگین نشان داد در عمق های مختلف، تاثیر آتش روی جمعیت نماتدها تفاوت معنی داری وجود دارد (P≤۰.۰۵). آتش سوزی در عمق های ۱۰ سانتی متری خاک بیشترین تاثیر را روی جمعیت نماتدهای انگل و آزاد داشته است و همچنین بر اساس این آزمون نشان داده شد که آتش کمترین تاثیر را در عمق ۴۰ سانتی متری خاک روی جمعیت نماتدهای انگل و آزاد داشته است و فون نماتدهای لایه های سطحی خاک آسیب بیشتری از آتش دیده اند.
واژه‌‌های کلیدی: نماتد، جنگل ابر، شاهرود، زبان گنجشک ،آزاد
فهرست مطالب
مقدمه
بررسی منابع

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*