چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی …

2-1-9بیمهخدماتدرمانی 28
2-1-10 بیمهبازنشستگی 28
2-1-11 بیمه،وجهکاربردیتأمیناجتماعی 29
2-2 اشتغال 30
2-2-1تعریفاشتغال 30
2-2-2 تعریفبیکاری 31
2-2-3 انواعبیکاری 33
2-2-4 نرخبیکاریواشتغالدرایران 35
2-2-5 مقایسهتغییراتنرخبیکاریواشتغالدرکشورهایجهان 37
2-2-6. عللوعواملموثربرکاهشاشتغالوایجادبیکاری 39
2-2-7. پیامدهایبیکاری 44
2-2-7-1 ناامنیملی 44
2-2-7-2 فقروناهنجاریهایروانی 45
2-2-7-3 خرابکاری،بزهکاریوروسپیگری 45
2-2-7-4 قاچاقموادمخدر 46
2-2-8 اولویتهایایجاداشتغال 46
2-3 پیشینهپژوهش 51
2-3-1 پیشینهداخلیپژوهش 51
2-3-2 پیشینهخارجیپژوهش 53
فصلسوم:روشپژوهش
56
3-1 مقدمه 57
3-2- نوعروشپژوهش 57
3-3- جامعهآماری 58
3-4 حجمنمونهوشیوهنمونه‌گیری 58
3-5 روشجمع‌آوریداده‌ها 59
3-6 ابزارجمع‌آوریداده‌ها 59
3-7 رواییوپایاییابزارپژوهش 61
3-8 شیوهتحلیلداده‌ها 62
فصلچهارم:یافتههایپژوهش
63
4-1 مقدمه 64
4-2 شاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیپژوهش 64

تحقیق رایگان درمورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی – شبکه علمی نور سیستان

4-3 دادههایاستنباطی 71
فصلپنجم:بحثونتیجهگیری
5-1 مقدمه 90
5-2 بحثونتیجهگیری 90
5-3 پیشنهادهایپژوهش (پیشنهادبرایمحققانآینده) 99
5-4 محدودیتهایپژوهش 99
5-4-1  محدودیتهایدراختیارپژوهشگر 99
5-4-2 محدودیتهایخارجازاختیارپژوهشگر 100
منابعفارسی 101
منابعانگلیسی 105

مطلب دیگر :

فهر ست جداول
جدولشماره 3-1: سوالاتهركدامازمولفه‌هایچالشهایبیمهاجباری 60
جدولشماره 3-2: مقدارآلفایكرونباخبرایمولفه‌هایپرسشنامهچالشهایبیمهاجباری 62
جدول 1. توزیعفراوانیجنسیتآزمودنیها 64
جدول 2. توزیعفراوانیوضعیتتأهلآزمودنیها 65
جدول 3. توزیعفراوانیتحصیلاتآزمودنیها 66
جدول 4. توزیعفراوانیسنآزمودنیها 67
جدول 5. توزیعفراوانیوضعیتاشتغالآزمودنیها 68
جدول 6. توزیعفراوانیسنبهتفکیکتحصیلات 69
جدول 7. شاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیوبررسینرمالبودنآنها 70
جدول 8. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینفقدانمرکزفعالومؤثربرایمطالعاتدرچهاروضعیتاشتغال 71
جدول 9. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیرفقدانمرکزفعالومؤثربرایمطالعاتدرسطوحاشتغال 71
جدول 10. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگیندخالتهایبیحددولتدرچهاروضعیتاشتغال 72
جدول 11. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیردخالتبیحددولتدرسطوحاشتغال 73
جدول 12. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینبرداشتهایسلیقهایدرچهاروضعیتاشتغال 74
جدول 13. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیربرداشتهایسلیقهایدرسطوحاشتغال 74
جدول 14. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینبیتوجیبهتأمیناجتماعیدرچهاروضعیتاشتغال 75
جدول 15. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیربیتوجهیبهتأمیناجتماعیدرسطوحاشتغال 76
جدول 16. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینناپایداریدرسیاستهایاجتماعیدرچهاروضعیتاشتغال 76
جدول 17. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیرناپایداریدرسیاستهایاجتماعیدرسطوحاشتغال 77
جدول 18. تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگیناعمالسیاستهایسلیقهایمدیراندرچهاروضعیتاشتغال 78
جدول 19. آزمونتعقیبیدانکنبرایمتغیراعمالسیاستهایسلیقهایمدیراندرسطوحاشتغال 78
جدول 20. نامونمادمتغیرهایمدلساختاری 80
جدول 20. شاخصهایبرازشمدلرگرسیونیمبتنیبرفرضیاتپژوهش 82
جدول 21. شاخصهایبرازشمدلساختارینهاییمبتنیبرفرضیاتپژوهش 84
جدول 22. بررسینرمالبودنمتغیرها 84
جدول 23. وزنرگرسیونیمتغیرهایاثرگذاربریکدیگر 85
جدول 24. وزنرگرسیونیاستانداردشدهمتغیرهابرهم 86
جدول 25.  اثرمستقیماستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی 87
جدول 26. اثرغیرمستقیماستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی 87
جدول 27. اثرکلاستانداردشدهمتغیرهابریکدیگردرمدلساختارینهایی 87

فهرست اشکال
شکل 1. مدلرگرسیونیتدوینشدهبراساسمتغیرهاوفرضیاتپژوهش 81
شکل 2. مدلساختاریتحلیلشدهبابرآورداستاندارد 83

 

 

 

 

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول) بود. به این منظور تعداد 379 نفر از بیمه شدگان بیه اجبایر شهر دزفول با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه چالش های بیمه اجباری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss  و  Amosاستفاده گردید. نتایج نشان دادکه فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات، دخالت های بیش از حد دولت، برداشت های سلیقه ای از بیمه اجباری،بی توجهی به تامین اجتماعی، ناپایداری بر سیاست های اجتماعی و اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
کلید واژه ها: بیمه اجباری، اشتغال، چالش های بیمه اجباری

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*