پژوهش – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۱۷

۱ـ آریستوکراسی (حکومت فرد) : مثل پادشاهی فردی به قول افلاطون فرد میتواند یک حکیم یا فیلسوف داد تا حکومت کند.
۲ـ تیموکراسی (حکومت جاهطلبان نظامیان) مثل نظامیها ـ یا کسی که قابلیت فردی او باعث حکومت او بر مردم میشود از طریق کودتا حکومت کند.
۳ـ اولیگارشی (حکومت اغنیاء و ثروتمندان) کسانی که دارای تمکن مالی، پول، زمین
۴ـ دموکراسی (حکومت آزادمردان یا مردم بر مردم)
۵ـ اتوریته: حکومت استبدادی که میتواند فرد باشد یا گروه. مثل کودتا اگر اتفاق بیفتد گروهی است.

۲-۲۰-۲- نظامهای رسانهای :

الف ـ نظام رسانهای اقتدارگرایانه یا آمرانه : حاکمیت پیش از آنکه مجرم به دادگاه برده شود مجازات انجام میشد. کلیساها پیوند نزدیک با حاکمیت و پادشاهان داشتند و ازیکدیگر پشتیبانی میکردند.
ویژگیها :
۱ـ از نظر تاریخی طولانیترین و از نظر جغرافیایی گستردهترین سبک نظام رسانهای است.  ۱۹۵۰ شروع و تا دو قرن ادامه پیدا میکند.
۲ـ حمایت نشر از منبع قدرت
۳ـ انحصار (مثلاً چاپ را حکومت به دست کلیسا داده بود و دخالت نمیکرد و اجازه شد و نمود و توسعه به کلیسا داده شده بود و اگر کلیسا اجازه نمیداد کسی نمیتوانست کتابی بنویسد)
۴ـ صدور اجازه چاپ
۵ـ تعقیب و بازداشت قبل از صدور حکم دادگاه
۶ـ روشهای غیرمستقیم کنترل
ب ـ نظامهای رسانهای آزادیگرا : جان لاک منادی تفکر آزادی انسان است.
کارکردهای رسانه : ۱ـ آگاهیکردن ۲ـ سرگرمی ۳ـ فروش هرچه بیشتر با آگهیهای بازرگانی
ویژگیها :
۱ـ آزادی از هرگونه کنترل و نظارت دولت (قرن ۱۸ ـ ۱۷)
۲ـ تعدد رسانهها (فقط منحصر به چاپ کتاب نباشد و تنوع وجود داشته باشد و با تنوع اخبار مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهند.)
۳ـ مردم هدف رگبار اطلاعات و عقاید قرار گرفتند (نظریه گلولهای است ـ مردم آمار و اطلاعات و اخبار زیادی رویشان بریزد که مردم نتوانند درست فکر کنند که منفی است)
۴ـ پذیرش مالکیت بخش خصوصی بر وسایل ارتباط جمعی
۵ـ رسانه تبدیل به نهادهای سیاسی با وظیفه مراقبت (نظارتی) از دولت شود.
۶ـ گردش و جریان آزاد اطلاعات (وقتی رسانهها متعدد شدند هرکدام موضوع موردنظر خود را به عنوان اولین پیداکننده موضوع آن را انتقال دهد و اطلاعات با این اوصاف افزایش مییابد)
 پ ـ نظام رسانهای مسئولیت اجتماعی : قرن ۲۰ ـ ۱۹
علل پیدایش : ۱ـ تحولات تکنولوژیک و صنعتی و تأثیر آن بر رسانهها ۲ـ بروز نارضایتی و ابراز انتقادات علیه نظام آزادیگرا
ویژگیها :
۱ـ فراهمآوردن گزارش حقیقی، جامع و هوشیارانه از وقایع زندگی مردم به شکل قابل فهم و درک برای آنها
۲ـ ایجاد عرصهای برای مبادله عقاید و اعتقادات ۳ـ رسانهها منعکسکننده گروههای تشکیلدهنده جامعه هستند.
۴ـ مسئولیت رسانهها تنها در قبال اهداف و ارزشهای جامعه است.
۵ـ دسترسی کامل به آگاهیهای روز
۶ـ مراقبت از حقوق فردی یا تمایز بین آزادی و سوء استفاده از آزادی (با آزادی رسانه، آزادیهای فردی را از بین نبریم)
ت ـ نظامهای رسانهای انقلابی :
پایهگذار نظام رسانهای انقلابی لنین است وی معتقد است از وسایل ارتباط جمعی به منظور براندازی دولت و یا حاکمان فاقد مشروعیت میتوان استفاده کرد. این رسانهها عبارتنداز : دستنوشتهها ـ شبنامهها ـ نوارهای کاست و مراکز پخش رادیویی
ویژگیهای نظام رسانهای انقلابی :
۱ـ تعهد و وفاداری به دولت اصلاً وجود ندارد.
۲ـ زیرزمینی بودن (غیرقانونی) بودن رسانه است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.