پردیس دریایی منطقه ژئوپارک قشم با تأکید بر …

1-8-1- ریشه واژه پردیس…………………………………………………………….. 8

1-8-2- ریشه واژه بیونیک……………………………………………………………. 8

1-8-3- ریشه واژه ژئوپارک………………………………………………………….. 8

1-9- روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………….. 8

1-9-1- نوع روش تحقیق………………………………………………………………. 8

1-9-2- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………….. 9

1-9-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………… 9

1-10- معرفی محدوده موردنظر………………………………………………………….. 9

1-11- ساختار فصول…………………………………………………………………….. 12

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………….. 14

2-2- واژه باغ در گذر زمان………………………………………………………………. 14

عنوان                                                                                           صفحه

2-2-1- پردیس و هنری با نام باغ سازی…………………………………………….. 16

2-2-2- پیشینه تاریخی باغ در ایران…………………………………………………. 16

2-2-3- ضرورت وجود آب در پردیس………………………………………………. 17

2-3- مفهوم واژه بیونیک…………………………………………………………………. 20

2-3-1- معماری بیونیک………………………………………………………………. 21

2-3-2- مزایای معماری بیونیک……………………………………………………… 23

2-3-3- صاحب نظران و پیشگامان حوزه بیونیک……………………………………. 23

2-3-3-1- گرگ لین……………………………………………………………….. 23

2-3-3-2- ورنر ویلینسکی………………………………………………………… 24

2-3-3-3- خاویر جی. پیوز و ماریا رزا سرورا………………………………….. 25

2-3-4- طبیعت و ساختارهای بیونیکی پایدار از دید صاحب­نظران………………….. 26

2-4- ژئوپارک…………………………………………………………………………….. 30

2-4-1- ژئوپارک در جهان……………………………………………………………. 31

2-4-2- ژئوپارک در ایران……………………………………………………………. 32

2-4-3- ژئوسایت………………………………………………………………………. 32

2-5- تعاریف توریسم…………………………………………………………………….. 32

2-5-1- ژئوتوریسم……………………………………………………………………. 33

2-5-1-1- تعاریف ژئوتوریسم…………………………………………………….. 34

2-5-1-2- تاریخچه ژئوتوریسم……………………………………………………. 34

2-5-1-3- ژئوتوریسم زیر مجموعه توسعه پایدار………………………………… 35

2-5-1-4- ژئوتوریسم در ایران…………………………………………………… 35

2-5-1-5- مزیت ژئوتوریسم و ژئوپارک ها در جامعه…………………………… 36

2-5-1-6- عوامل تهدیدکننده ژئوتوریسم و ژئوپارک ها………………………….. 38

2-5-1-7- اکوتوریسم……………………………………………………………… 38

2-5-1-8- تعاریف اکوتوریسم…………………………………………………….. 39

2-5-1-9- تاریخچه اکوتوریسم……………………………………………………. 39

2-5-1-10- گونه های اکوتوریسم…………………………………………………. 40

2-5-1-11- رشد صنعت اکوتوریسم………………………………………………. 40

2-5-1-12- صنعت اکوتوریسم ایران…………………………………………….. 40

2-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………. 41

عنوان                                                                                    صفحه

 فصل سوم: تجارب ایران و سایر کشور های جهان

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………… 43

پایان نامه

3-2- نمونه های موردی مراکز زیست دریایی…………………………………………… 43

3-2-1- مرکز علمی کویت  “The Scientific Center”………………………… 44

3-2-2- آکواریوم Silverton Las Vegas””……………………………………… 45

3-2-3- مرکز “Sea life” آلاسکا…………………………………………………… 46

3-2-4- آکواریوم “Genoa”………………………………………………………… 48

3-2-5- موزه “wonders of wild life”…………………………………………. 48

3-2-6-  آکواریوم “New England”……………………………………………… 49

3-2-7- آکواریوم لیسبون پرتغال…………………………………………………….. 50

3-2-8- نمونه های خارجی دیگر……………………………………………………. 51

3-2-8-1- دنیای اقیانوسی گوانگ جو……………………………………………… 52

3-2-8-2- پارک طبیعت کوالاسلانگر……………………………………………… 53

3-3- نمونه های داخلی…………………………………………………………………… 54

3-3-1- آکواریوم کیش………………………………………………………………… 54

3-3-2- پارک طبیعت پردیسان……………………………………………………….. 55

3-4-  نمونه های موردی ساختمان بیونیک………………………………………………. 56

3-4-1- ساختمان سنجاقک…………………………………………………………….. 56

3-4-2- ساختمان ضد دود……………………………………………………………… 58

3-4-3- زنتروم پل کلی………………………………………………………………… 60

3-5-  تحلیل سه نمونه ی موردی………………………………………………………… 60

3-5-1-  تحلیل مرکز علمی کویت……………………………………………………. 61

3-5-2-  تحلیل آکواریوم لیسبون پرتغال……………………………………………… 63

3-5-3-  تحلیل نمونه بیونیکی: استادیوم المپیک بیجینگ پکن………………………. 66

3-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………. 68

فصل چهارم: تحلیل سایت موردنظر و ارائه آلترناتیو

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. 70

4-2- بررسی و شناخت بستر طرح………………………………………………………. 70

4-2-1- آشنایی با خلیج فارس…………………………………………………………. 70

عنوان                                                                                         صفحه

 4-2-2- مشخصات جغرافیایی جزیره قشم…………………………………………….. 71

یک مطلب دیگر :

4-2-3- مشخصات جغرافیای سیاسی جزیره………………………………………….. 72

4-2-4- مشخصات جغرافیای دریایی جزیره………………………………………….. 72

4-2-4-1- سواحل………………………………………………………………….. 72

4-2-4-2- آکواریوم طبیعى قشم……………………………………………………. 74

4-2-4-3- مرجان ها……………………………………………………………….. 74

4-2-4-4- کرکوسه ها……………………………………………………………… 75

4-2-4-5- دولفین ها……………………………………………………………….. 75

4-2-4-6- لاک پشت ها……………………………………………………………. 75

4-2-4-7- ماهی های زینتى آب هاى اطراف قشم…………………………………. 76

4-2-5- مشخصات جغرافیای طبیعی جزیره………………………………………….. 77

4-2-5-1- آب وهوا و چشمه های جزیره………………………………………….. 77

4-2-5-2- دماى متوسط سالیانه……………………………………………………. 77

4-2-5-3- درجه حرارت آب دریا………………………………………………….. 78

4-2-5-4- میزان شورى آب دریا………………………………………………….. 78

4-2-5-5- میزان بارندگی………………………………………………………….. 78

4-2-5-6- میزان عمق آبهای اطراف جزیره………………………………………. 79

4-2-5-7- بادهای قشم……………………………………………………………… 79

4-2-5-8- چشمه‌هاى جزیره قشم…………………………………………………… 82

4-2-5-9- حیات جانوری جزیره…………………………………………………… 82

4-2-5-10- پرندگان قشم…………………………………………………………… 83

4-2-5-11- پوشش گیاهی قشم…………………………………………………….. 83

4-2-6- مشخصات جغرافیای زمینی…………………………………………………. 84

4-2-6-1- زمین شناسی جزیره قشم………………………………………………… 84

4-2-6-2- پستى و بلندى‌ها…………………………………………………………. 84

4-2-6-3- ژئوپارک جزیره قشم……………………………………………………. 84

4-2-7- مشخصات جغرافیای انسانی…………………………………………………. 88

4-2-8- مشخصات جغرافیای تاریخی………………………………………………… 88

4-2-8-1- وجه تسمیه قشم…………………………………………………………. 88

4-2-8-2- تاریخ قشم……………………………………………………………….. 88

عنوان                                                                            صفحه

 4-2-8-3- آثار تاریخی قشم………………………………………………………… 89

4-2-8-4- معماری سنتی قشم……………………………………………………… 92

4-2-9- قشم و جزایر پیرامونی……………………………………………………….. 94

4-2-9-1- جزیره هنگام……………………………………………………………. 94

4-2-9-2- جزیره لارک……………………………………………………………. 94

4-2-9-3- جزیره هرمز……………………………………………………………. 94

4-2-9-4- جزیره ناز………………………………………………………………. 95

4-3- مکان یابی و تحلیل سایت انتخابی…………………………………… 95

4-3-1- عوامل اثرگذار در مکان یابی پروژه…………………………………………. 95

4-3-2- مراحل مکان یابی و انتخاب سایت پروژه……………………………………. 96

4-3-3- تحلیل از طریق روش (AHP)………………………………………………. 99

4-3-4- تحلیل نهایی محدوده مورد نظر………………………………………………. 100

4-3-5- موقعیت سایت مورد نظر در محدوده ژئوپارک……………………………… 101

4-4- نتیجه گیری………………………………………………………………………… 102

فصل پنجم: تحلیل سایت موردنظر و ارائه آلترناتیو

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………….. 104

5-2- برنامه فیزیکی پردیس دریایی…………………………………………………….. 104

5-2-1- زون اکولوژی……………………………………………………………….. 105

5-2-2- زون بیولوژی………………………………………………………………… 106

5-2-3-زون ژئولوژی………………………………………………………………… 106

5-3- اصول کلی پروژه پردیس دریایی………………………………………………….. 107

5-3-1- بخش دریایی…………………………………………………………………. 107

5-3-2- بخش خشکی…………………………………………………………………. 107

5-4- معیارهای مورد نظر در طراحی پردیس دریایی………………………………….. 107

5-4-1- استفاده از پتانسیل سیالیت آب در طرح کلی بنای پردیس…………………… 108

5-4-2- دسترسی مناسب به بخش ساحلی……………………………………………. 109

5-4-3- هندسه پلانی مجموعه……………………………………………………….. 109

5-4-4- حیطه بندی فضاها…………………………………………………………… 109

5-4-5- سلسله مراتب فضاها و وجود سیالیت فضایی……………………………….. 109

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*