پیشایندهای ارتقای سطح معنویت سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق. ۳

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق. ۵

۱-۴- اهداف ۷

۱-۵- سوال های تحقیق. ۷

۱-۶- روش انجام تحقیق. ۷

۱-۷- قلمرو تحقیق. ۸

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق، معنویت و ارزش‌های اسلامی میباشد. ۸

۱-۷-۲- قلمرو مکانی: دانشگاه سیستان و بلوچستان میباشد. ۸

۱-۷-۳- قلمرو زمانی: دوره زمانی جمع‌ آوری داده‌های تحقیق، از آبان ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴میباشد. ۸

۱-۸- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش. ۸

خلاصه فصل. ۹

  1. فصل دوم. ۱۰

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- بخش اول:  معنویت ۱۲

۲-۲-۱- مفهوم معنویت ۱۲

۲-۲-۲- دو نظرگاه بنیادین و کارکردی به معنویت ۱۳

۲-۲-۳- مدل‌های معنویت ۱۴

۲-۲-۴- معنویت در کار ۱۵

۲-۲-۵- مدل معنویت در کار ۱۷

۲-۲-۶- معنویت در سازمان. ۱۷

۲-۲-۷- سطوح معنویت در سازمان. ۱۹

۲-۲-۸- معنویت و تأثیرات آن بر سازمان. ۲۱

۲-۲-۹- رابطه معنویت و دین. ۲۲

۲-۲-۱۰- گرایش‌های معنوی در قرآن. ۲۳

۲-۲-۱۱- گرایش‌های دینی و معنوی در سازمان. ۲۶

۲-۲-۱۲- تعالی معنوی با تأکید بر نقش آموزه‌های دین. ۲۹

۲-۲-۱۳- چارچوب‌های پرورش معنویت در محیط کار ۳۱

۲-۲-۱۴- پیاده‌سازی معنویت در محیط کار ۳۳

۲-۳- بخش دوم: ارزش‌های اسلامی. ۳۵

۲-۳-۱- مفهوم ارزش ۳۵

۲-۳-۲- مبانی ارزش‌ها از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب ۳۶

۲-۳-۳- ویژگی‌های نظام ارزشی اسلامی. ۳۸

۲-۳-۴- مقایسه مدیریت ارزش‌ها از دیدگاه غرب در مقایسه باارزش‌های اسلامی. ۴۰

۲-۳-۵- آثار ارزش‌های اسلامی در سازمان و تحقق اهداف فردی و سازمانی. ۴۳

۲-۴- بخش سوم:  رابطه معنویت و ارزش‌های اسلامی. ۴۵

۲-۴-۱- معنویت از منظر اسلام. ۴۵

۲-۴-۲- عناصر معنویت ساز اسلامی. ۴۵

۲-۴-۳- تاثیر معنویت در کار با رویکرد اسلامی. ۴۷

۲-۴-۴- پیشایندهای موثر بر ارتقای سطح معنویت اسلامی در سازمان. ۴۸

۲-۵- بخش پنجم:  پیشینه تحقیق. ۶۰

۲-۵-۱- تحقیق‌های داخلی. ۶۰

۲-۵-۲- تحقیق‌های خارجی. ۶۳

چارچوب نظری پژوهش. ۶۷

خلاصه فصل. ۶۸

  1. فصل سوم. ۶۹

۳-۱- مقدمه. ۷۰

۳-۲- نوع تحقیق. ۷۰

۳-۳- روش تحقیق. ۷۰

۳-۴- جامعه آماری ۷۱

۳-۵- نمونه آماری ۷۱

۳-۶- روش نمونه‌گیری ۷۲

۳-۷- تعیین حجم نمونه. ۷۲

۳-۸- ابزار جمع‌ آوری داده‌ها ۷۳

۳-۹- پرسشنامه. ۷۳

۳-۱۰- آزمون روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۴

۳-۱۰-۱- روایی ابزار اندازه‌گیری ۷۴

۳-۱۰-۲- پایایی. ۷۵

۳-۱۱- شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۷۶

۳-۱۲- ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۷۷

خلاصه فصل. ۷۷

  1. فصل چهارم. ۷۸

۴-۱- مقدمه. ۷۹

۴-۲- توصیف داده‌ها ۷۹

۴-۲-۱- اطلاعات جمعیت شناختی نمونه. ۷۹

۴-۳- توصیف متغیرهای پژوهش. ۸۳

۴-۴- تحلیل استنباطی. ۸۴

خلاصه فصل. ۸۹

  1. فصل پنجم. ۹۰

۵-۱- مقدمه. ۹۱

۵-۲- یافته‌های توصیفی. ۹۱

۵-۳- یافته‌های استنباطی. ۹۲

۵-۴- پیشنهادها ۹۳

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته‌های پژوهش. ۹۳

۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای محققین آتی: ۹۶

۵-۵- محدودیت‌ها ۹۶

۵-۵-۱- محدودیت‌های پژوهشی. ۹۶

۵-۵-۲- محدودیت‌های محقق. ۹۷

خلاصه فصل. ۹۷

  1. مراجع. ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها 

 

 


مطلب دیگر :

منابع و ماخذ تحقیق مصرف خودسرانه، صنعت دارو

عنوان جدول                                                                                                                        صفحهجدول ‏۲‑۱- تشابهات دو رویکرد سازمان محور و فرد محور. ۳۴جدول ‏۲‑۲- تفاوت های دو رویکرد سازمان محور و فرد محور ۳۵

جدول ‏۲‑۳- مقایسه معنویت از منظر اسلام و معنویت از منظر غرب ۴۶

جدول ‏۲‑۴- روش های تحقق معنویت در سازمان. ۴۸

جدول ‏۲‑۵- خلاصه تحقیقات داخلی. ۶۵

جدول ‏۲‑۶- خلاصه تحقیقات خارجی ۶۶

جدول ‏۳‑۱- طیف لیکرت ۷۳

جدول ‏۳‑۲-  ابعاد و سوالات پرسشنامه. ۷۴

جدول ‏۳‑۳- ضرایب آلفای کرونباخ. ۷۶

جدول ‏۴‑۱-توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان. ۷۹

جدول ‏۴‑۲- توزیع فراوانی سن کارمندان. ۸۰

جدول ‏۴‑۳- توزیع فراوانی میزان تحصیلات کارمندان. ۸۱

جدول ‏۴‑۴- توزیع فراوانی سابقه کاری کارمندان. ۸۲

جدول ‏۴‑۵- نتایج میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر داده های پژوهش. ۸۳

جدول ‏۴‑۶- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون: تاثیر ابعاد شناسایی شده  بر معنویت سازمانی. ۸۴

جدول ‏۴‑۷- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون: تاثیر مجموعه عوامل شناسایی شده بر معنویت سازمانی. ۸۵

جدول ‏۴‑۸- نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای ابعاد تاثیر گذار بر معنویت سازمانی. ۸۶

جدول ‏۴‑۹- نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای مجموعه عوامل تاثیر گذار بر معنویت سازمانی. ۸۸

 

صفحه
   

 

فهرست شکل‌ها

صفحه

 

عنوان شکلشکل ‏۲‑۱- مدل معنویت در کار ۱۷شکل ‏۲‑۲- مفهوم سازی معنویت در محیط کار در سه سطح فردی،گروهی و سازمان ۲۰

شکل ‏۲‑۳- تاثیرات معنویت در سازمان. ۲۱

شکل ‏۲‑۴- لایه های فرهنگ ۵۴

شکل ‏۲‑۵- چارچوب مفهومی پژوهش. ۶۷

نمودار ‏۴‑۱- توزیع فراوانی جنسیت کارمندان. ۸۰

نمودار ‏۴‑۲- توزیع فراوانی سن کارمندان. ۸۱

نمودار ‏۴‑۳- توزیع فراوانی میزان تحصیلات کارمندان. ۸۲

نمودار ‏۴‑۴- توزیع فراوانی سابقه کاری کارمندان. ۸۳

 

صفحه

 

 

۱.              فصل اول

   کلیات  پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*