هنر-نقاشی درباره سفالینه های شوش

3-6 بینش اساطیری ……………………………………………………………………………………………………………..21
3-7 باورهای آئینی …………………………………………………………………………………………………………….24
3-8شوش تاریخی …………………………………………………………………………………………………………….27
3-9شوش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………….30
10-3موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………………………………………31
3-11رابطه نقوش مذکور با دین ……………………………………………………………………………………………………………………..35
3-21مذهب شوش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
3-13مهمترین خدایان شوش ………………………………………………………………………………………………………………………….37
3-14 نمادهای خدایان روی سفالینه ها ……………………………………………………………………………………………………………40
3-15مراسم مذهبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-16آداب تدفین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
17-3معیشت مردم شوش در عهد قدیم…………………………………………………………………………………………………………….44
3-18فهرست آثار بدست آمده از شوش …………………………………………………………………………………………………………..48

فصل چهارم بررسی فرم سفالهای شوش…………………………………………………………………………………………………………51
4-1معابد شوش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………52
4-3 تزئینات بنا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
4-3-1 تزئینات بیرونی بنا …………………………………………………………………………………………………………………………….54
4-3-2تزئینات درونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………56
4-4شرح کاخ داریوش در شوش …………………………………………………………………………………………………………………….56
5-4 ملحقات کاخ شوش و باغهای آن …………………………………………………………………………………………………………….60
4-6کاخ هخامنشی شاور………………………………………………………………………………………………………………………………..61 4-7شکل ظروف ………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
4-71-ظروف کروی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
4-72-ظروف مخروطی ………………………………………………………………………………………………………………………………….64
4-73-ظروف بیضوی …………………………………………………………………………………………………………………………………….65
4-74-ظروف استوانه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-8ظروف ترکیبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-9 برش تشکیل دهنده فرمهای ساده و فرم های ترکیبی …………………………………………………………………………………..68

4-9-1برش فرم های دایره ای ………………………………………………………………………………………………………………………..68
4-9-2برش فرم های بیضوی………………………………………………………………………………………………………………………….69
4-9-3برش فرم های مخروطی……………………………………………………………………………………………………………………….70
4-9-4برش فرم های استوانه ای………………………………………………………………………………………………………………………71
4-10کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-10-1ظروف برای استفاده روزمره…………………………………………………………………………………………………………………72
4-10-2ظروف برای انبار کردن مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………….77.
4-10-3ظروف آئینی………………………………………………………………………………………………………………………………………79

فصل پنجم مفهوم نقوش سفالینه های منقوش شوش ……………………………………………………………………………………….81
5-1خصوصیت سفالهای منقوش شوش اول و دوم ……………………………………………………………………………………………82
5-2 انواع نقوش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
5-3نگاهی به خورشید، مار، ماه، درخت ، پرنده از دیدگاه اسطوره ……………………………………………………………………85
5-4نقش مار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
5-5نقش ماه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
5-6نقش درخت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
5-7نقش پرنده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
5-8بررسی نقوش سفالینه های شوش ……………………………………………………………………………………………………………..90
5-8-1نقوش جانوری…………………………………………………………………………………………………………………………..90
5-8-1-1 بز کوهی ……………………………………………………………………………………………………………………………..90
5-8-1-2مار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….92.
5-8-1-3ماهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-8-1-4پرنده………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
5-9نقوش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………95..
5-9-1 آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
5-9-2 درخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….95..
5-9-3کوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………96..
5-9-4زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………97.
5-10خورشید……………………………………………………………………………………………………………………………………………..98.
5-11ماه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
5-12انسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
5-13خطوط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
5-13-1خط ساده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….103
5-13-2خط شکسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………103
5-13-3خط متقاتع………………………………………………………………………………………………………………………………………104
5-14اشکال هندسی……………………………………………………………………………………………………………………………..104
5-14-1مربع …………………………………………………………………………………………………………………………………….105

5-14-2مثلث ……………………………………………………………………………………………………………………………………105
5-14-3دایره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

فصل ششم : رابطه فرم و نقوش سفالینه ها …………………………………………………………………………………………………..107
6-1رابطه نقوش با عملکرد ظرف ………………………………………………………………………………………………………………….108
6-2 ارتباط فرم نقوش با فرم سفالینه ها …………………………………………………………………………………………………………311
6-3 نقش پرندگان گردن دراز ………………………………………………………………………………………………………………………711

فصل هفتم : نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..120
7-1نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123
ضمائم
فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                   صفحه

شکل3-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
3-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
3-3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
3-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
3-5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-10……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-11……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-12……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-13……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-14……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-15……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-16……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
3-17……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-18……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-19……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-20……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-21……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-22……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-23……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-24……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-25……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
3-26……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

یک مطلب دیگر :

4-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
4-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
4-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
4-9-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
4-9-2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
4-9-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
4-9-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-10……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
4-11……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-12……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-13……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-14……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-15……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-16……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-17……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-18……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-19……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
4-20……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
4-21……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
4-22……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
4-23……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
4-24……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
4-25……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
4-26……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
4-27……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
4-28…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
4-29……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
4-30……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
4-31……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-32……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80

5-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
5-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
5-3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
5-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
5-5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
5-6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
5-7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
5-8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
5-9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95
5-10……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
5-11……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
5-12……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
5-13……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
5-14……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
5-15……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
5-16……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
5-17………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
5-18………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
5-19………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
5-20………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
5-21………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
5-22………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
5-23………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
5-24………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
5-25………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*