نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان …

2-2-2) تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………… 43
2-2-3) شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………… 45
2-2-4) سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی و عوامل مؤثر در حفظ فرهنگ سازمانی…………………… 46
2-2-5) کارکردهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. 47
2-2-6) انواع فرهنگ های سازمانی……………………………………………………………………………. 48
2-2-7) مدل های فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………….. 50
2-2-8) بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………. 57
2-2-9) ویژگی های فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………. 58
2-2-10) توصیف فرهنگ چهارگانه سازمانی……………………………………………………………….. 60
2-2-11) تغییر فرهنگ در سازمان ها…………………………………………………………………………. 61
بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………. 64
2-3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 65
2-3-2) تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………… 66
2-3-3) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………… 69
2-3-4) انواع رفتار شهروندی در سازمان…………………………………………………………………….. 69
2-3-5) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب نظران………………………………………… 70
2-3-6) ویژگی­های رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………….. 75
2-3-7) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………. 77
2-3-8) پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………. 79

پایان نامه

2-3-9) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………. 81
2-3-10) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….. 83
2-3-11) سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………….. 84
بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 88
2-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………… 88
2-4-2) تحقیقات انجام شده خارج از کشور…………………………………………………………………. 92
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 96
3-2) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 97
3-2-1) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………… 97
3-3) روش و ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………… 98
3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………… 98
3-4-1) روایی………………………………………………………………………………………………………. 98
3-4-2) پایایی………………………………………………………………………………………………………. 99
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….. 100
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 102
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 103
4-3) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق………………………………………………………………………….. 110
4-4) بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………….. 120
4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………….. 120
4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………… 121
4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………… 122
4-5) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………… 123
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 127
5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… 127
5-2-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….. 127
5-2-2) توصیف متغیر عدالت سازمانی……………………………………………………………………….. 127

یک مطلب دیگر :

5-2-3) توصیف متغیر جمع گرایی…………………………………………………………………………….. 127
5-2-4) توصیف متغیر احترام……………………………………………………………………………………. 128
5-3) نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………. 128
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………………. 130
5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………………………………………………………………………. 132
5-6) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 132
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 133
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………. 139
فهرست جداول
جدول 2-1) ابعاد و مؤلفه های عدالت سازمانی……………………………………………………………… 18
جدول 2-2) مدل های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………….. 56
جدول شماره 3-1) آلفای کرانباخ……………………………………………………………………………….. 100
جدول 4-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………….. 103
جدول 4-2) توصیف متغیر عدالت سازمانی…………………………………………………………………… 104
جدول 4-3) توصیف متغیر عدالت توزیعی……………………………………………………………………. 105
جدول 4-4) توصیف متغیر عدالت رویه ای…………………………………………………………………… 106
جدول 4-5) توصیف متغیر عدالت تعاملی…………………………………………………………………….. 107
جدول 4-6) توصیف متغیر جمع گرایی……………………………………………………………………….. 108
جدول 4-7) توصیف متغیر احترام………………………………………………………………………………. 109
جدول 4-8) علایم به کار رفته در مدل………………………………………………………………………… 110
جدول 4-9) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر برونزای تحقیق است.. 113
جدول 4-10) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق(فرهنگ سازمانی) 116
جدول 4-11)شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق (رفتار شهروندی سازمانی)         119
جدول 4-12) شاخص های معنی داری و برازش مدل…………………………………………………….. 122
فهرست نمودار
نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………. 103
نمودار 4-2) هیستوگرام متغیر عدالت سازمانی……………………………………………………………….. 104
نمودار 4-3) هیستوگرام متغیرعدالت توزیعی…………………………………………………………………. 105
نمودار 4-4) هیستوگرام متغیرعدالت رویه ای………………………………………………………………… 106
نمودار 4-5) هیستوگرام متغیرعدالت تعاملی………………………………………………………………….. 107
نمودار 4-6) هیستوگرام متغیر جمع گرایی…………………………………………………………………….. 108
نمودار 4-7) هیستوگرام متغیر احترام……………………………………………………………………………. 109
نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا در حالت اعداد استاندارد……………………………. 111
نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا در حالت اعداد معنی داری…………………………. 112
نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا (فرهنگ سازمانی) در حالت اعداد استاندارد…. 114
نمودار 4-11) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (فرهنگ سازمانی) در حالت اعداد معنی داری 115
نمودار 4-12) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (فرهنگ سازمانی)در حالت اعداداستاندارد….. 117
نمودار 4-13)مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (رفتار شهروندی سازمانی) در حالت اعداد معنی داری…. 118
نمودار 4-14) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)………………………………………………………… 120
نمودار 4-15) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)……………………………………………… 121
فهرست اشکال
شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………. 9
شکل 2-1) عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی ادراک شده…………………………………………………….. 30
شکل 2-2) تأمل مستمر ساختار سازمانی با رفتارهای مؤید و توسعه دهنده عدالت سازمانی……….. 41
شکل 2-3) سطوح فرهنگ سازمانی شاین…………………………………………………………………….. 47
شکل 2-4) مدل دنیسون…………………………………………………………………………………………… 50
شکل 2-5) مدل هندی…………………………………………………………………………………………….. 53
شکل 2-6) توصیف فرهنگ سازمانی کامرون و کویین…………………………………………………….. 61
شکل 2-8) مدل ارگان……………………………………………………………………………………………… 72
چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*