نگرش دبیران نسبت به تاثیر انواع دورهای کوتاه مدت ضمن خدمت بر توانایی های شغلی آنان

رشد سازمان ها را پدید آورد . در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز ، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانها می گردد ، نیروی انسانی با کیفیت خلاق و پویاست از این رو در عصر حاضر ، منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده ترین دارایی نامشهود قلمداد دانست ( طبرسا و احدیان ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۴ ) .

از آنجا که نیروی انسانی کارامد ، باارزشترین منبع هر سازمان به حساب می آید قسمت اعظم سرمایه از آنجا که نیروی انسانی کارامد ، باارزشترین منبع هر سازمان به حساب می آید قسمت اعظم سرمایه گذاری ها معطوف به نیروی انسانی گردیه است . مهم ترین ابزاری که در این منظور مورد استفاده قرار می گیرد آموزش است که با هدف ارتقا کیفی سطح مهارت ، دانش ، و نگرش موجب توانمندی افراد در ایفای وظایف خود و کامیابی سازمان ، مورد استفاده قرار می گیرد . ( خراسانی و حسن زاده بارانی کرد ، ۱۳۸۶ ، ص ۴۰ ) .
اهمیت این امر تا آنجا است که مطابق استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ بایستی روشها اجرایی برای مدیریت تحصیلات آموزش و شایستگی کارکنان تعیین و مدون شده به اجرا در آمده و نگهداری شود تا بدین وسیله توسعه نظام مندی در شایستگی افراد ایجاد شود . سازمان باید نیازهای آموزشی را شناسایی نموده ، امکانات آموزشی را فراهم آورده و اثر بخشی آن را را ارزیابی نماید . این امر تضمین می کند که کلیه فعالیتهای تاثیر گذار بر کیفیت محصول و خدمات ، توسط افراد شایسته انجام شود . ( قلیچ لی ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۵۴ )

مطلب دیگر :

از این رو سازمان باید زمینه رشد و توسعه دانش کارکنان خویش را فراهم کرده و بسترهای مناسبی را در این زمینه ایجاد کند . این کار در ابتدا با برگزاری کلاس ها و جلسات توجیهی جهت آشنایی با فرایندهای کاری سازمان و کلاس های آموزشی ، دانش و اطلاعات کارکنان روز آمد می شود تا آنها بتوانند با ترکیب اطلاعات و تجربیات کاری ، دانش و توانمندی خود را ارتقاء  دهند . در این راستا توجه به امر آموزش در راستای افزایش توانمندیهای کارکنان برای سازمان ها دارای اهمیت بسیار می باشد . بدین تریب ، با توجه به اهمیت امر آموزش در سازمان ها ، در این مقاله به بحث ضرورت آموزش کارکنان بخصوص کتابداران و ضرورت بررسی برنامه های آموزشی در سازمان پرداخته می شود .    

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*