نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی …

2-1-3-1   ERP و فرهنگ سازمانی.. 10

2-1-3-2  ERP و فرآیندهای سازمانی.. 10

2-1-3-3  ERP و تکنولوژی.. 11

2-1-3-4  ERP و تصمیم گیری مدیریت.. 11

2-1-4  مزایای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی.. 12

2-1-5  معایب سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی.. 14

2-1-6 ارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان. 15

2-2   یکپارچگی اطلاعات.. 18

2-2-1  مقدمه. 18

2-2-2  چالش‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی.. 18

2-2-3  اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﮐﻼن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ 20

2-3 هوش تجاری.. 22

2-3-1  مقدمه. 22

2-3-2  تاریخچه هوشمندی كسب و كار 23

2-3-3  تعاریف هوشمندی كسب و كار 24

2-3-4  نیازهای هوشمندی كسب وكار 24

2-3-5 ضرورت هوشمندی كسب و كار 25

2-3-6  ﻓﺮآﻳﻨﺪ هوشمندی  ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر 26

2-3-7  یکپارچگی برنامه های مختلف در زمینه هوشمندی کسب وکار 28

پایان نامه

2-3-8 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ.. 30

2-4  تکنیک های رتبه بندی.. 33

2-4-1  الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 33

2-4-2 AHP فازی.. 34

2-4-3 مدل تصمیم گیری چند هدفه جدید فازی.. 36

2-4-4  روش فازی  TOPSIS. 38

2-5 پیشینه مطالعات.. 41

2-5-1  مطالعات داخلی.. 41

2-5-2  مطالعات خارجی.. 45

فصل سوم: روش تحقیق.. 48

3-1  مقدمه. 49

3-2  فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. 51

3-3 مفاهیم و تعاریف فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش آنالیز توسعه  51

3-4 تعیین نرخ سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. 53

3-4-1  اعداد فازی.. 54

3-5  تکنیک تاپسیس فازی.. 56

3-6-نحوه تعریف پارامترها و توسعه فازی مقیاس ساعتی.. 60

3-7  تعیین مناسب بودن مجموعه‏ی متغیرها در ماتریس همبستگی جهت تحلیل عاملی   61

3-7-1 پیش‏فرض‏های تحلیل عاملی.. 62

3-7-2 مراحل انجام تحلیل عاملی.. 63

3-7-3 استخراج عامل‏ها 63

3-7-4 استخراج مجموعه‏ی اولیه عامل. 64

3-7-5 بهترین عامل‏ها 64

3-8 پایایی و روایی.. 66

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 68

4-1  مقدمه. 69

4-2   تحلیل فازی.. 70

4-2-1- محاسبه اولویت وزن‌ها 72

4-2-2  محاسبه سازگاری.. 72

یک مطلب دیگر :

4-2-3  تعیین شاخص ومعیارهای مدل. 73

4-3  تجزیه وتحلیل عوامل. 79

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.. 84

5-1  نتایج. 85

5-2 پیشنهادات.. 89

پیوست.. 92

فهرست مراجع. 98

 

 

فهرست جداول

جدول 2- 1 مسیر تاریخی ERP. 10

جدول 2- 2 یکپارچه کردن اطلاعات حوزه های مختلف کاری.. 29

جدول 3- 1 پارامترهای تابع ویژگی اعداد فازی.. 61

جدول 4- 1 مقیاس‌های اندازه گیری مقایسه زوجی(مقیاس ساعتی) 70

جدول 4- 2 مقیاس‌های اندازه گیری مقایسه زوجی(ارزش مقیاس) 71

جدول 4- 3 مقدار RI 72

جدول 4- 4 ماتریس مقایسات زوجی شاخص های اصلی.. 76

جدول 4- 5 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص هایC1 76

جدول 4- 6 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C2. 77

جدول 4- 7 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C3. 77

جدول 4- 8 ماتریس مقایسه زوجی مربوط به زیر شاخص های C4. 77

جدول 4- 10 اولویت و نسبت سازگاری.. 78

جدول 4- 11 ماتریس اولیه عوامل. 80

جدول 4- 12  ماتریس دوران یافته. 81

جدول 4- 13 ساختار عوامل جابجا شده واریماکس شاخصها 82

جدول 5- 1 عوامل اصلی موفقیت ERP,BI 86

 

فهرست اشکال

شکل 2- 1 عدد فازی زنگوله ای 35

شکل 3- 1 شمای مسیر تحقیق.. 50

شکل 3- 2 نمایش عدد فازی مثلثی.. 55

شکل 4- 1 درخت سلسله مراتبی 75

 

فهرست نمودارها

نمودار 2- 1 عدد فازی زنگوله ای..

نمودار 4- 1 درخت سلسله مراتبی..

چکیده

سازمان‌های امروزی در جهت جهانی شدن رقابت می‌کنند كه این رقابت به سطوح بی سابقه ای منجر شده است. در این میان بررسی نقش وجود اطلاعات یکپارچه و همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به عنوان سامانه بلوغ یافته اطلاعات مدیریتی در سازمان بر پیاده سازی هوش تجاری  حائز اهمیت می باشد .  سؤال اصلی این است که آیا یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان بر روند و گام‌های مختلف پیاده سازی هوش تجاری در سازمان موثر است ؟ اگر یکپارچگی اطلاعاتی و وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  بر پیاده سازی هوش تجاری موثر است این تأثیر از چه طریقی  و با چه ساز وکاری صورت می‌گیرد؟

برای این منظور شاخص‌های اصلی شناسایی و با توجه به ادبیات موضوع دسته بندی شدند. این دسته بندی به تأیید افراد خبره سازمان رسید و عواملی که مناسب نبودند تصحیح و یا حذف شدند. عوامل موفقیت جهت بررسی ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ عوامل موثر برپیاده سازی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮش ﺗﺠﺎری بادرنظر گرفتن پیاده سازی اولیه یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی ومتعاقب آن یک سیستم برنامه ریزی سازمانی ، از  4 ﻣﻌﻴـﺎر و17 زیر معیار ﺗـﺸﻜﻴﻞ گردید. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟـﺪاول ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺗﻌــﺎﻣﻼت ومیزان واﺑــﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜــﺮدآنها مورد بررسی قرارگرفت و ماتریس مقایسات زوجی برای شاخص ها و زیر شاخص ها  تشکیل گردید.
1-1 بیان مسئله

سازمان‌های امروزی در جهت جهانی شدن رقابت می‌کنند كه این رقابت به سطوح بی سابقه ای منجر شده است. بازارهای رقابت جهانی و سازمان‌ها به یافتن راه حل‌های كاری بهتر با ساختارهای انعطاف پذیر و قابل اطمینانی نیاز دارند. بسیاری از زیر ساختارهای سازمانی و تشكیلاتی توسط سیستم‌های اطلاعاتی توانمندتر شده‌اند. با اداره مؤثرتر این فرایندها مزایای رقابتی می‌توانند از طریق كاهش هزینه، افزایش تولید و بهبود سرویس دهی مشتریان حاصل شوند. (آقایی، 1390)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*