پیشنهاد استراتژی بازاریابی مناسب مبتنی بر پیش ­بینی فروش با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون

۱-۴-۲ اهداف فرعی. ۶

۱-۵ سؤالات تحقیق. ۶

۱-۵-۱ سؤال اصلی. ۶

۱-۵-۲ سؤالات فرعی. ۶

۱-۶ روش شناسی تحقیق. ۶

۱-۶-۱ از نظر هدف ۶

۱-۶-۲ از نظر روش. ۶

۱-۷ جامعه و نمونه آماری ۷

۱-۸ ابزار گردآوری داده­ ها ۷

۱-۹ شیوه تحلیل داده‌ها ۷

۱-۱۰ قلمرو تحقیق. ۷

۱-۱۰-۱ قلمرو زمانی تحقیق. ۷

۱-۱۰-۲ قلمرو مکانی تحقیق. ۷

۱-۱۰-۳ قلمرو موضوعی تحقیق. ۷

۱-۱۱ واژگان کلیدی  تحقیق. ۸

۱-۱۲ چارچوب کلی تحقیق. ۹

فصل دوم:    ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۱

۲-۲ استراتژی بازاریابی. ۱۲

۲-۲-۱ آمیخته بازاریابی. ۱۳

۲-۲-۲ رکود اقتصادی ۱۴

۲-۲-۳ تأثیر رکود بر استراتژی های بازاریابی. ۱۵

۲-۲-۴ ماتریس رشد (شبکه توسعه محصول/بازار) ۱۵

۲-۲-۵ انتخاب استراتژی توسعه بازار-محصول.۱۶

۲-۲-۶ استراتژی محصول۱۷

۲-۲-۷ مفهوم و مؤلفه های استراتژی ظرفیت ۲۰

۲-۲-۷ تعریف و تبیین جایگاه استراتژی ظرفیت۲۲

۲-۳ پیش‌بینی. ۲۶

۲-۴ پیش‌بینی فروش ۲۷

۲-۵ انتخاب روش پیش‌بینی. ۲۸

۲- ۶ روش‌های پیش‌بینی. ۳۰

۲-۶-۱ روش‌های کیفی پیش‌بینی. ۳۰

۲-۶-۲ روش‌های کمی پیش‌بینی. ۳۱

۲-۷ پیش‌بینی با هوش مصنوعی. ۳۲

۲-۸ شبکه عصبی. ۳۳

۲-۹ مفهوم شبکه عصبی. ۳۵

۲-۱۰ مؤلفه‌های اساسی شبکه عصبی. ۳۶

۲-۱۰-۱ مجموعه‌ای از نرون ها (گره‌ها) ۳۶

۲-۱۰-۲ اتصالات بین نرون ها ۳۷

۲-۱۱ ساختار شبکه. ۳۷

۲-۱۱-۱ مدل نرون با یک ورودی ۳۷

۲-۱۱-۲ مدل نرون با چند ورودی ۳۸

۲-۱۲ توابع انتقال. ۳۹

۲-۱۳ نرمال سازی داده‌ها ۴۰

۲-۱۴ مجموعه داده‌های آموزش و آزمون. ۴۱

۲-۱۵ آموزش با نظارت ۴۲

۲-۱۶ آموزش بدون نظارت ۴۳

۲-۱۷ توابع آموزش ۴۴

۲-۱۸ الگوریتم پس انتشار خطا ۴۴

۲-۱۹ شبکه پرسپترون. ۴۵

۲-۲۰ شبکه عصبی RBF. 47

۲-۲۱ مزایای شبکه‌های عصبی. ۴۸

۲-۲۲ کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدیریت ۴۹

۲-۲۳ روش رگرسیون خطی چند متغیره ۵۱

۲-۲۴ شاخص‌های اندازه‌ گیری خطای پیش‌بینی. ۵۲

۲-۲۵ مقایسه تحلیل شبکه عصبی و تحلیل رگرسیون. ۵۴

۲-۲۶ مرور مطالعات انجام شده در زمینه پیش‌بینی. ۵۵

۲-۲۷ جایگاه تحقیق حاضر. ۶۱

۲-۲۸ پیشینه تحقیق. ۶۲

۲-۲۸-۱ سوابق تحقیقاتی داخل کشور ۶۲

۲-۲۸-۲ سوابق تحقیقاتی خارج از کشور ۶۶

۲-۲۹ جمع بندی. ۷۰

 

فصل سوم:    روش تحقیق

۱-۳ مقدمه. ۷۳

۳-۲ روش شناسی تحقیق. ۷۳

۳-۲-۱ طبقه‌بندی انواع تحقیق بر مبنای هدف ۷۴

۳-۲-۲ طبقه‌بندی انواع تحقیق بر مبنای روش. ۷۴

۳-۳ مراحل انجام تحقیق. ۷۵

۳-۴ روش گردآوری داده­ ها ۷۷

۳-۵تعیین شاخص­های مؤثر بر فروش ۷۸

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱

۳-۷ معیارهای ارزیابی عملکرد ۸۱

۳-۸ کلیاتی در مورد شرکت ملی صنایع مس ایران. ۸۲

۳-۸-۱ تاریخچه شرکت ۸۲

۳-۸-۲ محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران. ۸۳

۳-۹ جمع بندی ۸۳

فصل چهارم:    تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه. ۸۵

۴-۲ انتخاب محصول جهت انجام پیش ­بینی. ۸۵

۴-۳ جمع‌ آوری داده­ ها ۸۶

۴-۴ طراحی مدل شبکه عصبی. ۸۷

۴-۴-۱ نرمال سازی داده­ ها ۸۷

۴-۴-۲ انتخاب مجموعه داده ­های آموزش و آزمایش شبکه. ۸۸

۴-۴-۳ تعیین تعداد لایه­ها و تعداد نرونها ۸۸

۴-۴-۴ ساخت مدل شبکه عصبی. ۸۹

۴-۵ مدل‌سازی با بهره گرفتن از رگرسیون خطی چند متغیره ۹۴

۴-۵-۱ پیش‌بینی فروش داخلی کاتد. ۹۴

۴-۵-۲ پیش ­بینی فروش خارجی کاتد. ۹۴

۴-۵-۳ پیش‌بینی فروش داخلی مفتول. ۹۵

۴-۶ مقایسه نتایج شبکه عصبی و رگرسیون. ۹۵

۴-۷ سناریوسازی و انتخاب استراتژی بازاریابی. ۹۶

۴-۷-۱ سناریوسازی ۹۷

۴-۷-۲ ارائه استراتژی ۱۰۴

۴-۸ نتیجه‌گیری ۱۰۷

فصل پنجم:    نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه. ۱۱۰

۵-۲ چگونگی انتخاب متغیرها ۱۱۱

۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۱۱

۵-۴ بحث و نتیجه ­گیری ۱۱۳

۵-۵ نتیجه ­گیری کلی. ۱۱۵

۵-۶ پیشنهادات ۱۱۶

۵-۶-۱ پیشنهادات حاصل از تحقیق. ۱۱۶

۵-۶-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۱۶

۵-۷ محدودیت­های تحقیق. ۱۱۷

الف) منابع فارسی. ۱۱۸

ب) منابع لاتین. ۱۲۲

پیوست­ها ۱۲۷

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول(۲-۱). عوامل آمیخته بازاریابی.۱۳

جدول(۲-۲). شناسایی فرصت بازار با بهره گرفتن از ماتریس رشد۱۵

جدول(۲-۳). نکات قابل توجه در انتخاب استراتژیک ظرفیت.۲۶

جدول(۲-۴). مقالات مرتبط با حوزه پیش بینی فروش۵۵

جدول(۳-۱). شاخص های استفاده شده در تحقیقات مختلف۷۸

جدول(۳-۲). رتبه بندی شاخص­ها توسط آزمون فریدمن.۸۰

جدول(۴-۱). مدل های طراحی شده توسط شبکه عصبی(فروش داخلی کاتد)۹۰

جدول(۴-۲). مدل های طراحی شده توسط شبکه عصبی(فروش داخلی مفتول)۹۱

جدول(۴-۳). مدل های طراحی شده توسط شبکه عصبی(فروش خارجی کاتد).۹۳

جدول(۴-۴). مقایسه نتایج شبکه عصبی و رگرسیون خطی برای فروش داخلی کاتد.۹۵

جدول(۴-۵). مقایسه نتایج شبکه عصبی و رگرسیون خطی برای فروش خارجی کاتد.۹۵

جدول(۴-۶). مقایسه نتایج شبکه عصبی و رگرسیون خطی برای فروش داخلی مفتول.۹۵

جدول(۴-۷). استراتژی افزایش ظرفیت تولید برای فروش خارجی کاتد۱۰۵

جدول(۴-۸). استراتژی افزایش ظرفیت تولید برای فروش داخلی کاتد.۱۰۵

جدول(۴-۹). استراتژی کاهش قیمت برای فروش داخلی کاتد.۱۰۶

جدول(۴-۱۰). استراتژی کاهش قیمت برای فروش خارجی کاتد۱۰۶

جدول(۴-۱۱). استراتژی کاهش قیمت برای فروش داخلی مفتول.۱۰۶

جدول(۵-۱). ساختار شبکه عصبی برای دو محصول کاتد و مفتول۱۱۲

جدول(۵-۲). مقایسه نتایج  دو روش شبکه عصبی و رگرسیون خطی برای فروش داخلی کاتد۱۱۲

جدول(۵-۳). مقایسه نتایج  دو روش شبکه عصبی و رگرسیون خطی برای فروش خارجی کاتد.۱۱۲

جدول(۵-۴). مقایسه نتایج دو روش شبکه عصبی و رگرسیون خطی برای فروش داخلی مفتول۱۱۲

جدول(۵-۵). مقایسه نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده در حوزه پیش بینی فروش. ۱۱۳

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                              صفحه

نمودار (۲-۱). فراوانی مقالات پیش بینی فروش از نظر مورد مطالعاتی ۶۱

نمودار(۳-۱). مراحل انجام تحقیق  ۷۶

نمودار(۳-۲). فراوانی استفاده از شاخص های اندازه گیری خطا در مطالعات گذشته.  ۸۱

نمودار(۴-۱). مقایسه عملکرد دو شبکه MLP و RBF برای فروش داخلی کاتد ۹۰

مطلب دیگر :

نمودار(۴-۲). تغییرات نرخ بیکاری و میزان فروش داخلی کاتد  ۹۷

نمودار(۴-۳). تغییرات قیمت و میزان فروش داخلی کاتد ۹۸

نمودار(۴-۴). تغییرات  GDPو میزان فروش داخلی کاتد.  ۹۸

نمودار(۴-۵). تغییرات ظرفیت تولید و میزان فروش داخلی کاتد.  ۹۹

نمودار(۴-۶). تغییرات صادرات کشور و میزان فروش داخلی کاتد  ۹۹

نمودار(۴-۷). تغییرات نرخ بیکاری و میزان فروش داخلی مفتول. ۱۰۰

نمودار(۴-۸). تغییرات قیمت و میزان فروش داخلی مفتول  ۱۰۰

نمودار(۴-۹). تغییرات  GDPو میزان فروش داخلی مفتول ۱۰۱

نمودار(۴-۱۰). تغییرات صادرات کشور و میزان فروش داخلی مفتول ۱۰۱

نمودار(۴-۱۱). تغییرات نرخ بیکاری و  میزان فروش خارجی کاتد   ۱۰۲

نمودار(۴-۱۲). تغییرات قیمت و  میزان فروش خارجی کاتد    ۱۰۲

نمودار(۴-۱۳). تغییرات  GDPو میزان فروش خارجی کاتد.    ۱۰۳

نمودار(۴-۱۴). تغییرات ظرفیت تولید و  میزان فروش خارجی کاتد   ۱۰۳

نمودار(۴-۱۵). تغییرات صادرات کشور و  میزان فروش خارجی کاتد.   ۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

 عنوان                                                                                                                            صفحه

 

شکل(۲-۱). چرخه عمر محصول.۲۰

شکل(۲-۲). استراتژی پیشرو در ظرفیت.۲۳

شکل(۲-۳). استراتژی تأخیری در ظرفیت۲۴

شکل(۲-۴). استراتژی تدریجی در ظرفیت۲۵

شکل(۲-۵). مدل یک شبکه عصبی.۳۴

شکل(۲-۶). ساختار یک نرون تک ورودی۳۸

شکل(۲-۷). نمونه ای از شبکه پرسپترون۴۶

شکل(۲-۸). نمایی از شبکه پرسپترون ۳ لایه۴۷

شکل(۲-۹). ساختار شبکه RBF  ۴۷

 

 

 

                                                          فصل اول

               کلیات تحقیق                          

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

با توجه به تحولات و تغییرات به وجود آمده در فضای کسب‌وکار بین ­المللی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی کشورها، به خصوص بر بخش صنعت، رقابت سنگینی بین قدرتهای موجود در بازار جهانی شکل گرفته است. (ممدوحی،۱۳۸۷: ۱۲۰)

اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد ایران دوران رکود و نزول شاخص­های اقتصادی را طی می‌کنند. با این وجود شاید بتوان این دوران رکود را برای حوزه بازاریابی و تبلیغات به مثابه یک فرصت و دوران طلایی تلقی کرد. چرا که در چنین شرایطی بنگاه­های اقتصادی تلاش­های بیشتری را معطوف فعالیت­های بازاریابی می‌نمایند و دانش و تخصص بازاریابی اهمیت و جایگاه رفیع‌تری در استمرار فعالیت و بقای کسب­وکارها می­یابد. (حسینی،۱۳۹۰: ۱۱۸)

بازاریابی، وسیله شناسایی و برآورده ساختن نیازهای مشتریان به روشی سودمند است و نقشی حیاتی را در حفظ مشتریان موجود و در جذب و به دست آوردن مشتریان جدید ایفا می‌کند. سودآورترین شرکتها در بحران اقتصادی نوعاً شرکتهایی هستند که با موفقیت استراتژیهای بازاریابی را ترسیم و اجرا می‌کنند؛ اما تعیین اینکه چه استراتژی بازاریابی باید اتخاذ شود کار چندان ساده‌ای نیست. بنابراین اگر شرکتی خواهان فعالیت در محیط متلاطم امروزی است، باید با برنامه ­ریزی و تعیین استراتژی­های مناسب، خود را برای مبارزه با چالش‌های محیطی آماده ساخته و به بقای خویش ادامه دهد. (رحمان سرشت،۱۳۷۲: ۹۵)

در هنگام برنامه ­ریزی، مدیران اقداماتی که در آینده انجام خواهند داد را تعیین می‌کنند؛ بنابراین اولین قدم در برنامه ­ریزی، پیش ­بینی یا برآورد تقاضای آینده برای کالاها و خدمات و منابع مورد نیاز برای تولید آن‌هاست. برآورد تقاضای آینده کالاها و خدمات که «پیش ­بینی فروش» نامیده می‌شود نقطه شروع همه پیش‌بینی‌ها در مدیریت تولید و فروش است. (کاظمی و کسایی،۱۳۸۰: ۸۷)

پیش ­بینی فروش، به دلیل رقابت بسیار زیاد در صنایع مختلف، نقش بسیار مهمی درسیستم­های حمایت از تصمیمات مدیران دارد. پیش ­بینی باعث می‌شود سازمان سطح مطلوبی از موجودی داشته باشد، تصمیم مناسبی برای خرید اتخاذ کند و اقدامات و فعالیت­های کارایی داشته باشد. همه اینها بر سودآوری سازمان تأثیرگذارند؛ بنابراین پیش ­بینی برای رسیدن به سودآوری، امری مهم تلقی می‌شود. (شهاب‌الدین[۱]، ۲۰۰۹: ۶۷۰)

۱-۲ بیان مسئله

فلز استراتژیک مس از جمله فلزاتی است که میزان تولید آن به عنوان یکی از شاخص­های اصلی رشد اقتصادی محسوب می­شود. به دلیل خواص ویژه­ای که این فلز دارد از مهم­ترین فلزات مصرفی در جهان به شمار می­رود و میزان مصرف آن ارتباط مستقیم با فعالیت­های صنعتی و اقتصادی دارد.(فتح آبادی،۱۳۹۰: ۵)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*