نسبت نقوش هندسی تکرار شونده منبرهای چوبی با مفاهیم نمادین …

1-14-شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش …… 14

فصل دوم: نقوش هندسی و گره چینی

  • واژه ها و تعریف……………………….. 16
  • تیپولوژی و مورفولوژی نقش های هندسی………. 23

2-2-1- گره : توپر – توخالی (پوک) – دستگردان – منظم – تند – کند 23

2-2-2- نام گذاری و ترسیم آلات و لقاط از دیدگاه اساتید گره سازی  24

2-2-3- طریقه ترسیم گره‌ها از نظر اساتید گره سازی……. 32

2-3- تحزیه و بررسی نقوش و گره های منبرهای مورد مطالعه. 36

2-3-1- نقوش گره چینی بر روی بدنه و جناحین منبرها…… 37

2-3-2- نقوش گره چینی بر روی پله های منبرها………… 38

2-3-3- نقوش گره چینی بر روی نشیمن منبرها………….. 40

2-3-4- نقوش گره چینی بر روی قسمت های دیگر منبرها…… 41

فصل سوم: مفاهیم نمادین در نقوش هندسی

3-1- تشخیص و تعیین نقوش…………………………. 45

3-2- ارائه چند نظر درباره این نقوش……………….. 49

3-3- تحلیل این نظرها……………………………. 52

فصل چهارم: منبرها                                                                                                        

4-1- تاریخچه و واژه شناسی منبرها…………………. 59

4-2- گونه شناسی منبرها………………………….. 65

4-2-1- تاریحچه مساجد مورد مطالعه…………………. 65

4-2-2- بررسی منبرها از نظر ساختمایه – نوع نقوش به کار رفته –   67

زوایا، ابعاد و اندازه ها

4-2-3- ساخت منبرها از نظر ابزار کار – نوع چوب – نوع اتصالات     73

4-3- تزئینات منبرها…………………………….. 82

4-3-1- حکاکی یا منبت……………………………. 82

4-3-2- معرق……………………………………. 86

4-3-3- گره…………………………………….. 87

فصل پنجم: نتیجه گیری 

پایان نامه

نتیجه گیری…………………………………….. 90

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه                                                                                                                       صفحه

جدول (2-1) آلت های گره تند ، کند ، شل…………….. 20

جدول (2-2) نام گذاری آلات توسط غیاث الدین جمشید کاشانی. 25

جدول (2-3) تفاوت نام گذاری آلات نزد زمرشیدی و ماهرالنقش 27

جدول (4-1) مقایسه منبرها از نظر نوع چوب و نوع نقوش و تزئینات   68

جدول (4-2) مقایسه ابعاد و اندازه های منبرها……….. 70

جدول (4-3) مقایسه منبرها و نوع تزئینات قسمت های مختلف آنها     72

جدول (4-4) انواع اتصالات گوشه ای………………….. 79

جدول (5-1) مقایسه نقوش بدنه منبرها……………….. 92

جدول (5-2) مقایسه نقوش پله های منبرها…………….. 93

جدول (5-3) مقایسه نقوش نشیمن منبرها………………. 95

جدول (5-4) مقایسه مشخصات کلی منبرها………………. 98

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه                                                                                                                  صفحه

شکل (2-1) آلات شل ، کند ، تند…………………….. 23

شکل (2-2) گره ده تند……………………………. 32

شکل (2-3) روش ترسیم گره ده تند از نظر زمرشیدی……… 34

شکل (2-4) روش ترسیم گره ده تند از نظر شعرباف………. 35

شکل (2-5) طریقه ترسیم گره ده تند از نظر فرشته نژاد…. 35

شکل (2-6) طریقه ترسیم گره از نظر لرزاده…………… 36

شکل (2-7) طرح گره هشت مربع و سرمه دان…………….. 37

شکل (2-8) طرح گره هشت و ماکو (یا زهره)……………. 37

شکل (2-9) طرح دو نوع گره ده تند………………….. 37

شکل (2-10) طرح گره طبل اندر طبل………………….. 38

شکل (2-11) طرح گره کند طبل قناس………………….. 38

شکل (2-12) طرح گره هشت و چهارلنگه………………… 38

شکل (2-13) طرح گره شش…………………………… 39

یک مطلب دیگر :

شکل (2-14) طرح گره ده تند……………………….. 39

شکل (2-15) طرح گره کند طبل قناس………………….. 39

شکل (2-16) طرح گره در پله های منبر مسجد حکیم………. 40

شکل (2-17) طرح گره ده تند در نشیمن منبرهای مساجد حکیم. 40

آقانور ، جامع عتیق و سید

شکل (2-18) طرح گره تند ده در منبر مسجد جامع عتیق…… 41

(به صورت نقاشی)

شکل (2-19) طرح گره کند طبل قناس………………….. 41

شکل (4-2) شکل خلاصه شده منبرها……………………. 69

شکل (4-3) مقایسه ابعاد و اندازه های منبرها………… 70

شکل (4-4) اتصال قلم بر………………………….. 76

شکل (4-5) اتصال قلم بُر با میخ……………………. 76

شکل (4-6) اتصال قلم بُر با برش……………………. 76

شکل (4-7) اتصال قلم بُر با برش کج…………………. 76

شکل (4-8) اتصال نیم آ نیم یا نیم نیم……………… 76

شکل (4-9) اتصال نیم آ نیم یا نیم نیم با میخ……….. 77

شکل (4-10) اتصال نیم آ نیم یا نیم نیم با برش کج……. 77

شکل (4-11) اتصال نیم آ نیم یا نیم نیم با برش کج……. 77

شکل (4-12) اتصال فاق و زبانه ساده(یا کام و زبانه)….. 77

شکل (4-13) اتصال فاق و زبانه ساده با برش کج……….. 77

شکل (4-14) اتصال دو فاق و دو زبانه ساده…………… 78

شکل (4-15) اتصال دو فاق و دو زبانه ساده…………… 78

شکل (4-16) اتصال دم چلچله ای دو طرفه……………… 78

شکل (4-17) اتصال دم چلچله ای یا طرح………………. 78

شکل (4-18) اتصال نیم و نیم با زبانه………………. 78

شکل (4-19) اتصال نیم و نیم با گوه چوبی……………. 78

شکل (4-20) اتصال درز ساده……………………….. 79

شکل (4-21) اتصال درز ساده با میخ چوبی…………….. 79

شکل (4-22) اتصال درز ساده شومی…………………… 79

شکل (4-23) اتصال نیم و نیم………………………. 79

شکل (4-24) اتصال قلیف…………………………… 79

فهرست عکس­ها

عنوان صفحه                                                                                                                   صفحه

عکس (2-1) گره چینی با شیشه………………………. 18

عکس (2-2) گره چینی پوک و گره چینی تو پر یا منبت……. 19

عکس (2-3) اتصالات در گره چینی…………………….. 21

عکس (2-4) منبر مساجد حکیم و جامع عتیق…………….. 37

عکس (2-5) دو منبر مسجد جامع عتیق…………………. 37

عکس (2-6) منبر مساجد سید و آقانور………………… 37

عکس (2-7) گره طبل اندر طبل………………………. 38

عکس (2-8) گره کند طبل قناس………………………. 38

عکس (2-9) گره هشت و چهارلنگه…………………….. 38

عکس (2-10) گره شش………………………………. 39

عکس (2-11) پله در منبر مساجد سید ، جامع عتیق ، حکیم… 39

عکس (2-12) پله در منبر مساجد سید و حکیم…………… 39

عکس (2-13) پله در منبر مسجد حکیم…………………. 40

عکس (2-14) نشیمن در منبر مساجد حکیم ، آقانور ، جامع عتیق و سید 40

عکس (2-15) نقاشی گره ده تند در نشیمن منبر مسجد جامع عتیق  41

عکس (2-16) نشیمن در منبرهای مساجد حکیم و جامع عتیق…. 41

عکس (2-17) تزئین خوشنویسی و گره روی دسته صندلی در منبر مسجد حکیم    42

عکس (2-18) تزئینات قطاربندی و گره چینی بر روی دسته صندلی  42

در منبر مسجد جامع

عکس (2-19) نرده یا طارمی در منبر دوم و اول مسجد جامع عتیق و حکیم    43

عکس (4-1) تصویر کامل محراب اولجایتو در شمسه مرکزی منبر مسجد جامع عتیق   66

عکس (4-2) منبت کاری نقوش گردان لقاط منبر مسجد جامع عتیق.. 66

عکس (4-3) منبرهای مساجد جامع عتیق ، حکیم ، شاه عباس ، آقانور و سید 71

عکس (4-4) منبت رولیف……………………………. 88

عکس (4-5) منبت با رولیف…………………………. 88

عکس (4-6) منبت اورولیف………………………….. 88

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*