مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

4-1  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 19

5-1 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 20

6-1 تعریف نظری متغیرها……………………………………………………………………………………………. 20

7-1 تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………… 21

فصل دوم: مباحث نظری و پیشینه پژوهش

1-2  مباحث نظری…………………………………………………………………………………………………… 23

1-1- 2 ازدواج…………………………………………………………………………………………………………. 23

1-1-1-2 سبك‏های ازدواج………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-1-2 عوامل تهدید كننده زندگی مشترك……………………………………………………………………. 30

3-1-1-2 تعارضات در زندگی مشترك…………………………………………………………………………… 31

4-1-1-2 تعارضات سازنده و مخرب…………………………………………………………………………….. 35

2-1-2 خانواده………………………………………………………………………………………………………….. 36

1-2-1-2  وظایف خانواده…………………………………………………………………………………………… 37

3-1-2طلاق……………………………………………………………………………………………………………… 38

1-3-1-2 تعریف طلاق………………………………………………………………………………………………. 38

2-3-1-2 مراحل طلاق……………………………………………………………………………………………….. 40

3-3-1-2 علل و عوامل طلاق در جامعه………………………………………………………………………….. 41

4-3-1-2 آسیب شناسی طلاق………………………………………………………………………………………. 47

5-3-1-2  طلاق خاموش…………………………………………………………………………………………….. 48

6-3-1-2  آسیب شناسی طلاق بر زن و مرد…………………………………………………………………….. 49

7-3-1-2   راه های كاهش وقوع طلاق…………………………………………………………………………… 52

4-1-2   دلبستگی……………………………………………………………………………………………………… 54

1-4-1-2   چگونگی پیدایش و رشد دلبستگی………………………………………………………………….. 57

2-4-1-2  ثبات دلبستگی……………………………………………………………………………………………. 58

3-4-1-2   بزرگسالی و كیفیت دلبستگی………………………………………………………………………… 60

4-4-1-2   انواع دلبستگی…………………………………………………………………………………………… 62

5-4-1-2   انواع دلبستگی بزرگسالان…………………………………………………………………………….. 64

6-4-1-2   دلبستگی و روابط عاشقانه……………………………………………………………………………. 65

7-4-1-2  دلبستگی از دیدگاه های متفاوت…………………………………………………………………….. 66

5-1-2 عزت نفس……………………………………………………………………………………………………… 70

1-5-1-2  شكل‏گیری عزت نفس………………………………………………………………………………….. 72

2-5-1-2  اصول عزت نفس………………………………………………………………………………………… 76

3-5-1-2 منابع عزت نفس چیست؟………………………………………………………………………………. 80

4-5-1-2  پیامدهای ناشی از عزت نفس پایین………………………………………………………………….. 81

5-2 مروری تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………… 83

پایان نامه

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 طرح كلی پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 94

2-3 جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….. 94

3-3 اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………… 95

4-3 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 99

1-4-3  پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیك …………………………………………………………. 99

2-4-3  پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت………………………………………………………………………. 101

5-3  ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………. 103

6-3  روش اجرا………………………………………………………………………………………………………… 104

7-3  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… 104

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

1-4 یافته‌هایتوصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش……………………………………………………………….. 106

2-4  بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………. 107

1-2-4  فرضیه اول : بین سبکهای دلبستگی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی تفاوت معنی دار وجوددارد     109

2-2-4 فرضیه دوم : بین عزت نفس زنان متقاضی طلاق و زنان عادی تفاوت معنی دار

وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-4  خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 113

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 115

2-5 بررسی نتایج فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………… 116

یک مطلب دیگر :

3-5 محدودیت‌ها و موانع پژوهش…………………………………………………………………………………. 126

4-5  پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………… 127

1-4-5  پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………….. 127

2-4-5  پیشنهادهای كاربردی……………………………………………………………………………………….. 128

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………… 130

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………….. 138

پیوست‌ها

پیوست 1: پرسشنامه اطلاعات شخصی (الف)…………………………………………………………………… 145

پیوست 2: پرسشنامه اطلاعات شخصی (ب)…………………………………………………………………….. 146

پیوست 3: پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت…………………………………………………………………….. 147

پیوست 4: پرسشنامه تجربیات مربوط به روابط نزدیک………………………………………………………….. 151

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 153

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 1 – 3  مقایسه شغل در گروههای مورد بررسی (بر حسب تعداد)………………………………… 95

جدول 2 – 3  مقایسه تحصیلات در گروههای مورد بررسی (بر حسب تعداد)………………………….. 96

جدول 3 – 3  مقایسه شرایط مسکونی در گروههای مورد بررسی (بر حسب تعداد)…………………… 96

جدول 4-3  مقایسه تعداد فرزند در گروههای مورد بررسی………………………………………………….. 97

جدول 5-3  مقایسه دلیل تقاضای طلاق در گروههای مورد بررسی (بر حسب تعداد)…………………. 97

جدول 6-3  مقایسه نحوه انتخاب همسر در گروههای مورد بررسی (بر حسب تعداد)………………… 98

جدول 7-3   مقایسه نوع ازدواج و آشنایی در گروههای مورد بررسی (بر حسب تعداد)……………… 98

جدول 1-4   یافته های توصیفی متغیرهای سبکهای دلبستگی(اضطرابی، اجتنابی)، عزت نفسکل و خرده مقیاسهای آن (عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس شغلی/تحصیلی) مربوط به زنان عادی (80=N)…………………………………………………………………………………………………………………………… 106

جدول 2 – 4  یافته های توصیفی متغیرهای سبکهای دلبستگی(اضطرابی، اجتنابی)، عزت نفسکل و خرده مقیاسهای آن (عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس شغلی/تحصیلی) مربوط به زنان متقاضی طلاق (80=N)…………………………………………………………………………………………………………………………… 107

جدول 3 – 4  ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در زنان متقاضی طلاق (80=N)……………. 108

جدول 4- 4  ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در زنان عادی (80=N)………………………… 108

جدول 5– 4  اثر پیلایی و لامبدای ویلکز و اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی…………………………. 109

جدول 6-4   تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت سبکهای دلبستگی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

جدول 7-4 ازمون تی بین دو گروه متقاضی طلاق و عادی ……………………………………………………………111

جدول 8-4  اثر پیلایی و لامبدای ویلکز و اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی………………………….. 111

جدول 9-4   تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت عزت نفس (کل) و خرده مقیاس‏های آن در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی…………………………………………………………………………………………………………….. 112

 

چكیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال 1393 انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق كه در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیر سال 1393 جهت امر طلاق به دادگستری یا دفاتر وكالت مراجعه كرده بودند و زنان عادی که تا کنون به دادسراهای خانواده مراجعه نکرده بودند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علّی – مقایسه ای و پس رویدادی و روش گردآوری داده ها میدانی بود. نمونه آماری در این پژوهش 160 زن، شامل دو گروه بود: گروه اول80 زن متقاضی طلاق كه به دادگستری، دادسرا یا دفاتر وکالت در شهر شیراز مراجعه کرده بودند  و روش نمونه گیری آنها ،نمونه گیری هدفمند بود.گروه دوم80 زن عادی بودند که این گروه از مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شدند و از نظر سنوات ازدواج و محدوده شهری محل زندگی تقریبا با گروه متقاضی طلاق همتا شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک (ECR-R) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود. نتایج آزمون مانوا و T تست مستقل نشان داد که نمرات سبک‌های دلبستگی (اضطرابی و اجتنابی) در زنان متقاضی طلاق، نسبت به  زنان عادی، بالاتر بود؛ و تفاوت در دو گروه معنادار بود. در متغیر عزت نفس و خرده مقیاسهای آن (عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس شغلی/ تحصیلی) زنان عادی نسبت به زنان متقاضی طلاق، میانگین بالاتری داشتند و تفاوت در دو گروه معنادار بود. ضروری است این نكته مورد توجه سیاست‏گزاران سلامت قرار گرفته و آموزش مهارت‏های زندگی و مهارت‏های فرزندپروری، به منظور بهبود روابط خانوادگی برای خانواده‏ها در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی: سبک‌های دلبستگی، عزت نفس، زنان متقاضی طلاق

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*