مقایسه میزان بروز آسپیراسیون تنفسی دو روش تغذیه­ لوله ­ای بلوس متناوب و …

[6] – Septicemia

[7] – Zaloga

[8] – Artinian . etal

[9] – Serpa.etal

پایان نامه

[10] – Sao Paulo

– Dudek

[12]-  Koretz

[13] – intermittent  drip

[14]-  intermittent bolus

[15] – cyclic

[16] – continuous

[17] – dumping syndrome

[18] – hyperglycemia

[19] – hypercapnia

یک مطلب دیگر :

[20] – aspiration

[21] – leukocytosis

[22]- Metheny. etal

[23] – Parish

[24] – Rhoney.etal

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*