پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

2.الاهیات در دسترس بودن. 11

توجه به مردم حتی در سخت ترین شرایط: 11

زن مستحاضه و دختر مرده: 11

متبرک کردن کودکان با وجود مشغله: 13

3.الاهیات پاسخگویی.. 13

4.الاهیات مراقبت.. 14

جایگاه اخلاق در مراقبت: 15

پایان نامه

نقش دلسوزی در مراقبت: 16

5.الاهیات حساسیت.. 17

6.الاهیات اطاعت.. 17

پاسخگویی به نیاز دردمندان: 18

7.الاهیات شهادت دادن. 19

8.الاهیات خدمتگزاری.. 20

مسیح الگوی خدمت: 21

9.الاهیات عشق.. 21

10.الاهیات رودر رویی.. 22

تسامح در رویارویی با خطای دیگران: 23

رعایت شرایط بیمار در رویارویی: 24

11.الاهیات تجدید (قوا) 25

فصل دوم: مسأله شر و پاسخ های آن. 27

مسأله شر. 28

1.مسأله منطقی شر    28

پاسخ به مسأله منطقی شر. 30

1)دفاع مبتنی بر اختیار: 30

2)عدمی بودن شر    31

3)شرور، لازمه خیرهای برتر    32

  1. مسأله قرینه‌ای شر. 33
  2. یک مطلب دیگر :
  3. چرا باید بر روی چند کلمه کلیدی تمرکز کنید؟

پاسخ به مسأله قرینه ای شر: 34

1)تئودیسه پرورش روح      35

2)تئودیسه نیاز انسان    36

  1. مسأله اگزیستانی شر. 37

تبیین مسأله. 38

پرسش ها در مسأله اگزیستانسی شر. 40

پاسخ به مسأله اگزیستانسی شر. 42

1.پاسخ از راه معانی رنج.. 42

2.پاسخ از راه مراقبت‌های شبانی.. 43

فصل سوم: مراقبت‌های شبانی.. Error! Bookmark not defined.

1.یادآوری مراقبت و همراهی خدا با بندگان: Error! Bookmark not defined.

2.به تصویر کشیدن عشق خدا: Error! Bookmark not defined.

3.به کار بستن زبان عواطف: Error! Bookmark not defined.

4.گوش دادن فعال: Error! Bookmark not defined.

5.تصحیح تصورات نادرست دربارة رنج: Error! Bookmark not defined.

6.ترویج باورها و رفتارهای درست دربارة رنج: Error! Bookmark not defined.

7.یادآوری رنج و درد دیگران به خصوص بزرگان و قدیسان: Error! Bookmark not defined.

8.حفظ ایمان و اعتماد به خدا: Error! Bookmark not defined.

9.راهکارهایی برای اجابت دعا: Error! Bookmark not defined.

10.تأکید بر آیین تدهین بیماران و محتضران: Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: Error! Bookmark not defined.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*