نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

تئوری شبکه… 23
2-2-2……………………………………………………………………………………………………….. سلامت روان. 29
2-2-2-1عوامل مؤثر بر سلامت روان. 30
1.1.2.2.2سن و سلامت روان:. 30
جوانان و سلامت روان. 30
2.1.2.2.2پایگاه اجتماعی- اقتصادی و سلامت روان. 31
3.1.2.2.2شغل و سلامت روان. 32
4.1.2.2.2تأهل و سلامت روان. 33
2-2-2-2نظریه های سلامت روان. 34
1.2.2.2.2سلامت روان از دید گاه جامعه شناسی.. 34
2.2.2.2.2دیدگاههای روانشناسی:.. 34
دیدگاه روانکاوی.. 34
دیدگاه گشتالتی.. 34
دیدگاه انسان گرایی.. 35
دیدگاه روانی، اجتماعی،زیستی.. 35
دیدگاه شناختی: 37
2-3      ادبیات تجربی تحقیق.. 37

پایان نامه

2-3-1                                                                         پیشینه تحقیق در ایران(سوابق پژوهشی داخلی) 37
2-3-2                                                   پیشینه تحقیق درکشورهای خارجی (سوابق پژوهشی خارجی) 39
4-2      چارچوب نظری تحقیق.. 40
2-4-1                                                                                                                   فرضیات پژوهش… 43
3       فصل سوم: روش تحقیق.. 46
3-1      مقدمه : 46
3-2      روش پژوهش…. 46
3-3      جمعیت مورد مطالعه. 47
4-3      روش نمونه گیری و حجم نمونه آماری.. 48
3-5      واحد پژوهش…. 49
3-6      روش جمع آوری داده ها 49
3-7      ابزار پژوهش و اعتبار و روایی.. 49
3-7-1  پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل: 49
3-7-2  پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ: 51
8-3      روش تجزیه و تحلیل داده ها 53
3-9      تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش…. 54
3-9-1  جوان54
3-9-2  حمایت اجتماعی.. 55
3-9-3  سلامت روان: 58
نشانه های جسمانی(شکایات جسمانی) 58
اضطراب و بی خوابی 59
اختلال در کارکرد اجتماعی.. 60
افسردگی………. 61
3-9-4  میزان تحصیلات… 61
3-9-5  میزان درآمد ماهیانه62
3-9-6  جنس…. 62
3-9-7  وضعیت تاهل.. 62
4       فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات… 65
4-1      مقدمه. 65

یک مطلب دیگر :

4-2      آمار توصیفی.. 66
4-2-1  توزیع فراوانی جنسیت… 66
4-2-2  توزیع فراوانی سن.. 67
4-2-3  توزیع فراوانی تحصیلات… 68
4-2-4  توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 69
4-2-5  توزیع فراوانی درآمد70
4-2-6  توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 71
4-2-7  توزیع فراوانی سمت شغلی.. 72
4-2-8  توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی.. 73
4-2-9  توزیع فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران74
4-2-10   توزیع فراوانی وابستگی……………………………….   75
4-2-11   توزیع فراوانی راهنمایی و اطلاعات………………..76
4-2-12   توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش…. 77
4-2-13   توزیع فراوانی انسجام اجتماعی……………………..   78
4-2-14   توزیع فراوانی اطمینان از ارزشمندی……………….. 79
4-2-15   توزیع فراوانی حمایت اجتماعی……………………..   80
4-2-16   توزیع فراوانی نشانه های جسمانی………………….   81
4-2-17   توزیع فراوانی اضطراب و بی خوابی………………   82
4-2-18   توزیع فراوانی اختلال در کارکرد…………………..  83
4-2-19   توزیع فراوانی افسردگی…………………………………..   84
4-2-20   توزیع فراوانی سلامت روان…………………………… 85
4-3      آمار استنباطی.. 86
4-3-1  بررسی فرضیه شماره یک… 86
4-3-2  بررسی فرضیه شماره دو102
4-3-3  بررسی فرضیه شماره سه104
4-3-4  بررسی فرضیه شماره چهار106
4-3-5  بررسی فرضیه شماره پنج.. 108
4-3-6  بررسی فرضیه شماره شش…. 111
4-3-7  بررسی فرضیه شماره هفت… 113
4-3-8  بررسی فرضیه شماره هشت… 115
5       فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات… 119
5-1      مقدمه: 119
5-2      نتایج پژوهش…. 119
5-2-1  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره یک… 119
5-2-2  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره دو120
5-2-3  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره سه121
52-4   نتایج به دست آمده از فرضیه شماره چهار121
5-2-5  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره پنج.. 122
5-2-6  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره شش…. 122
5-2-7  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هفت… 123
5-2-8  نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هشت… 123
3-5      پیشنهادات پژوهش…. 124
5-3-1                                                                                                                پیشنهادات کاربردی.. 124
5-3-2                                                                                                               پیشنهادات پژوهشی.. 125
5-4      محدودیتهای پژوهش…. 125
    پیوست های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….127
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..128
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..130
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..131
     چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..136

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*