هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

پایان نامه

با موضوع :

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقــدمه

یکی از ارکان اصلی در هر رساله ای در نظرگرفته مقدمه ای درخور و متناسب با موضوع پایان نامه می باشد . بنابراین در این قسمت از پایان نامه به بیان جزئیات قابل بحث پرداخته خواهد شد که به صور ذیل تقسیم شده اند :

الف ) طرح مسأله

مطلب دیگر :

ب ) پرسش های اصلی و فرضیات

ج ) روش تحقیق

د ) سازماندهی تحقیق

هـ) اهداف تحقیق

الف ) طرح مسأله :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*