میزان آسیب مجدد در اندام تحتانی و سابقه ورزشی، زمان بازگشت به ورزش ومدت زمان بازتوانی فوتبالیست‌های مرد

۱-۷-۱- تعاریف نظری ۷

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی ۸

فصل دوم: پیشینه تحقیق ۹

مقدمه ۱۰

۲-۱- مبانی نظری پژوهش ۱۰

۲-۱-۱- فوتبال ۱۰

۲-۱-۲- آسیب دیدگی در فوتبال ۱۰

۲-۱-۳- آسیب های زانو در فوتبال.۱۱

۲-۱-۴-آسیب های مچ در فوتبال.۱۱

۲-۱-۵- آسیب مجدد در فوتبال ۱۲

۲-۱-۶- ریسک فاکتورهای آسیب مجدد در فوتبال ۱۲

۲-۱-۷- عوارض آسیب مجدد ۱۳

۲-۱-۸- برنامه بازتوانی ۱۳

۲-۱-۹- مدت زمان بازتوانی ۱۴

۲-۱-۱۰- آسیب قبلی و بازتوانی ۱۵

۲-۱-۱۱- نقش فاکتورهای بازتوانی در آسیب مجدد ۱۵

۲-۱-۱۲- زمان بازگشت به ورزش بعد از آسیب دیدگی ۱۶

۲-۱-۱۳- ارتباط بین سابقه ورزشی با آسیب دیدگی ۱۶

۲-۲- مختصری از سوابق تحقیقات انجام شده ۱۷

۲-۲-۱- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور ۱۷

۲-۲-۲- تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور ۱۹

۲-۳- جمع بندی ۲۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۲۴

مقدمه ۲۵

۳-۱- روش تحقیق :. ۲۵

مطلب دیگر :

۳-۲- جامعه آماری و نمونه آماری: ۲۵

۳-۳- متغیرهای وارد در تحقیق: ۲۵

۳-۴- شیوه اجرای تحقیق: ۲۵

۳-۵- ابزار گرد آوری اطلاعات: ۲۶

۳-۶- روش گرد آوری اطلاعات: ۲۶

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۲۶

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق ۲۷

مقدمه ۲۸

۴-۱-آمار توصیفی تحقیق.۲۸

۴-۲- تجزیه و تحلیل استنباطی متغیرهای تحقیق۳۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۳۸

مقدمه ۳۹

۵-۱- خلاصه تحقیق ۳۹

۵-۲- بحث ۴۰

۵-۳- نتیجه گیری ۴۳

۵-۴- پیشنهادها ۴۴

۵-۴-۱- پیشنهادهای  کاربردی برگرفته از تحقیق ۴۴

۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای سایر محققین ۴۴

منابع ومآخذ ۴۵

منابع فارسی ۴۵

منابع لاتین ۴۷

پیوست‌ها ۵۰

پیوست۱.۵۱

مقدمه

با وجود تقریبا ۲۰۰ هزار فوتبالیست حرفه ای و ۲۴۰ میلیون بازیکن غیر حرفه ای، فوتبال بیشترین جمعیت ورزشی را در دنیا دارا است، این ورزش ماهیتی جدا نشدنی از آسیب دارد .رواج آسیب‌های فوتبال در بازیکنان مرد بزرگسال، ۱۰ تا ۳۵ آسیب در هر هزار ساعت بازی برآورد شده است.اگر فرض شود که بازیکنی به طور متوسط ۱۰۰ ساعت در هر سال فوتبال بازی می‌کند (از حدود ۵۰ ساعت برای یک بازیکن تیم محلی تا ۵۰۰ ساعت برای یک بازیکن از یک تیم حرفه ای)، می‌توان تخمین زد که هر بازیکن در هر سال، حداقل یک بار آسیب می‌بیند (۱۷).در این میان اندام تحتانی به ویژه زانو و مچ پا بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. یکی از شایع ترین و جدی ترین آسیب ها در بین افراد با فعالیت بدنی بالا پارگی رباط صلیبی قدامی می باشد که در آمریکا هر ساله از هر ۳۰۰۰ نفر یک نفر به آن مبتلا می گردد و این آسیب هر ساله دو بیلیون  دلار هزینه در بردارد ،که حدود یک سوم افراد مبتلا پس از آسیب ، کاندید عمل جراحی بازسازی رباط می گردند(۷). یک نگرانی بزرگ با وجود درمان آسیب‌ها، تأخیر در بازگشت به ورزش یاآسیب مجدد است. آسیب مجدد عبارت از آسیبی که ازلحاظ طبقه بندی در همان گروه و جای قبلی و در همان فصل از مسابقات باشد، تعریف می‌شود (۴۸).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*