نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه

2-14-مدل های تجارت‌ الکترونیک‌ در شرکتهای بیمه‌ای.. 47
2-15-شرکت‌های بیمه. 49
2-16-محصولات بیمه‌ای مـناسب بـرای فـروش الکترونیکی.. 50
2-17- مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور. 51
2-17-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور. 51
2-17-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 53
فصل سوم :روش پژوهش… 58

بایگانی‌های رشته حقوق – علم سرا – دنیای علم و تکنولوژی

3-مقدمه. 59

مطلب دیگر :

3-1- روش تحقیق. 59
3-2- جامعه آماری.. 59
3-3- روش نمونه گیری.. 60
3-4- معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 60
3-5- روش جمع آوری داده ها 60
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 60
3-8- روایی پرسشنامه. 61
3-9- پایایی پرسشنامه. 61
3-10- فرمول محاسبه توزیع داده پرسشنامه. 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 63
4-مقدمه. 64
4-1- تجزیه و تحلیل توصیفی  فرضیه های پرسشنامه. 64
4-2-تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه های  پرسشنامه. 69
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات.. 80

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*