مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

نمودار شماره ۴                                                                                ۲۰

ابزار تحقیق                                                                                     ۲۱

نمودار شماره ۵                                                                               ۲۲

نمودار شماره ۶                                                                                ۲۳

دستور اجرا                                                                                      ۲۴

نحوه نمره گذاری                                                                               ۲۴

جدول تحقیق میزان افسردگی                                                             ۲۴

جدول شماره ۱                                                                                 ۲۵

طرح آزمایشی                                                                                  ۲۵

الف – متغیر مستقل                                                                          ۲۶

ب – متغیر وابسته                                                                             ۲۶

شیوه اندازه گیری                                                                              ۲۶

کنترل ها                                                                                          ۲۷

نمودار شماره ۷                                                                                 ۲۸

نمودار شماره ۸                                                                                 ۲۹

فصل چهارم

تحلیل نتایج                                                                                      ۳۴

شیوه اندازه گیری                                                                              ۳۴

شیوه گروه بندی                                                                                ۳۴

جدول شماره ۱                                                                                  ۳۵

جدول شماره ۲                                                                                 ۳۷

محاسبه لایه های آماری گروه اول                                                         ۳۹

محاسبه لایه های آماری گروه دوم                                                         ۳۷

جدول شماره ۳                                                                                 ۴۰

جدول شماره ۴                                                                                  ۴۰

الف تدوین فرضیه                                                                               ۴۰

مسأله                                                                                             ۴۰

مطلب دیگر :

فرضیه                                                                                              ۴۰

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                                                 ۴۱

خطای استاندارد                                                                                 ۴۱

جدول شماره ۵                                                                                   ۴۱

فرضیه در این بخش                                                                             ۴۲

فرضیه صفر                                                                                        ۴۲

فرض خلاف                                                                                       ۴۲

نتیجه                                                                                              ۴۲

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری                                                                             ۴۵

خلاصه فصول                                                                                    ۴۶

مشکلات و محدودیتها                                                                        ۴۷

پیشنهادات                                                                                      ۴۹

منابع                                                                                             ۵۰

فصل اول

۱-روش انجام تحقیق

۲-پیش فرض

۳-جامعه آماری دقیق

۴-نمونه دقیق و چگونگی نمونه برداری ها

۵-مقدمه

۶-هدف کل تحقیق

۷-فرضیه

۸-روش آماری تحقیق

۹-تعریف واژه ها

الف – افسردگی چیست ؟

ب – تعریف ورزش

مقدمه:

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی، تربیتی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است.

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید. به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند.

موضوع تحقیق:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*